Quyết định 874/QĐ-KTNN

Nội dung toàn văn Quyết định 874/QĐ-KTNN 2022 kiểm toán Đề án phát triển vùng tái định cư thủy điện Sơn La


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 874/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN; KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG ĐỀ ÁN ỔN ĐỊNH DÂN CƯ, PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 666/QĐ-TTG NGÀY 31/5/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN; KIỂM TOÁN CHUYÊN ĐỀ “VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT RỪNG; KINH PHÍ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN”

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1985/QĐ-KTNN ngày 02/12/2021 của Tổng Kiểm toán nhà nước về Kế hoạch kiểm toán năm 2022;

Theo đề nghị của Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực VII và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp tại Tờ trình số 503/TTr-TH ngày 21/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Điện Biên; kiểm toán hoạt động Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Đề án 666) tại tỉnh Điện Biên; kiểm toán chuyên đề  “Việc quản lý, sử dụng đất rừng; kinh phí bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên” (sau đây viết tắt là Chuyên đề Đất rừng) với mục tiêu, nội dung, phạm vi, địa điểm và thời hạn kiểm toán như sau:

1. Mục tiêu kiểm toán: Xác nhận tính đúng đắn, trung thực của các thông tin tài chính ngân sách địa phương, báo cáo quyết toán ngân sách, báo cáo quyết toán dự án đầu tư hoàn thành của đơn vị được kiểm toán; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, trong việc thực hiện Đ án 666 và việc quản lý, sử dụng đất rừng, kinh phí bảo vệ và phát triển rừng; kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách còn bất cập; phát hiện kịp thời các sai phạm, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung kiểm toán:

- Đối với ngân sách địa phương: Việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán và chế độ đầu tư xây dựng của Nhà nước.

- Đối với Đề án 666: Việc quản lý, tổ chức thực hiện Đề án; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán và chế độ đầu tư xây dựng của Nhà nước.

- Đối với Chuyên đề Đất rừng: Công tác quản lý, tổ chức thực hiện và chấp hành các quy định về quy hoạch, kế hoạch, quản lý, sử dụng đất rừng; kinh phí thực hiện bảo vệ và phát triển rừng được kiểm toán.

3. Phạm vi kiểm toán:

- Đối với ngân sách địa phương: Năm 2021 và các thời kỳ trước, sau có liên quan của các đơn vị được kiểm toán (có danh sách kèm theo).

- Đối với Đề án 666: Từ khi triển khai Đề án đến thời điểm kiểm toán và các thời kỳ trước sau có liên quan (có danh sách kèm theo).

- Đối với Chuyên đề Đất rừng: Giai đoạn 2017 - 2021 và các thời kỳ trước sau có liên quan của các đơn vị được kiểm toán (có danh sách kèm theo).

4. Địa điểm kiểm toán: Tại các đơn vị được kiểm toán

5. Thời hạn kiểm toán: 55 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định kiểm toán.

Điều 2. Thành lập Đoàn Kiểm toán nhà nước để thực hiện nhiệm vụ trên gồm các ông (bà) có tên sau:

- Ông Nguyễn Đức Long: Số thẻ KTVNN B0442, Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực VII, Trưởng đoàn;

- Ông Vũ Lê Xuân Anh: Số thẻ KTVNN B0480, Trưởng phòng thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực VII, Phó Trưởng đoàn kiêm Tổ trưởng;

Và các thành viên (có danh sách kèm theo).

Điều 3. Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn Kiểm toán nhà nước có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được quy định tại các Điều 39, 40, 41, 42, 43 Luật Kiểm toán nhà nước và khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được kiểm toán và các đơn vị có liên quan; Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực VII và các ông (bà) có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- HĐND tỉnh Điện Biên;
- UBND tỉnh Điện Biên;
- Tổng Kiểm toán nhà nước;
- Phó Tổng KTNN Nguyễn Tuấn Anh;
- KTNN khu vực VII;
- Các đơn vị: VP KTNN (02); Vụ TH, PC, CĐ&KSCLKT; Thanh tra KTNN; TTTH;
- Lưu: VT.

KT. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
PHÓ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Nguyễn Tuấn Anh

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 874/QĐ-KTNN ngày 21/6/2022 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

A

KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

I

Kiểm toán tổng hợp

1

Sở Tài chính

2

Sở Kế hoạch và Đầu tư

3

Cục Thuế

4

Kho bạc Nhà nước

II

Kiểm toán chi tiết

1

Các huyện, thành phố

1.1

Thành phố Điện Biên Phủ

1.2

Huyện Điện Biên Đông

1.3

Huyện Tủa Chùa

1.4

Huyện Điện Biên Đông, trong đó kiểm toán chi tiết dự án:

-

Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông Ma Thì Hồ - Nậm Chua, huyện Mường Chà

2

Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản

2.1

UBND huyện Mường Nhé

-

Đường giao thông từ bản Ngã Ba, xã Mường Toong - trung tâm xã Nậm Vì

2.2

Ban quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

-

Thủy lợi Nậm Pố xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ

-

Trụ sở làm việc Ban quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Điện Biên

2.3

Ban quản lý dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp

-

Dự án bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ giai đoạn II tỉnh Điện Biên

-

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Nậm Pồ

-

Bệnh viện đa khoa huyện Nậm Pồ

-

Đường quảng trường và hạ tầng kỹ thuật khu Giáo dục, Y tế, Thương mại - Dịch vụ và dân cư thị trấn Nậm Nhùn (Giai đoạn 2)

2.4

UBND huyện Điện Biên

-

Đường QL 279 - Bản Noong Hẹt, huyện Điện Biên

-

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Nậm Thanh - bản U Va xã Noong Luống, huyện Điện Biên

2.5

UBND huyện Nậm Pồ

-

Đường bê tông từ trung tâm xã Nậm Chua đi bản Nậm Chua 5, huyện Nậm Pồ

2.6

Trường Cao đẳng Y tế

-

Xây dựng mới Khoa tiền lâm sàng và sửa chữa, nâng cấp một số khoa, phòng và các hạng mục phụ trợ Trường cao đẳng Y tế Điện Biên

2.7

Chi cục Phát triển nông thôn

-

Dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư biên giới Việt - Lào, bản Kết Tinh, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà

-

Dự án bố trí dân di cư tự do bản Huổi Cắn, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé

2.8

Sở Công thương

-

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014 - 2020 (gói thầu xây lắp số 31, 32, 33, 34, 35)

B

ĐỀ ÁN ỔN ĐỊNH DÂN CƯ, PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 666/QĐ-TTG NGÀY 31/5/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN

I

Kiểm toán tổng hợp

1

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2

Sở Tài chính

II

Kiểm toán chi tiết

1

Thành phố Điện Biên Phủ

2

Huyện Mường Chà

3

Huyện Tủa Chùa

C

CHUYÊN ĐỀ “VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT RỪNG; KINH PHÍ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG GIAI ĐOẠN 2017-2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN”

I

Kiểm toán tổng hợp

1

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2

Sở Tài chính

3

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4

Sở Tài nguyên Môi trường

II

Kiểm toán chi tiết

1

Thành phố Điện Biên Phủ

2

Huyện Mường Chà

3

Huyện Điện Biên Đông

4

Huyện Tủa Chùa

5

Huyện Điện Biên

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 874/QĐ-KTNN ngày 21/6/2022 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

TT

HỌ VÀ TÊN

SỐ HIỆU THẺ KTVNN

CHỨC VỤ/ CHỨC DANH

1

Ông Cù Huy Đức

B0695

Phó Trưởng phòng Tổ trưởng

2

Ông Ninh Trần Nam

B0697

Phó Trưởng phòng Tổ trưởng

3

Ông Nguyễn Hữu Giáp

B0696

Phó Trưởng phòng Tổ trưởng

4

Ông Nguyễn Mạnh Cường

C0810

Phó Trưởng phòng Tổ trưởng

5

Ông Lương Đoàn Mạnh

C0817

Phó Trưởng phòng Tổ trưởng

6

Ông Nguyễn Văn Tý

C0829

Phó Chánh văn phòng Tổ trưởng

7

Ông Nguyễn Văn Tráng

B0698

Phó Trưởng phòng Thành viên

8

Ông Đỗ Quang Hiệp

C0812

Thành viên

9

Ông Trịnh Thế Công

C0818

Thành viên

10

Ông Nguyễn Quyết Chiến

C0813

Thành viên

11

Ông Trần Đình Vĩnh

C0837

Thành viên

12

Ông Đinh Công Nhàn

C0827

Thành viên

13

Ông Vũ Tiến Thắng

C1269

Thành viên

14

Ông Phạm Tiến Thành

C0821

Thành viên

15

Ông Nguyễn Quang Tuấn Anh

C1188

Thành viên

16

Ông Trần Đình Dương

C1129

Thành viên

17

Bà Đặng Thùy Dương

C1128

Thành viên

18

Bà Lê Thị Thúy

 

Thành viên

19

Ông Hoàng Anh Văn

 

Thành viên

20

Ông Đỗ Mạnh Huy

 

Thành viên

21

Ông Bùi Đức Lâm

 

Thành viên

22

Bà Cao Lý Thục Chinh

 

Thành viên

23

Ông Lê Dương

 

Thành viên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 874/QĐ-KTNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu874/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 874/QĐ-KTNN

Lược đồ Quyết định 874/QĐ-KTNN 2022 kiểm toán Đề án phát triển vùng tái định cư thủy điện Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 874/QĐ-KTNN 2022 kiểm toán Đề án phát triển vùng tái định cư thủy điện Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu874/QĐ-KTNN
        Cơ quan ban hànhKiểm toán Nhà nước
        Người kýNguyễn Tuấn Anh
        Ngày ban hành21/06/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 874/QĐ-KTNN 2022 kiểm toán Đề án phát triển vùng tái định cư thủy điện Sơn La

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 874/QĐ-KTNN 2022 kiểm toán Đề án phát triển vùng tái định cư thủy điện Sơn La

              • 21/06/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực