Quyết định 876/QĐ-UBND

Quyết định 876/QĐ-UBND năm 2016 về chuyển nhiệm vụ quản lý, khai thác các công trình thủy lợi của các Ban Quản lý thủy nông xã trên địa bàn huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái về Công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn quản lý

Nội dung toàn văn Quyết định 876/QĐ-UBND chuyển nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi Văn Chấn Yên Bái 2016


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 876/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 11 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI CỦA CÁC BAN QUẢN LÝ THỦY NÔNG XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN CHẤN VỀ CÔNG TY TNHH NGHĨA VĂN QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04/4/2001;

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển nhiệm vụ quản lý, khai thác các công trình thủy lợi của các Ban Quản lý thủy nông xã trên địa bàn huyện Văn Chấn về Công ty TNHH Nghĩa Văn quản lý, kể từ ngày 01/6/2016.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức bàn giao về nhiệm vụ, nhân sự, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan của Ban Quản lý thủy nông các xã về Công ty TNHH Nghĩa Văn quản lý theo quy định.

b) Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND cấp xã rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc giải thể các Ban Quản lý thủy nông cấp xã trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Công ty TNHH Nghĩa Văn có trách nhiệm:

a) Tiếp nhận nhiệm vụ, nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan của Ban Quản lý thủy nông các xã về Công ty TNHH Nghĩa Văn quản lý.

b) Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ mới, thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, trang thiết bị làm việc, các điều kiện cần thiết đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ về quản lý, khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn được giao của Công ty; xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn Công ty TNHH Nghĩa Văn sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí lao động đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

b) Chỉ đạo các cơ quan chuyên ngành trực thuộc, liên quan phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi; tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung của công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi của Công ty TNHH Nghĩa Văn.

4. Sở Tài chính:

a) Tham mưu điều chỉnh, bổ sung kinh phí, điều chuyển các nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí năm 2016 đã được phân bổ cho huyện Văn Chấn sang Công ty TNHH Nghĩa Văn và thực hiện những nội dung liên quan theo quy định. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn, Công ty TNHH Nghĩa Văn các trình tự, thủ tục bàn giao, nhận bàn giao tài sản, tài chính theo quy định.

b) Rà soát, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thay thế, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan, đảm bảo phù hợp theo quy định.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thẩm định tham mưu ban hành, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Nghĩa Văn và thực hiện những nội dung liên quan theo quy định.

6. Sở Nội vụ: Tham mưu về công tác cán bộ, sắp xếp lao động của Công ty TNHH Nghĩa Văn và thực hiện những nội dung liên quan sau khi sắp xếp, kiện toàn lại theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn, Công ty TNHH Nghĩa Văn, các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Huyện ủy Văn Chấn;
- Như điều 3;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu : VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Thị Thanh Trà

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 876/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu876/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2016
Ngày hiệu lực11/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 876/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 876/QĐ-UBND chuyển nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi Văn Chấn Yên Bái 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 876/QĐ-UBND chuyển nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi Văn Chấn Yên Bái 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu876/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýPhạm Thị Thanh Trà
        Ngày ban hành11/05/2016
        Ngày hiệu lực11/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 876/QĐ-UBND chuyển nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi Văn Chấn Yên Bái 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 876/QĐ-UBND chuyển nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi Văn Chấn Yên Bái 2016

            • 11/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực