Quyết định 870/QĐ-UBND

Quyết định 870/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2014 do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 870/QĐ-UBND tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2014 Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 870/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 18 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013, Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1656/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2014;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 58/TTr-SGDĐT ngày 08 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2014 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2.

1. Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2014 của tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành có liên quan, UBND huyện, thành phố tổ chức, thực hiện tốt phương án, kế hoạch đã được phê duyệt tại Điều 1.

2. UBND huyện, thành phố và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan

Thực hiện đúng sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông của tỉnh về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2014.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Sơn La; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- PVPUBND tỉnh PTVHXH;
- Lưu: VT,VX.
HA.32.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhằm mục đích

Đánh giá, xác nhận trình độ của người học theo mục tiêu giáo dục sau khi học hết chương trình trung học phổ thông; làm cơ sở để chuẩn bị cho người học tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả dạy và học của các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục của các cơ quan quản lý giáo dục các cấp trong tỉnh.

2. Tổ chức kỳ thi phải đảm bảo các yêu cầu

Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động "Hai không" với 4 nội dung: "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; “nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc ngồi nhầm lớp", đảm bảo an toàn, công bằng, chính xác, tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh tập trung trí tuệ, phát huy cao độ tính chủ động, sáng tạo làm bài với kết quả cao nhất; đánh giá đúng trình độ người học, phản ánh đúng chất lượng dạy và học của các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trong tỉnh.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014

1. Công tác chuẩn bị

a) Các trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên giảng dạy các môn thi tốt nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức ôn tập cho học sinh theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Hướng dẫn thí sinh lựa chọn 02 môn thi tự chọn, đăng ký dự thi; lập danh sách thí sinh đăng ký dự thi xong trước ngày 05 tháng 5 năm 2014.

- Kiểm tra tính chính xác của hồ sơ thí sinh, xác nhận thí sinh được dự thi; lập danh sách thí sinh dự thi, gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10 tháng 5 năm 2014.

- Hoàn thành việc làm thẻ dự thi cho các thí sinh.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho các hội đồng coi thi, xong trước ngày 20 tháng 5 năm 2014. Tuyệt đối không được thu bất cứ khoản tiền nào của học sinh và phụ huynh không trong chính sách, chế độ. Nơi nào tự ý đặt ra thu tiền của học sinh, phụ huynh, nơi đó chịu trách nhiệm trước pháp luật.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo và kiểm tra việc hoàn thành kế hoạch dạy học, đánh giá xếp loại học sinh, tổ chức việc chuẩn bị hồ sơ, sổ sách và điều kiện vật chất cho kỳ thi.

- Lập phương án tổ chức thi.

- Hoàn thành bảng ghi tên, ghi điểm, chỉ đạo hoàn thành đầy đủ các ấn phẩm phục vụ cho các hội đồng coi thi theo quy định.

- Quyết định thành lập các hội đồng: In sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo theo thẩm quyền và quy định.

- Kiểm tra việc tổ chức thực hiện chuẩn bị cho kỳ thi của các trường THPT và các trung tâm giáo dục thường xuyên.

2. Thời gian thi tốt nghiệp

 - Ngày 31 tháng 5 năm 2014: Lãnh đạo và thư ký hội đồng coi thi, thanh tra thi làm việc tại địa điểm thi.

- Ngày 01 tháng 6 năm 2014: Hội đồng coi thi làm việc tại địa điểm thi.

- Các ngày 02, 03, 04 tháng 6 năm 2014: Tổ chức coi thi theo lịch thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Phương án tổ chức kỳ thi

- Toàn tỉnh tổ chức 31 cụm thi (trong đó có 03 cụm có 02 hội đồng); 34 hội coi thi (trong đó có 11 hội đồng thi ghép THPT với TTGDTX); có 541 phòng thi (có 62 phòng thi giáo dục thường xuyên); 10.482 thí sinh (9.071 thí sinh Trung học phổ thông, 1.411 thí sinh bổ túc Trung học phổ thông), có 782 thí sinh tự do (598 thí sinh Trung học phổ thông, 184 thí sinh bổ túc Trung học phổ thông). Có danh sách các cụm thi, hội đồng coi thi tốt nghiệp THPT kèm theo.

4. In, sao đề thi

Toàn tỉnh thành lập 01 hội đồng in, sao đề thi, làm việc từ ngày 22 tháng 5 năm 2014 đến hết ngày 04 tháng 6 năm 2014.

5. Chấm thi

Toàn tỉnh thành lập 01 hội đồng chấm thi, làm việc từ 05 tháng 6 năm 2014 đến hết ngày 18 tháng 6 năm 2014.

6. Phúc khảo

Toàn tỉnh thành lập 01 hội đồng phúc khảo.

- Các trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên nhận đơn phúc khảo từ ngày 19 tháng 6 năm 2014 đến 23 tháng 6 năm 2014.

- Sở Giáo dục và Đào tạo nhận danh sách phúc khảo của các trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên ngày 24 tháng 6 năm 2014.

- Ngày 25 - 26 tháng 6 năm 2014: Chấm phúc khảo, thông báo kết quả.

7. Kiểm tra, thanh tra, tuyên truyền về kỳ thi

a) Kiểm tra trước khi thi

- Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông của tỉnh tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi từ ngày 26 tháng 5 năm 2014 đến ngày 29 tháng 5 năm 2014. Số lượng, thành phần đoàn kiểm tra, địa điểm kiểm tra do Ban Chỉ đạo phân công. Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất, tham mưu trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định thành lập các đoàn kiểm tra.

- Kết thúc đợt kiểm tra trước 16h00 ngày 29 tháng 5 năm 2014. Các đoàn kiểm tra gửi báo cáo kết quả về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thi (Sở Giáo dục và Đào tạo) để tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi của tỉnh và Đoàn Thanh tra thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Kiểm tra, thanh tra trong khi thi

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập đoàn thanh tra tiến hành thanh tra, giám sát tất cả các hội đồng coi thi trong tỉnh.

- Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông của tỉnh và đoàn thanh tra lưu động thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, thanh tra các hội đồng coi thi từ ngày 01 tháng 6 năm 2014 đến hết ngày 04 tháng 6 năm 2014.

- Số lượng, thành phần đoàn kiểm tra, địa điểm kiểm tra do Ban Chỉ đạo thi phân công. Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất, tham mưu trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định thành lập đoàn kiểm tra.

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh bố trí cán bộ, chuyên viên đi cùng các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo; Chủ tịch UBND huyện, thành phố phối hợp cùng đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kiểm tra các hội đồng coi thi tại địa bàn huyện, thành phố.

- Kết thúc kỳ thi, các đoàn kiểm tra gửi báo cáo kết quả kiểm tra về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thi (Sở Giáo dục và Đào tạo) để tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thi của tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chủ động phối hợp công tác với Đoàn Thanh tra thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Họp báo tuyên truyền về tổ chức kỳ thi

- Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông của tỉnh tổ chức họp báo tuyên truyền về kỳ thi vào sáng ngày 20 tháng 5 năm 2014.

- Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành thủ tục xin phép họp báo và chuẩn bị các điều kiện, tham mưu cho Ban Chỉ đạo thi để tổ chức họp báo. Trước ngày 16 tháng 5 năm 2014 Sở Giáo dục và Đào tạo gửi nội dung, chương trình, ma két trang trí, phát biểu khai mạc và bế mạc họp báo, dự thảo giấy mời họp báo về Trưởng Ban Chỉ đạo thi.

(Bản điện tử gửi vào hộp thư: honganh1559@gmail.com)

III. KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức kỳ thi thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước, của tỉnh và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương.

1. Sở Giáo dục và Đào tạo lập dự toán kinh phí tổ chức kỳ thi gửi Sở Tài chính thẩm định.

2. Các trường Trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên lập dự trù kinh phí phục vụ cho cán bộ, giáo viên đi coi thi, thanh tra thi ở nơi khác, kinh phí tổ chức coi thi tại đơn vị mình, kinh phí mua giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp, các ấn phẩm và văn phòng phẩm phục vụ cho kỳ thi.

3. Các trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên và các Hội đồng coi thi tuyệt đối không thu bất cứ khoản kinh phí nào ngoài quy định của Nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông của tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch đã được phê duyệt và Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Sơn La; Giám đốc Sở, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện Kế hoạch này/.

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC CỤM THI, HỘI ĐỒNG COI THI TỐT NGHIỆP THPT
(Kèm theo Kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014)

TT

Cụm thi

Đơn vị dự thi

Dự kiến số lượng thí sinh

Số phòng

Hội đồng coi thi (Địa điểm hội đồng coi thi)

Học sinh

Thí sinh tự do

Tổng số

1

Bắc Yên

THPT Bắc Yên

361

10

371

16

THPT Bắc Yên

GDTX Bắc Yên

86

1

87

4

2

Bình Thuận

THPT Bình Thuận

227

1

228

10

THPT Bình Thuận

3

Chiềng Khương

THPT Chiềng Khương

246

0

246

11

THPT Chiềng Khương

4

Chu Văn Thịnh

THPT Chu Văn Thịnh

331

39

370

16

THPT Chu Văn Thịnh

5

Chiềng Sinh

THPT Chiềng Sinh

300

1

301

13

THPT Chiềng Sinh

6

Chiềng Sơn

THPT Chiềng Sơn

128

6

134

6

THPT Chiềng Sơn

7

Chuyên

THPT Chuyên

314

0

314

13

THPT Chuyên

8

Co Mạ

THPT Co Mạ

233

10

243

10

THPT Co Mạ

9

Cò Nòi

THPT Cò Nòi

227

0

227

10

THPT Cò Nòi

10

Gia Phù

THPT Gia Phù

380

10

390

17

THPT Gia Phù

11

Mai Sơn

THPT Mai Sơn

425

3

428

18

THPT Mai Sơn

GDTX Mai Sơn

58

27

85

4

12

Mộc Hạ

THPT Mộc Hạ

160

131

291

12

THPT Mộc Hạ

13

Mộc Lỵ

THPT Mộc Lỵ

386

1

387

16

THPT Mộc Lỵ

GDTX Mộc Châu

133

4

137

6

14

Mường Bú

THPT Mường Bú

140

1

141

6

THPT Mường Bú

15

Mường Giôn

THPT Mường Giôn

155

7

162

7

THPT Mường Giôn

16

Mường La

THPT Mường La

350

23

373

14

THPT Mường La

GDTX Mường La

133

56

189

2 + 8

GDTX Mường La

17

Mường Lầm

THPT Mường Lầm

251

58

309

13

THPT Mường Lầm

18

Nguyễn Du

THPT Nguyễn Du

120

67

187

8

THPT Nguyễn Du

19

Nội trú tỉnh

PTDT Nội trú tỉnh

166

0

166

7

THPT Nội trú tỉnh

20

Phiêng Khoài

THPT Phiêng Khoài

126

26

152

7

THPT Phiêng Khoài

21

Phù Yên

THPT Phù Yên

369

1

370

16

THPT Phù Yên

GDTX Phù Ỷên

133

2

135

6

22

Quỳnh Nhai

THPT Quỳnh Nhai

360

5

365

16

THPT Quỳnh Nhai

GDTX Quỳnh Nhai

67

7

74

3

23

Sông Mã

THPT Sông Mã

448

21

469

18

THPT Sông Mã

GDTX Sông Mã

173

7

180

2+8

THCS Thị trấn Sông Mã

24

Sốp Cộp

THPT Sốp Cộp

322

105

427

16

THPT Sốp Cộp

GDTX Sốp Cộp

143

28

171

2 + 7

PTDT Nội trú Sốp Cộp

25

Tân Lang

THPT Tân Lang

201

56

257

11

THPT Tân Lang

26

Tân Lập

THPT Tân Lập

62

0

62

3

THPT Tân Lập

27

Thảo Nguyên

THPT Thảo Nguyên

362

11

373

16

THPT Thảo Nguyên

28

Thuận Châu

THPT Thuận Châu

343

3

346

15

THPT Thuận Châu

GDTX Thuận Châu

123

15

138

6

29

Tô Hiệu

THPT Tô Hiệu

376

2

378

16

THPT Tô Hiệu

GDTX Thành phố

101

30

131

6

30

Tông Lệnh

THPT Tông Lệnh

293

0

293

13

THPT Tông Lệnh

31

Yên Châu

THPT Yên Châu

311

0

311

13

THPT Yên Châu

GDTX Yên Châu

77

7

84

4

 

Tổng cộng

 

10.482

782

10.482

541

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 870/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu870/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2014
Ngày hiệu lực18/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 870/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 870/QĐ-UBND tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2014 Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 870/QĐ-UBND tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2014 Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu870/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýNguyễn Ngọc Toa
        Ngày ban hành18/04/2014
        Ngày hiệu lực18/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 870/QĐ-UBND tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2014 Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 870/QĐ-UBND tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2014 Sơn La

            • 18/04/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/04/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực