Quyết định 872/QĐ-UBND

Quyết định 872/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Quyết định 872/QĐ-UBND năm 2013 công thủ tục hành chính tỉnh Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 872/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 24 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 09 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, 32 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 77/TTr-SGTVT ngày 04 tháng 5 năm 2013 và Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 675/TTr-VPUBND ngày 23 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 09 thủ tục hành chính mới ban hành, 32 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre có trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành:

STT

Số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

Lĩnh vực công tác cấp đổi giấy phép lái xe

1

 

Thủ tục: Cấp lại GPLX bị mất lần thứ hai (trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp lại GPLX bị mất lần thứ nhất, có tên trong hồ sơ quản lý sát hạch và không bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ)

Mới ban hành

2

 

Thủ tục: Cấp lại GPLX bị mất lần thứ nhất còn hoặc không còn hồ sơ gốc (quá thời hạn từ 01 năm, có tên trong hồ sơ quản lý sát hạch và không bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ)

Mới ban hành

3

 

Thủ tục: Cấp lại GPLX bị mất lần thứ nhất còn hồ sơ gốc (trường hợp còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn dưới 03 tháng có tên trong hồ sơ quản lý sát hạch & không bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ)

Mới ban hành

4

 

Thủ tục: Cấp lại GPLX bị mất lần thứ nhất không còn hồ sơ gốc (trường hợp quá thời hạn từ 03 tháng đến dưới 01 năm có tên trong hồ sơ quản lý sát hạch và không bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ)

Mới ban hành

5

 

Thủ tục: Cấp lại GPLX bị mất lần thứ ba (trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp lại GPLX bị mất lần thứ hai, có tên trong hồ sơ quản lý sát hạch và không bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ)

Mới ban hành

6

 

Thủ tục: Cấp lại GPLX bị mất lần thứ nhất còn hồ sơ gốc (trường hợp quá thời hạn từ 03 tháng đến dưới 01 năm có tên trong hồ sơ quản lý sát hạch và không bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ)

Mới ban hành

7

 

Thủ tục: Cấp lại GPLX bị mất lần thứ nhất, không còn hồ sơ gốc (còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn dưới 03 tháng có tên trong hồ sơ quản lý sát hạch và không bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ)

Mới ban hành

8

 

Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

Mới ban hành

9

 

Thủ tục: Cấp lại GPLX cho người bị tước GPLX

Thời gian thực hiện: Sau 01 năm kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tước quyền sử dụng GPLX, nếu có nhu cầu, được dự học lại pháp luật GTĐB, đạo đức người lái xe, được kiểm tra và có chứng nhận của cơ sở đào tạo lái xe đã hoàn thành nội dung học và nộp hồ sơ đày đủ theo quy định được dự sát hạch lý thuyết và thực hành để cấp lại GPLX

Mới ban hành

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung:

STT

Số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

Lĩnh vực công tác cấp đổi giấy phép lái xe

1

 

Thủ tục: Học, thi nâng hạng giấy phép lái xe

Sửa đổi, bổ sung

2

176522

Thủ tục: Đổi GPLX do ngành Công an cấp trước ngày 31/7/1995 bị hỏng

Sửa đổi, bổ sung

3

176597

Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô

Sửa đổi, bổ sung

4

176623

Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

Sửa đổi, bổ sung

5

176606

Thủ tục: Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe hạng A1, A2, A3, A4

Sửa đổi, bổ sung

6

176610

Thủ tục: Cấp giấy phép xe tập lái

Sửa đổi, bổ sung

7

176462

Thủ tục: Cấp lại GPLX do ngành GTVT cấp (trường hợp GPLX bị mất và quá thời hạn sử dụng từ 01 năm trở lên)

Sửa đổi, bổ sung

8

176519

Thủ tục: Cấp lại GPLX bị mất do ngành GTVT cấp (trường hợp còn hồ sơ gốc và không còn hồ sơ gốc)

Nếu quá thời hạn sử dụng từ 1 năm trở lên, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, được dự sát hạch lại lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe

Sửa đổi, bổ sung

9

176622

Thủ tục: Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe hạng A1, A2, A3, A4

Sửa đổi, bổ sung

10

176518

Thủ tục: Cấp lại GPLX bị mất do ngành GTVT cấp

Nếu quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 1 năm, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, được dự sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe

Sửa đổi, bổ sung

11

176585

Thủ tục: Đổi GPLX Quân sự do Bộ Quốc phòng cấp cho quân nhân

Sửa đổi, bổ sung

12

176522

Thủ tục: Đổi GPLX do ngành Công an cấp từ ngày 31/7/1995

Sửa đổi, bổ sung

13

176459

Thủ tục: Đổi GPLX do ngành giao thông vận tải cấp (còn thời hạn sử dụng, hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 3 tháng kể từ ngày GPLX hết hạn sử dụng, người có GPLX bị hỏng)

Sửa đổi, bổ sung

14

176425

Thủ tục: Đổi GPLX của nước ngoài, cấp cho khách du lịch người nước ngoài, lái xe vào Việt Nam

Sửa đổi, bổ sung

15

176433

Thủ tục: Đổi GPLX hoặc bằng lái xe của nước ngoài

Sửa đổi, bổ sung

16

 

Thủ tục: Cấp lại GPLX do ngành GTVT cấp (trường hợp GPLX quá thời hạn sử dụng từ 01 năm trở lên)

Sửa đổi, bổ sung

17

 

Thủ tục: Cấp lại GPLX do ngành GTVT cấp (trường hợp GPLX quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm)

Sửa đổi, bổ sung

18

176591

Thủ tục: Học, thi cấp mới GPLX các hạng A1, A3, A4, B2, C

Sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực công tác vận tải đường bộ

19

053091

Thủ tục: Cấp đăng ký, biển số tạm thời cho xe máy chuyên dùng

Sửa đổi, bổ sung

20

171106

Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

Sửa đổi, bổ sung

21

171057

Thủ tục: Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

Sửa đổi, bổ sung

22

189445

Thủ tục: Cấp đăng ký, biển số đối với xe máy chuyên dùng đăng ký lần đầu

Sửa đổi, bổ sung

23

189444

Thủ tục: Cấp đăng ký, biển số có thời hạn xe máy chuyên dùng

Sửa đổi, bổ sung

24

189448

Thủ tục: Cấp đăng ký, biển số đối với xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu khác tỉnh, thành phố

Sửa đổi, bổ sung

25

189447

Thủ tục: Cấp đăng ký, biển số đối với xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu trong cùng một tỉnh

Sửa đổi, bổ sung

26

171105

Thủ tục: Cấp đăng ký, biển số đối với xe máy chuyên dùng đang sử dụng không có chứng từ nguồn gốc

Sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực công tác đăng kiểm xe cơ giới

27

145739

Thủ tục: Kiểm định lần đầu cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ

Sửa đổi, bổ sung

28

179778

Thủ tục: Kiểm định định kỳ cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đường bộ

Sửa đổi, bổ sung

29

179780

Thủ tục: Kiểm định lần đầu chứng nhận kiểm định và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cho phương tiện cải tạo

Sửa đổi, bổ sung

30

179781

Thủ tục: Kiểm định định kỳ cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ cải tạo

Sửa đổi, bổ sung

31

179785

Thủ tục: Kiểm định định kỳ cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cho phương tiện chuyển vùng

Sửa đổi, bổ sung

32

179786

Thủ tục: Kiểm định phương tiện bị mất giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới

Sửa đổi, bổ sung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 872/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu872/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2013
Ngày hiệu lực24/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 872/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 872/QĐ-UBND năm 2013 công thủ tục hành chính tỉnh Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 872/QĐ-UBND năm 2013 công thủ tục hành chính tỉnh Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu872/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýCao Văn Trọng
        Ngày ban hành24/05/2013
        Ngày hiệu lực24/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 872/QĐ-UBND năm 2013 công thủ tục hành chính tỉnh Bến Tre

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 872/QĐ-UBND năm 2013 công thủ tục hành chính tỉnh Bến Tre

            • 24/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực