Quyết định 870/QĐ-BCĐASW

Quyết định 870/QĐ-BCĐASW năm 2009 về Cơ chế một cửa ASEAN về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2008 - 2012 do Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa Asean giai đoạn 2008- 2012

Nội dung toàn văn Quyết định 870/QĐ-BCĐASW Cơ chế một cửa ASEAN Quy chế làm việc Ban chỉ đạo quốc gia giai đoạn 2008-2012


BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN 
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 870/QĐ-BCĐASW

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN GIAI ĐOẠN 2008 - 2012

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN GIAI ĐOẠN 2008 - 2012

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Hiệp định và Nghị định thư về xây dựng và thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN;
Căn cứ Quyết định số 1263/QĐ-TTg ngày 16/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2008-2012;
Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2008-2012,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2008 - 2012.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng Ban và các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2008 - 2012, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN;
- Lưu: VT, BCSĐSW.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Vũ Văn Ninh

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN GIAI ĐOẠN 2008 - 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 870/QĐ-BCĐASW ngày 27 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính - Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2008 - 2012)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2008 - 2012 (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) được thành lập theo Quyết định số 1263/QĐ-TTg ngày 16/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ giúp Chính phủ chỉ đạo việc triển khai, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN theo Hiệp định và Nghị định thư về xây dựng và thực hiện cơ chế một cửa ASEAN.

Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 1263/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ với nội dung cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo và điều phối hoạt động của các Bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc xây dựng Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN.

2. Trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc xây dựng mới hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với yêu cầu triển khai, vận hành Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN.

3. Phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả xây dựng và thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia do Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo và các cơ quan, tổ chức liên quan trình.

4. Chỉ định đại diện của Việt Nam tham gia Ban chỉ đạo của ASEAN và các Nhóm làm của ASEAN về Cơ chế một cửa ASEAN.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, chế độ làm việc, và phối hợp công tác của Ban chỉ đạo.

Điều 3. Nguyên tắc làm việc của Ban chỉ đạo

Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kết hợp trách nhiệm của tập thể Ban chỉ đạo với việc đề cao quyền hạn và trách nhiệm cá nhân của Trưởng Ban chỉ đạo, Phó Trưởng Ban chỉ đạo và Ủy viên Ban chỉ đạo. Thành viên Ban chỉ đạo được phân công công việc phải chịu trách nhiệm chính về công việc được phân công.

Chương 2.

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

Điều 4. Trưởng Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về công tác của Ban chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo

a. Phê duyệt hoặc ủy quyền cho Phó Trưởng Ban phê duyệt các văn bản liên quan đến hoạt động thường xuyên của Ban chỉ đạo.

b. Ký hoặc ủy quyền cho Phó Trưởng Ban ký các văn bản trình Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ của Ban chỉ đạo.

c. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Trưởng Ban và Ủy viên Ban chỉ đạo.

d. Ủy quyền cho Phó Trưởng ban quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban.

e. Yêu cầu các Ủy viên Ban chỉ đạo báo cáo công tác và định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo.

f. Triệu tập, chủ trì và kết luận các cuộc họp của Ban chỉ đạo.

g. Báo cáo và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định những vấn đề lớn còn có ý kiến chưa thống nhất giữa các thành viên Ban chỉ đạo.

h. Quyết định thành lập Cơ quan thường trực và các Nhóm chuyên môn cần thiết, gồm chuyên gia của các Bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan để giúp việc cho Ban chỉ đạo.

i. Tùy tình hình cụ thể, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung thành phần của Ban chỉ đạo.

j. Ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo.

2. Phê duyệt và chỉ đạo tổ chức triển khai kế hoạch hành động giai đoạn 2008 - 2012 để triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN trên cơ sở lấy ý kiến tham gia của các thành viên Ban chỉ đạo.

3. Phê duyệt và chỉ đạo triển khai tổ chức cơ chế phối hợp liên ngành trong việc tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN trên cơ sở lấy ý kiến tham gia của các thành viên Ban chỉ đạo.

4. Phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả xây dựng và thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia do Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo và các cơ quan, tổ chức liên quan trình.

5. Chỉ định đại diện của Việt Nam tham gia Ban chỉ đạo của ASEAN và các Nhóm làm việc của ASEAN về Cơ chế một cửa ASEAN trên cơ sở thống nhất ý kiến với các thành viên Ban chỉ đạo.

6. Phê duyệt theo ủy quyền hoặc báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tham gia các thỏa thuận hợp tác giữa các nước ASEAN liên quan hoạt động triển khai Cơ chế một cửa ASEAN.

Điều 5. Nhiệm vụ của các Phó Trưởng Ban chỉ đạo

1. Thực hiện các nhiệm vụ của Ủy viên Ban chỉ đạo theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này.

2. Thay mặt Trưởng ban trực tiếp điều hành các công việc của Ban chỉ đạo khi được Trưởng ban ủy quyền.

3. Ngoài các nhiệm vụ quy định tại khoản 1, 2 Điều này, Phó Trưởng ban thường trực giúp Trưởng ban điều hành trực tiếp hoạt động của Ban chỉ đạo, cụ thể như sau:

a. Giúp Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo, điều phối các hoạt động chung của Ban chỉ đạo.

b. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Cơ quan thường trực thuộc Ban chỉ đạo.

c. Điều phối việc tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN đã được Trưởng Ban chỉ đạo phê duyệt

d. Quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban chỉ đạo khi được Trưởng Ban chỉ đạo ủy quyền.

Điều 6. Nhiệm vụ của các Ủy viên Ban chỉ đạo đại diện các Bộ, Ngành

1. Đầu mối thông báo các chủ trương, định hướng chiến lược cũng như những chỉ đạo cụ thể của Ban chỉ đạo trong triển khai cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN tới Bộ, Ngành mình.

2. Giúp Trưởng Ban chỉ đạo thẩm định các chương trình, kế hoạch, nội dung công việc thuộc phạm vi, nhiệm vụ được giao.

3. Tổ chức triển khai các hoạt động liên quan cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN tại Bộ, Ngành mình, bao gồm: Thành lập bộ máy thực hiện; xây dựng kế hoạch hành động của Bộ dựa trên kế hoạch hành động của quốc gia; tổ chức thực hiện việc triển khai trong Bộ.

4. Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng Bộ, Ngành, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về các kết quả của Bộ, Ngành mình trong việc xây dựng và triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN và kết quả các công việc được phân công thuộc phạm vi quyết định này.

Điều 7. Ủy viên Ban chỉ đạo - Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có trách nhiệm kết nối các hoạt động giữa các cơ quan nhà nước và các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp trong việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN, cụ thể:

1. Đầu mối thông báo cho các Hiệp hội, doanh nghiệp nắm và phối hợp thực hiện các hoạt động có liên quan trong quá trình xây dựng và triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN.

2. Đầu mối tập hợp ý kiến tham gia của các Hiệp hội, doanh nghiệp liên quan việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN.

3. Đầu mối tổ chức việc tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp tham gia các hoạt động thuộc phạm vi xây dựng Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN.

4. Đầu mối đại diện cho các Hiệp hội, doanh nghiệp trong quá trình dự thảo xây dựng các văn bản pháp luật liên quan đến việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN.

Điều 8. Cơ quan thường trực

1. Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đặt tại Tổng cục Hải quan do Trưởng ban quyết định thành lập là bộ máy giúp việc của Ban chỉ đạo để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động và các công việc thường xuyên của Ban chỉ đạo.

2. Cơ quan thường trực chịu trách nhiệm truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ban chỉ đạo tới các thành viên Ban chỉ đạo, các Bộ, ngành và cơ quan trong việc triển khai các công việc của Ban chỉ đạo.

3. Cơ quan thường trực giúp Ban chỉ đạo tổ chức và phối hợp hoạt động giữa các thành viên của Ban chỉ đạo, các Bộ, ngành và cơ quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động của Ban chỉ đạo.

Điều 9. Các nhóm chuyên môn

Căn cứ theo yêu cầu triển khai nhiệm vụ của Ban chỉ đạo, Trưởng Ban chỉ đạo quyết định thành lập các nhóm chuyên môn cần thiết, gồm chuyên gia của các Bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan để giúp việc cho Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi tính chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ.

Chương 3.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHỐI HỢP CÔNG TÁC

Điều 10. Chế độ làm việc

Các thành viên Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân. Ý kiến tham gia của các thành viên Ban chỉ đạo là ý kiến chính thức của các Bộ, ngành, cơ quan nơi công tác. Các thành viên của Ban chỉ đạo có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về những vấn đề được phân công.

Điều 11. Những công việc cần thảo luận, thống nhất trong tập thể thành viên Ban chỉ đạo trước khi Trưởng Ban quyết định

1. Các vấn đề mang tính định hướng, chiến lược trong triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN.

2. Phê duyệt kế hoạch hành động giai đoạn 2008 - 2012 để triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN.

3. Phê duyệt cơ chế phối hợp liên ngành trong việc tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN.

4. Phê duyệt kết quả xây dựng và thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN do Cơ quan thường trực thuộc Ban chỉ đạo báo cáo.

5. Ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo.

Điều 12. Thay thế, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo

1. Căn cứ yêu cầu triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN, thành viên Ban chỉ đạo và Cơ quan thường trực đề xuất với Trưởng ban việc bổ sung thành viên Ban chỉ đạo.

2. Do yêu cầu công tác khi cần thiết thay thế các thành viên Ban chỉ đạo là đại diện các Bộ, cơ quan tham gia Ban chỉ đạo, Thủ trưởng các Bộ, cơ quan đó có trách nhiệm thông báo với Trưởng Ban chỉ đạo.

3. Trên cơ sở đề xuất của cơ quan thường trực và các Bộ, cơ quan có đại diện tham gia Ban chỉ đạo, Trưởng Ban chỉ đạo báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định thay thế, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo.

Điều 13. Tổ chức các phiên họp của Ban chỉ đạo

1. Các phiên họp của Ban chỉ đạo được tổ chức định kỳ 6 tháng một lần hoặc theo quyết định của Trưởng Ban. Trưởng ban chủ trì các phiên họp của Ban chỉ đạo. Khi Trưởng Ban vắng mặt, Phó Trưởng ban thường trực thay Trưởng Ban chủ trì phiên họp.

2. Trong trường hợp không tổ chức được các phiên họp nhưng cần lấy ý kiến các thành viên của Ban chỉ đạo về vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của Ban chỉ đạo, Trưởng Ban quyết định việc gửi văn bản lấy ý kiến các thành viên của Ban chỉ đạo về vấn đề đó. Các thành viên của Ban chỉ đạo có trách nhiệm gửi ý kiến tham gia đầy đủ, kịp thời về Cơ quan thường trực để tổng hợp báo cáo Trưởng Ban quyết định.

3. Cơ quan thường trực chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức và phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức các hội nghị, cuộc họp theo quyết định của Ban chỉ đạo.

Điều 14. Chế độ phối hợp công tác, báo cáo và cung cấp thông tin

1. Các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm chủ động phối hợp, đề xuất, báo cáo Trưởng Ban (thông qua cơ quan thường trực) về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ và công việc được giao; chỉ đạo hoặc kiến nghị Thủ trưởng Bộ, ngành, cơ quan mình đại diện chỉ đạo các bộ phận chức năng liên quan tổ chức triển khai các công việc liên quan đến lĩnh vực Bộ, ngành, cơ quan đó phụ trách.

2. Cơ quan thường trực có trách nhiệm thường xuyên báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo về kết quả và tình hình triển khai thực hiện các hoạt động và công tác, thông báo ý kiến của Trưởng Ban chỉ đạo tới các thành viên Ban chỉ đạo và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan.

3. Cơ quan thường trực có trách nhiệm bảo quản hồ sơ, tài liệu của Ban chỉ đạo; cung cấp đầy đủ các thông tin về chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo và các thông tin khác liên quan đến quá trình triển khai xây dựng Cơ chế một cửa quốc gia và tham gia vào Cơ chế một cửa ASEAN; chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Ban chỉ đạo và phối hợp hoạt động giữa Ban chỉ đạo và các cơ quan có liên quan.

Chương 4.

CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Bộ Tài chính có trách nhiệm bảo đảm kinh phí cho các hoạt động, bố trí trụ sở và trang thiết bị làm việc của Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, các nhóm công tác thuộc Ban chỉ đạo.

Kinh phí hàng năm được cấp cho cơ quan thường trực thuộc Ban chỉ đạo để chủ động chi cho các nội dung nêu trên theo quy định của Luật Ngân sách.

Điều 16. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để Ban chỉ đạo tiến hành các hoạt động có liên quan Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN trong phạm vi quản lý của mình.

Điều 17. Quá trình thực hiện quy chế này, nếu thấy cần thiết, Trưởng Ban chỉ đạo có thể quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp sau khi lấy ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 870/QĐ-BCĐASW

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu870/QĐ-BCĐASW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2009
Ngày hiệu lực27/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 870/QĐ-BCĐASW

Lược đồ Quyết định 870/QĐ-BCĐASW Cơ chế một cửa ASEAN Quy chế làm việc Ban chỉ đạo quốc gia giai đoạn 2008-2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 870/QĐ-BCĐASW Cơ chế một cửa ASEAN Quy chế làm việc Ban chỉ đạo quốc gia giai đoạn 2008-2012
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu870/QĐ-BCĐASW
       Cơ quan ban hànhBan chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN
       Người kýVũ Văn Ninh
       Ngày ban hành27/04/2009
       Ngày hiệu lực27/04/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 870/QĐ-BCĐASW Cơ chế một cửa ASEAN Quy chế làm việc Ban chỉ đạo quốc gia giai đoạn 2008-2012

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 870/QĐ-BCĐASW Cơ chế một cửa ASEAN Quy chế làm việc Ban chỉ đạo quốc gia giai đoạn 2008-2012

             • 27/04/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/04/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực