Quyết định 874/QĐ-UBND

Quyết định 874/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Quyết định 874/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 874/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 27 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH TUYÊN QUANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Căn cứ Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương trong năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 để các bộ, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2018-2019;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính Phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 139a/QĐ-BGTVT ngày 21/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa;

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-BGTVT ngày 10/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 09 thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang (có Danh mục thủ tục hành chính kèm theo).

2. Bãi bỏ thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại các Quyết định sau:

- Khoản 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, mục I (Lĩnh vực đường bộ); Khoản 60, 61, 62, mục II (Lĩnh vực đường thủy nội địa), phần A, phụ lục I; và phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang.

- Khoản 39, 40, 42, mục II (Lĩnh vực đường thủy nội địa), phần A (Thủ tục hành chính cấp tỉnh), phụ lục I, danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 23/11/2017.

- Khoản 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, mục I (Lĩnh vực đường bộ), phần A (Thủ tục hành chính cấp tỉnh), danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang, ban hành kèm theo Quyết định số 1613/QĐ-UBND ngày 28/12/2018.

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải sau khi nhận được Quyết định công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, triển khai thực hiện ngay các nội dung sau:

1. Công khai trên Trang thông tin điện tử và tại trụ sở làm việc của Sở theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

2. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện hiện đăng tải đầy đủ các Quyết định công bố của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nêu trên và Danh mục, nội dung cụ thể của 09 thủ tục hành chính nêu tại khoản 1, Điều 1 Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, địa chỉ: www.tuyenquang.gov.vn

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở, Thủ trưởng Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KSTTHC-VPCP; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo)
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3; (thực hiện)
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; (đăng tải)
- P. Tin học-Công báo (Đ/c Thủy, Tùng);
- Lưu: VT, KSTT (H).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang

 

DANH MỤC

09 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 874/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Qua DV bưu chính công ích

Thực hiện tại Bộ phận Một cửa

1

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu

03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra hoặc nhận được kết quả kiểm tra đối với trường hợp xe máy chuyên dùng đang hoạt động, tập kết ngoài địa phương cấp đăng ký

Sở Giao thông vận tải, địa chỉ: Số 336, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang

Lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số: 200.000đ/lần/ phương tiện

- Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng;

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngµy 08/11/2016 cđa Bé Tµi chÝnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái; lệ phí cấp băng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

x

x

 

2

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển xe máy chuyên dùng có thời hạn

03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra hoặc nhận được kết quả kiểm tra đối với trường hợp xe máy chuyên dùng đang hoạt động, tập kết ngoài địa phương cấp đăng ký

Sở Giao thông vận tải

Lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số: 200.000đ/lần/ phương tiện

- Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ;

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC .

 

x

 

3

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

Trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ

Sở Giao thông vận tải

Lệ phí cấp giấy đăng ký kèm theo biển số tạm thời: 70.000đ/lần/ phương tiện

- Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ;

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC .

 

x

 

4

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

 

- Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng: tối đa 03 ngày làm việc kể ngày nhận hồ sơ hợp lệ đối với

- Trường hợp đổi biển số xe máy chuyên dùng bị hỏng: tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ đối với.

- Trường hợp cải tạo, thay đổi màu sơn: tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra hoặc nhận được kết quả kiểm tra đối với trường hợp xe máy chuyên dùng đang hoạt động, tập kết ngoài địa phương cấp đăng ký

Sở Giao thông vận tải

+ Lệ phí đổi giấy đăng ký kèm theo biển số: 200.000đ/lần/ phương tiện.

+ Lệ phí đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số: 50.000đ/lần/ phương tiện.

+ Lệ phí đóng lại số khung số máy: 50.000đ/lần/ phương tiện.

- Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ;

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC .

 

x

 

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất

Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày hết thời gian đăng tải

Sở Giao thông vận tải

+ Lệ phí cấp lại giấy đăng ký kèm theo biển số: 200.000đ/lần/ phương tiện.

+ Lệ phí cấp lại giấy đăng ký không kèm theo biển số: 50.000đ/lần/phương tiện.

- Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ;

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC .

 

x

 

6

Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố

03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra.

Sở Giao thông vận tải

Lệ phí cấp giấy đăng ký không kèm biển số: 50.000đ/lần/phương tiện.

 

- Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ;

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC .

 

x

 

7

Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

Sở Giao thông vận tải

Không

- Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ;

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC .

 

x

 

8

Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến

03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra hoặc nhận được kết quả kiểm tra đối với trường hợp xe máy chuyên dùng đang hoạt động, tập kết ngoài địa phương cấp đăng ký

Sở Giao thông vận tải

Lệ phí cấp giấy đăng ký kèm theo biển số: 200.000đ/lần/phương tiện

- Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ;

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC .

 

x

 

9

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

02 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ

Sở Giao thông vận tải

Không

- Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ;

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC .

 

x

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 874/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu874/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2019
Ngày hiệu lực27/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(05/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 874/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 874/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ Tuyên Quang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 874/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ Tuyên Quang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu874/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
       Người kýNguyễn Thế Giang
       Ngày ban hành27/08/2019
       Ngày hiệu lực27/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtTháng trước
       (05/09/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 874/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 874/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ Tuyên Quang

           • 27/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực