Quyết định 875/QĐ-UBND

Quyết định 875/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai văn bản pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2013

Nội dung toàn văn Quyết định 875/QĐ-UBND 2013 Kế hoạch triển khai văn bản pháp luật Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 875/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 16 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VĂN BẢN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 417/QĐ-BTP ngày 07/02/2013 của Bộ Tư pháp về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp - cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tại Tờ trình số 682/TTr-STP ngày 26 tháng 4 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức triển khai các văn bản pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn; Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 875/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Thực hiện Quyết định số 417/QĐ-BTP ngày 07/02/2013 của Bộ Tư pháp về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 và Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai các văn bản pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2013 như sau:

1/ Mục đích, yêu cầu:

- Mục đích: Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các cấp, ngành và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh về pháp luật xử lý vi phạm hành chính; giám định Tư pháp; phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tác hại của thuốc lá và pháp luật về lao động.

- Yêu cầu: Kế hoạch này phải được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở. Việc tổ chức triển khai phải thiết thực, có hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

2/ Đối tượng, phạm vi thực hiện:

Kế hoạch được triển khai thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh cho các đối tượng sau:

a. Tổ chức Hội nghị triển khai ở cấp tỉnh:

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

- Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

- Cán bộ pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh.

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã.

- Trưởng hoặc Phó Phòng Tư pháp các huyện, thị xã.

b. Tổ chức Hội nghị triển khai ở cấp huyện:

- Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện.

- Báo cáo viên pháp luật cấp huyện.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã, phường, thị trấn.

c. Sau khi tổ chức Hội nghị triển khai ở cấp huyện, cấp xã triển khai rộng rãi cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

3/ Nội dung :

- Bộ Luật Lao động năm 2012;

- Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Luật Giám định Tư pháp;

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng, chống tham nhũng;

- Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

4. Thời gian, địa điểm :

a. Thời gian tổ chức Hội nghị triển khai:

- Cấp tỉnh tổ chức trong tháng 6/2013.

- Cấp huyện tổ chức Hội nghị ngay sau Hội nghị của cấp tỉnh.

b. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị triển khai ở cấp tỉnh sẽ có thông báo cụ thể.

5. Kinh phí tổ chức Hội nghị triển khai: Sử dụng trong kinh phí tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013.

6. Phân công trách nhiệm:

- Căn cứ Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai các văn bản pháp luật năm 2013 trên địa bàn.

- Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị nội dung, tài liệu, báo cáo viên và công tác tổ chức Hội nghị triển khai pháp luật ở cấp tỉnh đạt hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch triển khai các văn bản pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2013; đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 875/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu875/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2013
Ngày hiệu lực16/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 875/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 875/QĐ-UBND 2013 Kế hoạch triển khai văn bản pháp luật Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 875/QĐ-UBND 2013 Kế hoạch triển khai văn bản pháp luật Tây Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu875/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thị Thu Thủy
        Ngày ban hành16/05/2013
        Ngày hiệu lực16/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 875/QĐ-UBND 2013 Kế hoạch triển khai văn bản pháp luật Tây Ninh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 875/QĐ-UBND 2013 Kế hoạch triển khai văn bản pháp luật Tây Ninh

         • 16/05/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/05/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực