Quyết định 870/QĐ-UBND

Quyết định 870/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Khu di tích lịch sử căn cứ kháng chiến Khu VI - Cát Tiên, tỷ lệ 1/2000 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 870/QĐ-UBND 2014 quy hoạch xây dựng Khu căn cứ kháng chiến Khu VI Cát Tiên Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 870/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 06 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU DI TÍCH LỊCH SỬ CĂN CỨ KHÁNG CHIẾN KHU VI - CÁT TIÊN, TỶ LỆ 1/2000

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Xét tờ trình số 19/TTr-SVHTTDL ngày 14/3/2014 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và văn bản thẩm định thiết kế quy hoạch số 21/SXD-QHKT ngày 08/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Khu di tích lịch sử căn cứ kháng chiến Khu VI - Cát Tiên, huyện Cát Tiên (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 08/2/2010) với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên đồ án quy hoạch: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Khu di tích lịch sử căn cứ kháng chiến Khu VI - Cát Tiên, huyện Cát Tiên.

2. Vị trí: xã Phước Cát 1 và xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên.

3. Diện tích quy hoạch: trên cơ sở diện tích quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 (47,75ha), cập nhật nội dung điều chỉnh ranh giới, diện tích đã được UBND tỉnh chấp thuận tại văn bản số 3285/UBND-ĐC ngày 25/6/2012 của UBND tỉnh. Diện tích sau khi điều chỉnh 49,7659ha. Trong đó: diện tích điều chỉnh cục bộ: 6,83ha.

4. Nội dung điều chỉnh quy hoạch:

a) Điều chỉnh bổ sung 4 hồ cảnh quan được hình thành do địa hình tự nhiên và thi công đường nội bộ với tổng diện tích 3,79m2. Cụ thể:

- Hồ cảnh quan số 1: diện tích mặt hồ 0,97ha (dung tích hồ 26.850m3);

- Hồ cảnh quan số 2: diện tích mặt hồ 0,38ha (dung tích hồ 14.830m3);

- Hồ cảnh quan số 3: diện tích mặt hồ 0,72ha (dung tích hồ 16.070m3);

- Hồ cảnh quan số 4: diện tích mặt hồ 1,72ha (dung tích hồ 73.050m3).

b) Điều chỉnh vị trí, diện tích các khu căn cứ khu ủy (8.600m2 của 02 khu căn cứ khu ủy - khu vực I; 47.600m2 của 02 khu căn cứ khu ủy - khu vực II) thành khu căn cứ khu ủy thuộc khu vực III (ký hiệu số 3) với quy mô 13.300m2, trong đó: công trình có mái che chiếm 168m2.

c) Điều chỉnh tên gọi, vị trí, diện tích các khu căn cứ quân khu và hậu cần (17.400m2 của 03 khu căn cứ quân khu - khu vực I; 49.600m2 của 01 khu căn cứ quân khu - khu vực II) thành khu căn cứ quân khu thuộc khu vực III (ký hiệu số 4) với quy mô 13.500m2, trong đó: công trình có mái che chiếm 170m2.

d) Điều chỉnh tên gọi, vị trí, quy mô khu dịch vụ phục vụ di tích 7.572m2 - ngoài ranh giới di tích, 10.389m2 khu tiếp đón - văn phòng; 19.738m2 khu dịch vụ tổng hợp - mua sắm - nghỉ dưỡng thành khu trung tâm dịch vụ 3.600m2 (ngoài ranh giới di tích), trong đó: công trình có mái che chiếm 540m2.

đ) Cập nhật diện tích khu tượng đài sân hành lễ (30.400m2) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt tại Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 của UBND tỉnh.

5. Về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật:

Nội dung điều chỉnh quy hoạch hạ tầng kỹ thuật (về cấp điện, cấp nước, thoát nước và giao thông) chưa được lập, thẩm định cho phù hợp với nội dung điều chỉnh quy hoạch nêu trên, do vậy, chủ đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị tư vấn tiếp tục lập, trình thẩm định và phê duyệt bổ sung các nội dung về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đảm bảo theo nhiệm vụ quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 và quy định hiện hành trước khi thanh quyết toán chi phí lập quy hoạch.

Ngoài ra, các công trình xây dựng phải đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

(Đính kèm hồ sơ quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 do Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông thủy lợi Lâm Đồng (HTECO) và Công ty cổ phần tu bổ di tích Trung ương chi nhánh Miền Nam (VINAREMON) lập và đã được Sở Xây dựng thẩm định tại văn bản số 21/SXD-QHKT ngày 08/4/2014).

Các nội dung khác giữ nguyên theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu di tích lịch sử căn cứ kháng chiến Khu VI - Cát Tiên đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 08/2/2010.

Điều 2.

1. Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên có trách nhiệm:

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày quy hoạch được phê duyệt, phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức công bố quy hoạch được duyệt bằng nhiều hình thức (tổ chức hội nghị công bố; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; trưng bày công khai, thường xuyên bản vẽ tại nơi công cộng, tại cơ quan quản lý quy hoạch, Ủy ban nhân dân xã Phước Cát 1, xã Đức Phổ...) để các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện;

- Tổ chức thực hiện việc cắm mốc giới xây dựng ngoài thực địa và chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày quy hoạch được công bố, phải hoàn thành việc cắm mốc giới xây dựng này;

- Quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch lập kế hoạch cụ thể để thực hiện quy hoạch được duyệt theo đúng tiến độ quy định.

3. Các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên với chức năng, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và quản lý, thực hiện theo đúng quy hoạch được duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên, các ngành, đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Các đồng chí trong tiểu ban nội dung xây dựng di tích kháng chiến Khu VI Cát Tiên;
- Chuyên viên: TH, ĐC, XD, VX2;
- Lưu: VT, QH, TKCT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 870/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu870/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2014
Ngày hiệu lực06/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 870/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 870/QĐ-UBND 2014 quy hoạch xây dựng Khu căn cứ kháng chiến Khu VI Cát Tiên Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 870/QĐ-UBND 2014 quy hoạch xây dựng Khu căn cứ kháng chiến Khu VI Cát Tiên Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu870/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Xuân Tiến
        Ngày ban hành06/05/2014
        Ngày hiệu lực06/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 870/QĐ-UBND 2014 quy hoạch xây dựng Khu căn cứ kháng chiến Khu VI Cát Tiên Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 870/QĐ-UBND 2014 quy hoạch xây dựng Khu căn cứ kháng chiến Khu VI Cát Tiên Lâm Đồng

            • 06/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực