Quyết định 871/QĐ-UBND

Quyết định 871/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 871/QĐ-UBND thủ tục hành chính biển hải đảo sở tài nguyên môi trường Quảng Ngãi 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 871/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/1010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dn công b, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1225/TTr-STNMT ngày 13/5/2016 và thẩm đnh của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 148/STP-KSTTHC ngày 24/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 05 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi (có danh mục và nội dung thủ tục hành chính kèm theo).

1. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức niêm yết công khai và giải quyết thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này theo đúng quy định của pháp lut.

2. Sở Tư pháp tổ chức đăng nhập các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính chậm nhất là (05 ngày) làm việc kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp đăng nhập các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ, Lý Sơn, thành phố Quảng Ngãi; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Thường trực HĐND tỉnh;
-
CT các PCTUBND tnh;
- VPUB: PCVP, phòng NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, NC bdv60.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Giao khu vực biển

Biển và Hải đảo

Sở TN và MT

2

Gia hạn quyết định giao khu vc biển

Biển và Hải đảo

Sở TN và MT

3

Sa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển

Biển và Hải đảo

Sở TN và MT

4

Trả lại khu vực biển

Biển và Hải đảo

Sở TN và MT

5

Thu hồi khu vực biển

Biển và Hải đảo

Sở TN và MT

Phần II

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NGÃI

1. Tên thủ tục: GIAO KHU VỰC BIỂN

a) Trình tự thực hiện

- Bước 1 nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân đề nghị giao khu vực biển nộp 02 bộ hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Bước 2 kiểm tra hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra thành phần, nội dung của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ theo đúng quy định thì ban hành, văn bản tiếp nhận và hẹn giải quyết hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một lần bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện.

- Bước 3 thẩm định hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ. Trường hợp cần thiết, gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan, có liên quan, tổ chức kiểm tra thực địa.

- Bước 4 trình, giải quyết hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tnh xem xét, ra quyết định giao khu vực biển. Trong trường hợp không ra quyết định thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 5 thông báo và trả kết quả hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức cá nhân để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ liên quan.

Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Vào các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định.

+ Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h30;

+ Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h.

b) Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết hồ sơ: Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường - số 163 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị giao khu vực biển (được lập theo Mu số 01 quy định tại Phụ lục của Nghị định số 51/2014/NĐ-CP);

+ Tọa độ các điểm góc của khu vực biển đề nghị giao (được lập theo Mu số 05 quy định tại Phụ lục của Nghị định số 51/2014/NĐ-CP);

+ Bản đồ khu vực biển đề nghị giao (được lập theo Mu số 06 quy định tại Phụ lục của Nghị định số 51/2014/NĐ-CP);

+ Giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép hoặc quyết định cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển trong khu vực biển đề nghị giao của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển ở khu vực biển đề nghị giao được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Không quá năm (05) ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ.

- Thời hạn tiến hành thẩm định: Không quá 45 ngày kể từ ngày ra văn bản tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức kiểm tra thực địa (thời gian lấy ý kiến, kiểm tra thực địa không tính vào thời gian thẩm định). Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề liên quan.

- Thời hạn trình, giải quyết h sơ:

+ Trình hồ sơ: Không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định.

+ Xem xét, giải quyết hồ sơ: Không quá bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường trình hồ sơ.

- Thời hạn thông báo và trả kết quả hồ sơ: Không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả giải quyết h sơ từ Ủy ban nhân dân tnh.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao đối với các khu vực biển nằm trong phạm vi vùng biển 03 hải lý, trừ các khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 51/2014/NĐ-CP.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phi hợp: Trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giao khu vực biển.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai của thủ tục hành chính

(Phụ lục Nghị định số 51/2014/NĐ-CP)

Mu số

Tên mẫu

Mu số 01

Đơn đề ngh giao khu vực biển.

Mu số 05

Tọa độ các điểm góc của khu vực biển đề nghị giao.

Mu số 06

Bản đồ khu vực biển đề nghị giao.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức, cá nhân đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép hoặc quyết định cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển ở khu vực biển đề nghị giao;

- Khu vực biển đề nghị giao phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển, khu vực biển đề nghị giao phải phù hợp quy hoạch ngành, địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định, cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

 

Mu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
---------------

….., ngày... tháng... năm …..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIAO KHU VỰC BIỂN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố.....

Tên tổ chức, cá nhân ………………………………………………………………………………..

Trụ sở tại: ……………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………. Fax: ……………………………………………………………..

Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm.... hoặc Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm....

Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư) …………… (nếu có).

Đ nghị được giao khu vực biển tại xã …………., huyện/thành phố …………., tỉnh ……………..

Mục đích sử dụng: (loại hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển)

Diện tích khu vực biển đề nghị sử dụng là: ... (ha, Km2), độ sâu đề nghị được sử dụng là:...(m), được giới hạn bởi các điểm góc ……. có tọa độ thể hiện trong Phụ lục kèm theo (Mu số 05) và được thể hiện trên Bản đồ khu vực biển theo (Mu số 06).

Thời hạn đề nghị sử dụng khu vực biển ………………(tháng/năm).

(Tên tổ chức, cá nhân) …………….. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về sử dụng khu vực biển và quy định của pháp luật khác có liên quan./.

 

 

Tổ chức, cá nhân làm đơn
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mu số 05

TỌA ĐỘ CÁC ĐIỂM GÓC CỦA KHU VỰC BIỂN Đ NGHỊ GIAO

Để (loại hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển...)

Địa điểm: Tại khu vực ……..., xã ……….., huyện/thành phố……………., tỉnh ………..

(Kèm theo Đơn đề nghị giao khu vực biển ngày …/…/… của tổ chức, cá nhân …….)

Tên điểm

Hệ tọa độ VN-2000

Tọa độ địa lý

Tọa độ vuông góc

Vĩ độ (B)

Kinh độ (L)

X

Y

(Độ, phút, giây)

(Độ, phút, giây)

(m)

(m)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

(Ghi chú:

Việc xác định giá trị Vĩ độ, Kinh độ chỉ tính đến 1/10 của giây;
Việc xác định giá trị tọa độ vuông góc chỉ tính đến đơn vị mét)

- Diện tích của khu vực biển: ……………...(ha, Km2).

- Độ sâu đề nghị được sử dụng là: ………………….(m).

 

Mẫu số 06

 

2. Tên thủ tục: GIA HẠN QUYẾT ĐỊNH GIAO KHU VỰC BIỂN

a) Trình tự thực hiện

- Bước 1 nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn Quyết định giao khu vực biển nộp 02 bộ hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Bước 2 kiểm tra hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra thành phn, nội dung của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ theo đúng quy định thì ban hành văn bản tiếp nhận và hẹn giải quyết hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một lần bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện.

- Bước 3 thẩm định hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ. Trường hợp cần thiết, gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức kiểm tra thực địa.

- Bước 4 trình, giải quyết hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ra quyết định gia hạn bằng việc cấp mới Quyết định giao khu vực biển. Trong trường hợp không ra quyết đnh thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 5 thông báo và trả kết quả hồ sơ:

+ Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức cá nhân để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ liên quan.

Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Vào các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định.

+ Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h30;

+ Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h.

b) Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết hồ sơ: Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường - số 163 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị gia hạn quyết định giao khu vực biển (được lập theo Mu số 02 quy định tại Phụ lục của Nghị định số 51/2014/NĐ-CP);

+ Tọa độ các điểm góc của khu vực biển đề nghị gia hạn (được lập theo Mu số 05 quy định tại Phụ lục của Nghị định số 51/2014/NĐ-CP);

+ Bản đồ khu vực biển đề nghị gia hạn (được lập theo Mu số 06 quy định tại Phụ lục của Nghị định số 51/2014/NĐ-CP);

+ Quyết đnh giao khu vực biển đã được cấp;

+ Giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép hoặc quyết định cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền gia hạn;

+ Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển; báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và việc thực hiện các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 51/2014/NĐ-CP tính đến thời điểm đề nghị gia hạn.

+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Không quá năm (05) ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ.

- Thời hạn tiến hành thẩm định: Không quá 30 ngày kể từ ngày ra văn bản tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức kiểm tra thực địa (thời gian lấy ý kiến, kiểm tra thực địa không tính vào thời gian thẩm định). Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả li bằng văn bản về các vấn đề liên quan.

- Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ:

+ Trình hồ sơ: Không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định.

+ Xem xét, giải quyết hồ sơ: Không quá by (07) ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường trình, hồ sơ.

- Thời hạn thông báo và trả kết quả hồ sơ: Không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả giải quyết hồ sơ từ Ủy ban nhân dân tỉnh.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định gia hạn đối với các Quyết định giao khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của mình.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp: Trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giao khu vực biển.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai của thủ tục hành chính

(Phụ lục Nghị định số 51/2014/NĐ-CP)

Mu số

Tên mẫu

Mu số 02

Đơn đề nghị gia hạn quyết định giao khu vực biển.

Mẫu số 05

Tọa độ các điểm góc của khu vực biển đề ngh gia hạn.

Mu số 06

Bản đồ khu vực biển đề nghị gia hạn.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép hoặc quyết định cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên bin đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền gia hạn;

- Tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển đúng mục đích; thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường biển theo quy định của pháp luật;

- Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu gia hạn thời hạn giao khu vực biển phải nộp đủ hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi quyết định giao khu vực biển còn hiu lực ít nhất là 60 ngày.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

 

Mu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngàythángnăm ……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN QUYẾT ĐỊNH GIAO KHU VỰC BIỂN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố.....

Tên tổ chức, cá nhân …………………………………………………………………………….….

Trụ sở tại: ……………………………………………………………………………………….…….

Điện thoại: ………………………. Fax: ……………………………………………………………..

Được phép sử dụng khu vực biển tại xã ………., huyện/thành phố ………., tỉnh …………. theo Quyết định giao khu vực biển số ……….QĐ-UBND ngày ………. tháng …….. năm …….. của……… Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Đề nghị được gia hạn Quyết định khu vực biển, thời gian gia hạn …………….. (tháng/năm).

Mục đích sử dụng khu vực biển: (loại hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển)

Khu vực biển có diện tích là: ... (ha, Km2), độ sâu đề nghị được sử dụng là: ... (m), được giới hạn bởi các điểm góc ………. có tọa độ thể hiện trong Phụ lục kèm theo (Mu số 05) và được thể hiện trên Bản đồ khu vực biển theo (Mu số 06).

Lý do đề nghị gia hạn ………………………………………………………………………………..

(Tên tổ chức, cá nhân) ……………….. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về sử dụng khu vực biển và quy định của pháp luật khác có liên quan./.

 

 

Tổ chức, cá nhân làm đơn
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mu số 05

TỌA ĐỘ CÁC ĐIỂM GÓC CỦA KHU VỰC BIỂN Đ NGHỊ GIA HẠN

Để (loại hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển...)

Địa điểm: Tại khu vực ……..., xã ……….., huyện/thành phố……………., tỉnh ………..

(Kèm theo Đơn đề nghị gia hạn Quyết định giao khu vực biển ngày …/…/… của tổ chức, cá nhân …….)

Tên điểm

Hệ tọa độ VN-2000

Tọa độ địa lý

Tọa độ vuông góc

Vĩ độ (B)

Kinh độ (L)

X

Y

(Độ, phút, giây)

(Độ, phút, giây)

(m)

(m)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

(Ghi chú:

Việc xác định giá trị Vĩ độ, Kinh độ chỉ tính đến 1/10 của giây;
Việc xác định giá trị tọa độ vuông góc chỉ tính đến đơn vị mét)

- Diện tích của khu vực biển: ……………...(ha, Km2).

- Độ sâu đề nghị được sử dụng là: ………………….(m).

 

Mẫu số 06

 

3. Tên thủ tục: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH GIAO KHU VỰC BIỂN

a) Trình tự thực hiện

- Bước 1 nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân đề nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển nộp 02 bộ hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Bước 2 kiểm tra hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra thành phần, nội dung của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ theo đúng quy định thì ban hành văn bản tiếp nhận và hẹn giải quyết hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một lần bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện.

- Bước 3 thẩm định hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thm định hồ sơ. Trường hợp cần thiết, gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức kiểm tra thực địa.

- Bước 4 trình, giải quyết hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ra quyết định sửa đi, b sung bằng việc cấp mới Quyết định giao khu vực biển. Trong trường hợp không ra quyết định thì phải trả lời bng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 5 thông báo và trả kết quả h sơ:

+ Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức cá nhân để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Vào các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định.

+ Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h30;

+ Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h.

b) Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết hồ sơ: Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường - s 163 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển (được lập theo Mu số 04 quy định tại Phụ lục của Nghị định số 51/2014/NĐ-CP);

+ Tọa độ các điểm góc của khu vực biển đề nghị tiếp tục sử dụng (được lập theo Mu số 05 quy định tại Phụ lục của Nghị định số 51/2014/NĐ-CP);

+ Bản đồ khu vực biển trong trường hợp có sự thay đổi về ranh giới khu vực biển (được lập theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục của Ngh định số 51/2014/NĐ-CP);

+ Quyết đnh giao khu vực biển đã được cấp;

+ Giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép hoặc quyết định cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các trường hợp sau:

* Thay đổi tổ chức, cá nhân được phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển;

* Thay đổi tên tổ chức, cá nhân được phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển;

* Thay đổi quy mô, diện tích khai thác, sử dụng tài nguyên biển dẫn đến làm thay đổi diện tích khu vực biển được giao.

+ Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển; đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và việc thực hiện các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 51/2014/NĐ-CP tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Không quá năm (05) ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ.

- Thời hạn tiến hành thẩm định: Không quá 20 ngày kể từ ngày ra văn bản tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức kiểm tra thực địa (thời gian lấy ý kiến, kiểm tra thực địa không tính vào thời gian thẩm định). Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề liên quan.

- Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ:

Thời hạn trình hồ sơ: Không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định.

Thời hạn xem xét, giải quyết hồ sơ: Không quá bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường trình hồ sơ.

- Thời hạn thông báo và trả kết quả hồ sơ: Không quá năm (05) ngày làm việc, k từ ngày nhận được kết quả giải quyết h sơ từ y ban nhân dân tỉnh.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tnh quyết định sửa đổi, bổ sung đối với các Quyết định giao khu vực biển thuộc thẩm quyền.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp: Trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giao khu vực biển được lập theo mẫu 07 Phụ lục của Nghị định số 51/2014/NĐ-CP.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai của thủ tục hành chính

(Phụ lục Nghị định số 51/2014/NĐ-CP)

Mẫu số

Tên mẫu

Mẫu số 04

Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển.

Mẫu số 05

Tọa độ các điểm góc của khu vực biển đề nghị tiếp tục sử dụng.

Mẫu số 06

Bản đồ khu vực biển đề nghị tiếp tục sử dụng.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức, cá nhân đề nghị sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển đã nộp đủ hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

- Đến thời điểm đề nghị sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển, tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ sau:

+ Sử dụng khu vực biển được giao đúng mục đích quy định tại quyết định giao khu vực biển; không được chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao cho tổ chức, cá nhân khác;

+ Chỉ được tiến hành hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trong phạm vi khu vực biển được giao;

+ Thực hiện nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật và các nghĩa vụ về tài chính liên quan đến việc sử dụng khu vực biển theo quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật khác có liên quan;

+ Bảo vệ môi trường biển; báo cáo, cung cấp thông tin tình hình sử dụng khu vực biển, khai thác, sử dụng tài nguyên biển trong khu vực biển được giao cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Quyết định giao khu vực biển còn hiệu lực.

l) Căn cứ pháp của thủ tục hành chính

Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên bin.

 

Mẫu số 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngàythángnăm ……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH GIAO KHU VỰC BIỂN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố......

Tên tổ chức, cá nhân …………………………………………………………….………………….

Trụ sở tại: ………………………………………………………………………….………………….

Điện thoại: ………………………. Fax: ……………………………………………………………..

Đề nghị được sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển số ………./QĐ-UBND ngày ….. tháng ….. năm .... của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc giao khu vực biển tại khu vực... thuộc xã...., huyện...., tỉnh Quảng Ngãi.

Lý do xin đề nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển: ..........................................

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Nội dung đề nghị sa đổi, bổ sung: ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

(Tên tổ chức, cá nhân) ………………… cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về sử dụng khu vực biển và quy định của pháp luật khác có liên quan./.

 

 

Tổ chức, cá nhân làm đơn
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mu số 05

TỌA ĐỘ CÁC ĐIỂM GÓC CỦA KHU VỰC BIỂN Đ NGHỊ TIẾP TỤC SỬ DỤNG

Để (loại hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển...)

Địa điểm: Tại khu vực ……..., xã ……….., huyện/thành phố……………., tỉnh ………..

(Kèm theo Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển ngày …/…/… của tổ chức, cá nhân …….)

Tên điểm

Hệ tọa độ VN-2000

Tọa độ địa lý

Tọa độ vuông góc

Vĩ độ (B)

Kinh độ (L)

X

Y

(Độ, phút, giây)

(Độ, phút, giây)

(m)

(m)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

(Ghi chú:

Việc xác định giá trị Vĩ độ, Kinh độ chỉ tính đến 1/10 của giây;
Việc xác định giá trị tọa độ vuông góc chỉ tính đến đơn vị mét)

- Diện tích của khu vực biển: ……………...(ha, Km2).

- Độ sâu đề nghị được sử dụng là: ………………….(m).

 

Mẫu số 06

 

4. Tên thủ tục: TRẢ LẠI KHU VỰC BIỂN

a) Trình tự thực hiện

- Bước 1 nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân đề nghị trả lại khu vực biển nộp 02 bộ hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Bước 2 kiểm tra hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra thành phần, nội dung của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ theo đúng quy định thì ban hành văn bản tiếp nhận và hẹn giải quyết h sơ. Trường hợp h sơ chưa đúng quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một lần bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện.

- Bước 3 thẩm định hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm đnh hồ sơ. Trường hợp cần thiết, gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức kiểm tra thực địa.

- Bước 4 trình, giải quyết hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tnh xem xét, ra quyết định cho phép trả lại khu vực biển trong trường hợp trả lại toàn bộ khu vực biển hoặc bằng việc cấp mới Quyết định giao khu vực biển trong trường hợp trả lại một phần khu vực biển. Trường hợp không ra quyết định thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 5 thông báo và trả kết quả hồ sơ:

+ Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức cá nhân để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Vào các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định.

+ Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h30;

+ Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h.

b) Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết hồ sơ: Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường - số 163 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị trả lại khu vực biển (hoặc trả lại một phần khu vực biển) (được lập theo Mu số 03 quy định tại Phụ lục của Nghị định số 51/2014/NĐ-CP);

+ Tọa độ các điểm góc của khu vực biển đề nghị trả lại hoặc tiếp tục sử dụng (được lập theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục của Ngh định số 51/2014/NĐ-CP);

+ Bản đồ khu vực biển đề nghị trả lại hoặc tiếp tục sử dụng (được lập theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục của Nghị định số 51/2014/NĐ-CP);

+ Quyết định giao khu vực biển đã được cấp;

+ Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển; báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và việc thực hiện các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 51/2014/NĐ-CP tính đến thời điểm trả lại.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Không quá năm (05) ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ.

- Thời hạn tiến hành thẩm định: Không quá 30 ngày kể từ ngày ra văn bản tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức kiểm tra thực địa (thời gian lấy ý kiến, kiểm tra thực địa không tính vào thời gian thẩm định). Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bng văn bản về các vn đề liên quan.

- Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ:

+ Thời hạn trình hồ sơ: Không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định.

+ Thi hạn xem xét, giải quyết hồ sơ: Không quá by (07) ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường trình hồ sơ.

- Thời hạn thông báo và trả kết quả hồ sơ: Không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả giải quyết h sơ từ cơ quan quản lý nhà nước hoặc cấp có thẩm quyền cho phép trả lại khu vực biển.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tnh quyết định cho phép trả lại đối với các khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của mình.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp: Trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép trả lại khu vực biển trong trường hợp trả lại toàn bộ khu vực biển hoặc Quyết định giao khu vực biển trong trường hợp trả lại một phần khu vực biển.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai của thủ tục hành chính

(Phụ lục Nghị định số 51/2014/NĐ-CP)

Mẫu số

Tên mẫu

Mẫu số 03

Đơn đề nghị trả lại khu vực biển (hoặc trả lại một phần khu vực biển).

Mẫu số 05

Tọa độ các điểm góc của khu vực biển, đề nghị trả lại hoặc tiếp tục sử dụng.

Mẫu số 06

Bản đồ khu vực biển đề nghị trả lại hoặc tiếp tục sử dụng.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Đến thời điểm đề ngh trả lại khu vực biển, tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ sau:

+ Sử dụng khu vực biển được giao đúng mục đích quy định tại quyết định giao khu vực biển; không được chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao cho tổ chức, cá nhân khác;

+ Chỉ được tiến hành hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trong phạm vi khu vực biển được giao;

+ Thực hiện nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật và các nghĩa vụ về tài chính liên quan đến việc sử dụng khu vực biển theo quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật khác có liên quan;

+ Bảo vệ môi trường biển; báo cáo, cung cấp thông tin tình hình sử dụng khu vực biển, khai thác, sử dụng tài nguyên biển trong khu vực biển được giao cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Quyết định giao khu vực biển còn hiệu lực.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

 

Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngàythángnăm ……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI KHU VỰC BIỂN
(HOẶC TRẢ LẠI MỘT PHẦN KHU VỰC BIỂN)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố.....

Tên tổ chức, cá nhân ………………………………………………………………………….…….

Trụ sở tại: ………………………………………………………………………………………….….

Điện thoại: ………………………. Fax: ……………………………………………………………..

Đ nghị được trả lại khu vực biển (hoặc một phần diện tích khu vực biển) theo Quyết định giao khu vực biển số..../QĐ-UBND ngày.... tháng ... năm ... của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc giao quyền sử dụng khu vực biển tại khu vực... thuộc xã...,., huyện/thành phố...... tỉnh Quảng Ngãi.

Đối với trường hợp trả lại một phần diện tích khu vực biển cần nêu rõ các nội dung sau:

- Phần khu vực biển đề nghị trả lại có diện tích là: ... (ha, Km2), độ sâu được phép sử dụng là: …(m)

- Phần khu vực biển tiếp tục sử dụng có diện tích là: ... (ha, Km2), độ sâu đề nghị sử dụng là: ...(m)

Phần khu vực biển đề nghị trả lại và phần khu vực biển đề nghị tiếp tục sử dụng được giới hạn bởi các điểm góc... có tọa độ thể hiện trong Phụ lục kèm theo (Mẫu s 05) và được thể hiện trên Bản đồ khu vực biển theo (Mu số 06).

Lý do đề nghị trả lại ……………………………………………………………………………………

(Tên tổ chức, cá nhân) ……………. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về sử dụng khu vực biển và quy định của pháp luật khác có liên quan./.

 

 

Tổ chức, cá nhân làm đơn
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mu số 05

TỌA ĐỘ CÁC ĐIỂM GÓC CỦA KHU VỰC BIỂN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI HOẶC TIẾP TỤC SỬ DỤNG

Để (loại hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển...)

Địa điểm: Tại khu vực ……..., xã ……….., huyện/thành phố……………., tỉnh ………..

(Kèm theo đơn đề nghị trả lại khu vực biển (hoặc trả lại một phần khu vực biển) ngày …/…/… của tổ chức, cá nhân …….)

Tên điểm

Hệ tọa độ VN-2000

Tọa độ địa lý

Tọa độ vuông góc

Vĩ độ (B)

Kinh độ (L)

X

Y

(Độ, phút, giây)

(Độ, phút, giây)

(m)

(m)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

(Ghi chú:

Việc xác định giá trị Vĩ độ, Kinh độ chỉ tính đến 1/10 của giây;
Việc xác định giá trị tọa độ vuông góc chỉ tính đến đơn vị mét)

- Diện tích của khu vực biển: ……………...(ha, Km2).

- Độ sâu đề nghị được sử dụng là: ………………….(m).

 

Ghi chú:

- Khu vực biển đề nghị trả lại: Đối với trường hợp trả lại toàn bộ

- Khu vực biển tiếp tục sử dụng: Đối với trường hợp trả lại một phần

 

Mẫu số 06

 

5. Tên thủ tục: THU HỒI KHU VỰC BIỂN

a) Trình tự thực hiện

- Việc thu hồi khu vực biển theo quy định tại các điểm a, c và d khoản 1 Điều 21 Nghị định số 51/2014/NĐ-CP được thực hiện theo trình tự như sau:

+ Bước 1 nộp hồ sơ: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi kết luận về việc tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển vi phạm một trong các quy định tại các điểm a, c và d khoản 1 Điều 21 Nghị định số 51/2014/NĐ-CP cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Bước 2 kiểm tra, thẩm tra hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa khi cn thiết.

+ Bước 3 trình, giải quyết hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định, việc thu hồi khu vực biển.

+ Bước 4 thông báo và trả kết quả hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi quyết định thu hồi cho tổ chức, cá nhân và thông báo việc thu hồi đến các cơ quan có liên quan.

- Việc thu hồi khu vực biển theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 21 Nghị định số 51/2014/NĐ-CP được thực hiện theo trình tự như sau:

+ Bước 1 nộp hồ sơ:quan nhà nước có thẩm quyền gửi quyết định sử dụng khu vực biển đã giao để phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Bước 2 trình, giải quyết hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tnh xem xét, quyết định việc thu hồi khu vực biển.

+ Bước 3 thông báo và trả kết quả hồ sơ:

* Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi quyết định thu hồi cho tổ chức, cá nhân và thông báo việc thu hồi đến các cơ quan có liên quan.

* Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Vào các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định.

+ Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h30;

+ Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h.

b) Cách thức thực hiện

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi kết luận về việc tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển vi phạm một trong các quy định tại các điểm a, c và d khoản 1 Điều 21 Nghị định số 51/2014/NĐ-CP; hoặc quyết định sử dng khu vực biển đã giao để phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia về Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cách thức thông báo và trả kết quả giải quyết hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường gửi quyết định thu hồi cho tổ chức, cá nhân và thông báo việc thu hồi đến các cơ quan có liên quan.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ: Kết luận về việc tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển vi phạm một trong các quy định tại các điểm a, c và d khoản 1 Điều 21 Nghị định số 51/2014/NĐ-CP; hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng khu vực biển đã giao cho tổ chức, cá nhân để phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 21 Nghị định số 51/2014/NĐ-CP.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết

- Thời hạn kiểm tra, thẩm tra hồ sơ: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển vi phạm một trong các quy định tại các điểm a, c và d khoản 1 Điều 21 Nghị định số 51/2014/NĐ-CP; không quá 20 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định sử dụng khu vực biển đã giao để phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia. Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc thu hồi khu vực biển.

- Thời hạn giải quyết hồ sơ: Không quá 10 ngày, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường trình h sơ.

- Thời hạn thông báo và trả kết quả hồ sơ: Không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả giải quyết hồ sơ từ Ủy ban nhân dân tỉnh.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan nhà nước.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tnh quyết định thu hồi đối với các khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của mình.

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phi hợp: Trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản ly ý kiến của các cơ quan có liên quan.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận về việc tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển vi phạm một trong các quy định tại các điểm a, c và d khoản 1 Điều 21 Nghị định số 51/2014/NĐ-CP; hoặc quyết định sử dụng khu vực biển đã giao để phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 21 Ngh định số 51/2014/NĐ-CP.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi khu vực biển

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển lợi dụng việc sử dụng khu vực biển gây ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia;

- Khu vực biển đã giao được sử dụng để phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển trái quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép hoặc quyết định cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển bị thu hồi hoặc sau 12 tháng, kể từ ngày được giao khu vực biển mà tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển không triển khai hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển, trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

k) Căn cứ pháp của thủ tục hành chính

Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên bin.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 871/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu871/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2016
Ngày hiệu lực20/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 871/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 871/QĐ-UBND thủ tục hành chính biển hải đảo sở tài nguyên môi trường Quảng Ngãi 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 871/QĐ-UBND thủ tục hành chính biển hải đảo sở tài nguyên môi trường Quảng Ngãi 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu871/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýLê Quang Thích
        Ngày ban hành20/05/2016
        Ngày hiệu lực20/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 871/QĐ-UBND thủ tục hành chính biển hải đảo sở tài nguyên môi trường Quảng Ngãi 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 871/QĐ-UBND thủ tục hành chính biển hải đảo sở tài nguyên môi trường Quảng Ngãi 2016

            • 20/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực