Quyết định 870/QĐ-UBND

Quyết định 870/QĐ-UBND năm 2018 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 870/QĐ-UBND 2018 công bố Danh mục văn bản quy phạm còn hiệu lực y tế Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 870/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 04 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐỀN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG; Y TẾ; LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 38/TTr-STP ngày 11 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPHC&TDTHPL);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- VPĐBQH v
à HĐND tỉnh;
- Báo Thừa Thiên Huế;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
-
Công báo tỉnh;
- CVP, PCVP và các CV;
- Lưu: VT, TP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG; Y TẾ; LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI(1)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/
Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. Lĩnh vực : Tài nguyên và Môi trường

1.

Quyết định

10/2010/QĐ-UBND Ngày 22/3/2010

Ban hành Quy định đảm bảo vệ sinh môi trường đối với các hoạt động du lịch trên sông Hương.

05/4/2010

 

2.

Quyết định

71/2014/QĐ-UBND Ngày 26/11/2014

Ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh.

06/12/2014

 

3.

Quyết định

07/2017/QĐ-UBND Ngày 10/02/2017

Ban hành quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô trang trại, công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

20/02/2017

 

4.

Quyết định

44/2017/QĐ-UBND Ngày 05/6/2017

Ban hành quy định Quản lý khai thác cát, sỏi ở bãi bồi và lòng sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

15/6/2017

 

5.

Quyết định

58/2017/QĐ-UBND Ngày 10/8/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/8/2017

 

6.

Quyết định

61/2017/QĐ-UBND Ngày 11/8/2017

Ban hành quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

15/8/2017

 

7.

Quyết định

98/2017/QĐ-UBND Ngày 01/12/2017

Ban hành Quy định về quản lý, cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

12/12/2017

 

8.

Quyết định

08/2018/QĐ-UBND Ngày 25/01/2018

Ban hành Quy định quản lý nhà nước đối với hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

05/02/2018

 

II. Lĩnh vực: Y tế

Không có văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan điều kiện đầu tư kinh doanh

III. Lĩnh vực: Lao động, Thương binh và Xã hội

Không có văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan điều kiện đầu tư kinh doanh

Tổng cộng: 08 văn bản

 

 (1) Hệ dữ liệu chỉ bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật tính đến ngày 28/02/2018 và sẽ được tiếp tục bổ sung, cập nhật trong thời gian tới (nếu có)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 870/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu870/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2018
Ngày hiệu lực23/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 870/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 870/QĐ-UBND 2018 công bố Danh mục văn bản quy phạm còn hiệu lực y tế Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 870/QĐ-UBND 2018 công bố Danh mục văn bản quy phạm còn hiệu lực y tế Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu870/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành23/04/2018
        Ngày hiệu lực23/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 870/QĐ-UBND 2018 công bố Danh mục văn bản quy phạm còn hiệu lực y tế Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 870/QĐ-UBND 2018 công bố Danh mục văn bản quy phạm còn hiệu lực y tế Huế

            • 23/04/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/04/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực