Quyết định 875/QĐ-UBND

Quyết định 875/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi quy định về chỉ tiêu số 11.3 thuộc tiêu chí số 11 - về Hình thức tổ chức sản xuất và các chỉ tiêu số 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7 thuộc tiêu chí số 15 - về Cảnh quan, môi trường và an toàn thực phẩm của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2020, tại Quyết định 2290/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 875/QĐ-UBND 2019 chỉ tiêu an toàn thực phẩm của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 875/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 18 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH CHỈ TIÊU SỐ 11.3 THUỘC TIÊU CHÍ SỐ 11 - VỀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ CÁC CHỈ TIÊU SỐ 15.1,15.2, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7 THUỘC TIÊU CHÍ SỐ 15 - VỀ CẢNH QUAN, MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA BỘ TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2018 - 2020, BAN HÀNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2290/QĐ-UBND NGÀY 19/9/2018 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Công văn số 1345/BNN-VPĐP ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Sơn La, giai đoạn 2018 - 2020;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số: 165/TTr-SNN ngày 11 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định chỉ tiêu số 11.3 thuộc tiêu chí số 11 - về Hình thức tổ chức sản xuất và các chỉ tiêu số 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7 thuộc tiêu chí số 15 - về Cảnh quan, môi trường và an toàn thực phẩm của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2020, ban hành tại Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

Tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu

Trách nhiệm hướng dẫn, đánh giá

11. Hình thức tổ chức sản xuất

11.3. Có mô hình hợp tác xã liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa (sản xuất, tiêu thụ và chế biến) đối với nông sản chủ lực đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và bền vững

Đạt

Sở Nông nghiệp và PTNT

15. Cảnh quan môi trường và an toàn thực phẩm

15.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định.

Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh: 100%;

Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch ≥60%

- Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn nội dung nước hợp vệ sinh;

- Sở Y tế hướng dẫn nội dung nước sạch

15.2. Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp, văn minh.

Đạt

- Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nội dung Cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch hướng dẫn nội dung Giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp, văn minh

15.4. Lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã được thu gom và xử lý đúng quy định.

≥70%

Sở Tài Nguyên và Môi trường

15.5. Tỷ lệ hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh đảm bảo an toàn đối với khu vực sinh hoạt của con người.

≥90%

Sở Y tế

15.6. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.

≥80%

Sở Tài Nguyên và Môi trường

15.7. Bao bì thuốc bảo vệ thực vật được thu gom

≥90%

Sở Nông nghiệp và PTNT

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Văn phòng Điều phối NTM TW (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- TT. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban Đảng Tỉnh ủy;
- Như điều 4;
- Các Sở, Ban, ngành của tỉnh;
- TT các Huyện ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công an tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Điện lực Sơn La;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các xã NTM trên địa bàn tỉnh;
- Báo Sơn La, Đài PTTH tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT. Mạnh KT, 18 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Minh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 875/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu875/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2019
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 875/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 875/QĐ-UBND 2019 chỉ tiêu an toàn thực phẩm của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 875/QĐ-UBND 2019 chỉ tiêu an toàn thực phẩm của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu875/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýLò Minh Hùng
        Ngày ban hành18/04/2019
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 875/QĐ-UBND 2019 chỉ tiêu an toàn thực phẩm của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới Sơn La

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 875/QĐ-UBND 2019 chỉ tiêu an toàn thực phẩm của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới Sơn La

              • 18/04/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực