Quyết định 866/QĐ-UBND

Quyết định 866/QĐ-UBND phê duyệt danh mục Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” năm 2016 do tỉnh Lai Châu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 866/QĐ-UBND nâng cao nhận thức cộng đồng quản lý rủi ro thiên tai Lai Châu 2016


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 866/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 14 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐỀ ÁN “NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG” NĂM 2016

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên thai dựa vào cộng đồng”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 502/TTr-SNN ngày 22 tháng 6 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” năm 2016 như sau:

(Chi tiết có Danh mục đề án kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT phê duyệt đề án theo danh mục quy định tại Điều 1, Quyết định này.

2. Giao Chi cục Thủy lợi xây dựng đề án; chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định các hoạt động chính của Đề án đảm bảo mục tiêu, hiệu quả trước khi trình phê duyệt.

3. Sở Tài chính: Trên cơ sở Đề án được duyệt, chế độ tài chính hiện hành, thẩm định, tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động chính của Đề án trong năm 2016 theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục Thủy lợi và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trọng Quảng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 866/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu866/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2016
Ngày hiệu lực14/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 866/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 866/QĐ-UBND nâng cao nhận thức cộng đồng quản lý rủi ro thiên tai Lai Châu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 866/QĐ-UBND nâng cao nhận thức cộng đồng quản lý rủi ro thiên tai Lai Châu 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu866/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýLê Trọng Quảng
        Ngày ban hành14/07/2016
        Ngày hiệu lực14/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 866/QĐ-UBND nâng cao nhận thức cộng đồng quản lý rủi ro thiên tai Lai Châu 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 866/QĐ-UBND nâng cao nhận thức cộng đồng quản lý rủi ro thiên tai Lai Châu 2016

            • 14/07/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/07/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực