Quyết định 874/QĐ-TTg

Quyết định 874/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt danh mục Dự án do Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 874/QĐ-TTg 2014 danh mục Dự án Chương trình phát triển Liên hợp quốc UNDP tài trợ đã được thay thế bởi Quyết định 903/QĐ-TTg 2014 phê duyệt danh mục dự án phát triển Liên hợp quốc tài trợ và được áp dụng kể từ ngày 13/06/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 874/QĐ-TTg 2014 danh mục Dự án Chương trình phát triển Liên hợp quốc UNDP tài trợ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 874/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN DO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA LIÊN HỢP QUỐC (UNDP) TÀI TRỢ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các tờ trình số: 1809/BKHĐT-KTĐN ngày 28 tháng 3 năm 2014 và số 3179/BKHĐT-KTĐN ngày 23 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án “Tăng cường năng lực thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và vai trò của các chủ thể ngoài khu vực nhà nước nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống tham nhũng của Chính phủ Việt Nam” do UNDP tài trợ với các nội dung chính sau:

1. Cơ quan chủ quản Dự án: Thanh tra Chính phủ.

2. Mục tiêu dài hạn: Tăng cường năng lực của Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng, chống tham nhũng thông qua việc nâng cao mức độ tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) và tăng cường vai trò của các chủ thể ngoài khu vực nhà nước trong công tác phòng chống tham nhũng.

3. Các kết quả của Dự án:

- Báo cáo đánh giá quốc gia về thực thi Công ước UNCAC cho chu kỳ đánh giá thứ 2 từ năm 2015 được xây dựng;

- Hệ thống pháp luật phòng, chống tham nhũng được sửa đổi theo hướng nâng cao mức độ tuân thủ Công ước;

- Cơ sở dữ liệu về chống tham nhũng được xây dựng và phục vụ theo dõi, đánh giá công tác phòng chống tham nhũng;

- Báo cáo nhận định thực trạng tham nhũng và đánh giá kết quả công tác phòng chống tham nhũng hàng năm được xây dựng;

- Diễn đàn đối thoại về phòng chống tham nhũng giữa Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ quốc tế được hỗ trợ;

- Hoạt động nhân rộng một số sáng kiến phòng chống tham nhũng có hiệu quả từ các chương trình “Sáng kiến phòng, chống tham nhũng Việt Nam” (VACI ) 2009, VACI 2011, VACI 2013 liên quan tới hoạt động giám sát cộng đồng, vai trò của cơ quan báo chí, truyền thông và các tổ chức xã hội trong công tác phòng chống tham nhũng được triển khai;

- Hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát của các tổ chức xã hội trong công tác phòng chống tham nhũng được nâng cao.

4. Thời gian thực hiện; 4 năm kể từ khi Dự án được phê duyệt.

5. Tổng kinh phí thực hiện Dự án: 1.562.426 USD, bao gồm:

- Vốn ODA viện trợ không hoàn lại: 1.478.000 USD (vốn đã được đảm bảo là 1.030.000 USD, vốn cần huy động thêm là 448.000 USD):

- Vốn đối ứng: 1.776.000 đồng (tương đương 84.426 USD)

6. Nguồn và cơ chế tài chính trong nước:

- Đối với vốn ODA: cấp phát 100% từ ngân sách.

- Vốn đối ứng do Cơ quan chủ quản tự bố trí theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Điều 2. Thanh tra Chính phủ phối hợp với Văn phòng UNDP tại Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng, phê duyệt, ký Kế hoạch hoạt động hàng năm và triển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành, đồng thời tiếp tục vận động khoản tài trợ còn thiếu để bảo đảm hiệu quả cao nhất của Dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tổng Thanh tra Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- Thanh tra Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: V.I, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).TA

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 874/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu874/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2014
Ngày hiệu lực06/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/06/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 874/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 874/QĐ-TTg 2014 danh mục Dự án Chương trình phát triển Liên hợp quốc UNDP tài trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 874/QĐ-TTg 2014 danh mục Dự án Chương trình phát triển Liên hợp quốc UNDP tài trợ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu874/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành06/06/2014
        Ngày hiệu lực06/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/06/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 874/QĐ-TTg 2014 danh mục Dự án Chương trình phát triển Liên hợp quốc UNDP tài trợ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 874/QĐ-TTg 2014 danh mục Dự án Chương trình phát triển Liên hợp quốc UNDP tài trợ