Quyết định 869/QĐ-UBND

Quyết định 869/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông

Nội dung toàn văn Quyết định 869/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính về Hỗ trợ doanh nghiệp Sở Kế hoạch Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 869/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 12 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-BKHĐT ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 59/TTr-SKH ngày 05 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và niêm yết, công khai tại Trung tâm Hành chính công theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- C
ng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TTHCC, NCKSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Huy

 

DANH MỤC

THỦ TC HÀNH CHÍNH SA ĐỔI, BSUNG LĨNH VỰC H TRDOANH NGHIỆP NHVÀ VỪA THUỘC THM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA SKẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thành phần hồ ;

Số lượng hồ

Trình tự thực hiện;

Thời hạn giải quyết

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Đa chỉ tiếp nhn: Trung tâm Hành chính công - Số 01, đường Điu Ong, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (SĐT: 02613 838 838)

Thủ tục về đề nghị hỗ tr tư vấn

1

Thủ tục đề nghị hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn

1. Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Biên bản thỏa thuận dịch vụ tư vấn giữa doanh nghiệp và tư vấn viên hoặc tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận mạng lưới tư vấn viên trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ để lựa chọn tư vấn viên hoặc tổ chức tư vấn và dịch vụ tư vấn phù hợp nhu cầu của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Trung tâm Hành chính công.

- Trong thời gian 0,5 ngày làm việc kể từ lúc nhận hồ sơ, Trung tâm Hành chính công chuyển hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2. Xử lý hồ sơ

- Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản gửi Doanh nghiệp nhỏ và vừa cung cấp lựa chọn hình thức hỗ trợ tư vấn.

- Trường hợp thông báo và tài liệu kèm theo không hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa và phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Bước 3. Trả kết quả

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả kết quả thực hiện cho Trung tâm hành chính công để trả cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Thời gian giải quyết: Không quy định

Không

- Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/06/2017;

- Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Thông tư số 06/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của BKế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên.

 

Tổng số: 01 TTHC.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 869/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu869/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2019
Ngày hiệu lực12/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 869/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 869/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính về Hỗ trợ doanh nghiệp Sở Kế hoạch Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 869/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính về Hỗ trợ doanh nghiệp Sở Kế hoạch Đắk Nông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu869/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýCao Huy
        Ngày ban hành12/06/2019
        Ngày hiệu lực12/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 869/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính về Hỗ trợ doanh nghiệp Sở Kế hoạch Đắk Nông

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 869/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính về Hỗ trợ doanh nghiệp Sở Kế hoạch Đắk Nông

            • 12/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực