Quyết định 868/QĐ-UBND

Quyết định 868/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch Phát triển Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau đến năm 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 868/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch Phát triển Thể dục Thể thao Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 868/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 17 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH CÀ MAU ĐẾN NĂM 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thể dục Thể thao Việt Nam đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 124/TTr-SVHTTDL ngày 06/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Phát triển Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau đến năm 2015 (kèm theo Kế hoạch s 49/KH-SVHTTDL ngày 06/6/2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các s, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện; hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
-
Như Điều 3;
- Bộ VHTTDL;
- PVP (H.Hùng);
- Trung tâm Công báo;
- VXT;
- Lưu: VT.Tr 12/6.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 868/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu868/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2013
Ngày hiệu lực17/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 868/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 868/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch Phát triển Thể dục Thể thao Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 868/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch Phát triển Thể dục Thể thao Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu868/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýDương Tiến Dũng
        Ngày ban hành17/06/2013
        Ngày hiệu lực17/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 868/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch Phát triển Thể dục Thể thao Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 868/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch Phát triển Thể dục Thể thao Cà Mau

           • 17/06/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/06/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực