Quyết định 87/2004/QĐ-UB

Quyết định 87/2004/QĐ-UB về thành lập Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Quyết định 87/2004/QĐ-UB thành lập Thanh tra Sở Nội vụ Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/2004/QĐ-UB

Tuyên Quang, ngày 13 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THANH TRA SỞ NỘI VỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cử Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 05/2004/TT-BNV ngày 19/01/2004 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác nội vụ ở địa phương;

Căn cứ Công văn số 108/TTBNV-P1 ngày 04/5/2004 của Thanh tra Bộ Nội vụ hướng dẫn vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Thanh tra Sở Nội vụ và tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với thanh tra viên;

Căn cứ Quyết định số 1667/QĐ-UB ngày 27/11/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc xác định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh (nay là Sở Nội vụ);

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 323/TTr-SNV ngày 08/12/2004 về việc thành lập Thanh tra Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Thanh tra Sở Nội vụ, thuộc Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang.

1- Vị trí, chức năng:

Thanh tra Sở Nội vụ là tổ chức Thanh tra chuyên trách của Sở Nội vụ, cỏ trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Nội vụ, sự chỉ đạo về nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra tỉnh và chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về tổ chức và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành tổ chức, cán bộ nhà nước của Thanh tra Bộ Nội vụ.

Thanh tra Sở Nội vụ có con dấu riêng để hoạt động; việc sử dụng, quản lý con dấu theo đúng các quy định của pháp luật.

2- Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra công tác tổ chức cán bộ Nhà nước hàng năm trình Giám đốc Sở Nội vụ quyết định và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch đó.

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ nhà nước của các cơ quan, tổ chức theo thẩm quyền được phân cấp quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ;

- Xác minh, kết luận, kiến nghị giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Nội vụ; tiếp công dân và tổ chức để Giám đốc Sở trực tiếp tiếp công dân theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ nhà nước của địa phương;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ.

3- Quyền hạn:

Thực hiện theo các quy định của Luật Thanh tra và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 2. Về biên chế:

Xác định biên chế của Thanh tra Sở Nội vụ là 03 biên chế (được bổ sung vào tổng biên chế của Sở Nội vụ đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1667/QĐ-UB ngày 27/11/2000). Cụ thể:

- Chánh Thanh tra: 01 người

- Phó Chánh Thanh tra: 01 người

- Thanh tra viên: 01 người

Giao Giám đốc Sở Nội vụ tuyển chọn cán bộ, công chức có đủ tiêu chuẩn, năng lực bố trí vào Thanh tra Sở để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ; xây dựng, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt nợ của Thanh tra Sở.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ tướng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
CHỦ TỊCH

Lê Thị Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 87/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu87/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2004
Ngày hiệu lực13/12/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2006
Cập nhật19 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 87/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 87/2004/QĐ-UB thành lập Thanh tra Sở Nội vụ Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 87/2004/QĐ-UB thành lập Thanh tra Sở Nội vụ Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu87/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýLê Thị Quang
        Ngày ban hành13/12/2004
        Ngày hiệu lực13/12/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2006
        Cập nhật19 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 87/2004/QĐ-UB thành lập Thanh tra Sở Nội vụ Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 87/2004/QĐ-UB thành lập Thanh tra Sở Nội vụ Tuyên Quang

           • 13/12/2004

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/12/2004

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực