Quyết định 876/QĐ-UBND

Quyết định 876/QĐ-UBND Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2016

Nội dung toàn văn Quyết định 876/QĐ-UBND hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp Phú Yên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 876/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 26 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung các dự án của chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014;

Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch hoạt động năm doanh nghiệp Phú Yên 2016;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Văn bản số 286/STP-XD&KTVB ngày 11/4/2016 về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2016.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp
(báo cáo);
- T
T Tỉnh ủy;
- T
T HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND Tỉnh;
- Chánh,
các PVP UBND Tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, LMHTX tỉnh;

- Đài PT và TH tỉnh, Báo Phú Yên;
- Trung tâm Thông tin và Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, NCĐp.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Yên)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung các dự án của chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 để áp dụng vào thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh.

- Tạo hành lang pháp lý của tỉnh thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động; giúp doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng, thuận lợi hệ thống văn bản thuộc các lĩnh vực, nhất là hệ thống văn bản liên quan đến doanh nghiệp của địa phương; nâng cao kiến thức pháp lý cho cán bộ, công chức, nhất là những cơ quan, đơn vị có liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp. Tiếp tục tạo chuyển biến về ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật để giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả; góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2016 phải được thực hiện một cách phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội và nhu cầu thực tế của đối tượng được hỗ trợ.

- Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo đúng các nội dung, đối tượng, hình thức hỗ trợ pháp lý quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP và được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm nhằm tháo gỡ hiệu quả, thiết thực những khó khăn, vướng mắc góp phần đảm bảo ý thức tuân thủ pháp luật.

- Kết hợp hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với thực hiện các chương trình, đề án khác có liên quan đến doanh nghiệp trên địa bàn để đảm bảo tính đồng bộ của các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Xây dựng, hoàn thiện thể chế của địa phương

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương:

a) Tham mưu UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trong đó gắn trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương công tác hỗ trợ pháp lý được triển khai đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm, tránh trùng lắp.

Thời gian thực hiện: Quí II, III năm 2016.

b) Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp:

- Nội dung: Tổ chức rà soát toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh liên quan đến tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp đang còn hiệu lực pháp luật để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ cho phù hợp với pháp luật hiện hành theo hướng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tổ chức hoạt động.

- Cách thức thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức lập danh mục tất cả các văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực pháp luật của HĐND, UBND các cấp liên quan đến tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, địa phương mình quản lý, trên cơ sở danh mục văn bản tổ chức rà soát từng văn bản, khảo sát lấy ý kiến góp ý, tiếp nhận kiến nghị của các tổ chức đại diện doanh nghiệp và doanh nghiệp; trên cơ sở đó tổng hợp và xây dựng báo cáo, trong đó nêu rõ những điều, khoản, điểm không phù hợp, trái pháp luật, không khả thi cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế để tiến hành xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật nhằm hoàn thiện pháp luật liên quan đến doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Danh mục văn bản và báo cáo rà soát văn bản của các cơ quan, ban ngành của tỉnh, UBND cấp huyện gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) chậm nhất trong quí III năm 2016. Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND Tỉnh trong quí IV năm 2016.

c) Rà soát thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động doanh nghiệp:

- Rà soát thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động doanh nghiệp

+ Nội dung: Tổ chức rà soát toàn bộ các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp để đề nghị sửa đổi, bổ sung và công bố thủ tục hành chính đúng quy định của pháp luật hiện hành.

+ Cách thức thực hiện: Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành của tỉnh, UBND cấp huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc lập danh mục tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, địa phương mình quản lý, trên cơ sở đó rà soát từng thủ tục, xây dựng báo cáo nêu rõ những thủ tục không phù hợp, trái pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế để công bố theo đúng quy định của pháp luật.

+ Thời gian thực hiện: Danh mục thủ tục hành chính và báo cáo rà soát thủ tục hành chính của các cơ quan, ban ngành của tỉnh, UBND cấp huyện gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) chậm nhất là 30/6/2016. Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất đến 30/10/2016.

- Rà soát quy định thủ tục hành chính của địa phương liên quan đến tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp

+ Nội dung: Tổ chức rà soát toàn bộ các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp và các văn bản khác có chứa thủ tục hành chính để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ.

+ Cách thức thực hiện: Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành của tỉnh, UBND cấp huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc lập danh mục tất cả các văn bản có quy định thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, địa phương mình quản lý, trên cơ sở đó rà soát từng quy định, xây dựng báo cáo nêu rõ những thủ tục không phù hợp, trái pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo quy định của pháp luật hiện hành.

+ Thời gian thực hiện: Danh mục văn bản quy định thủ tục hành chính và báo cáo rà soát thủ tục hành chính của các cơ quan, ban ngành của tỉnh, UBND cấp huyện gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) chậm nhất là 30/6/2016. Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất đến 30/10/2016.

2. Xây dựng, khai thác trang thông tin điện tử phục vụ hoạt động của doanh nghiệp

- Giao Văn phòng UBND tỉnh, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện. Tổ chức cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, địa phương liên quan đến tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp (trừ văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định pháp luật), điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết, tư vấn và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và các sở, ban ngành, cấp huyện.

- Cách thức thực hiện: Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, Văn phòng UBND tỉnh mở chuyên trang “hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” trên trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương mình và trang thông tin điện tử của tỉnh, trên cơ sở đó cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, địa phương và các hoạt động có liên quan đến doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, địa phương mình quản lý (trang thông tin điện tử của tỉnh cập nhật toàn diện). Cụ thể như sau:

+ Cập nhật có hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, văn bản của HĐND, UBND tỉnh, cấp huyện, cấp xã liên quan đến tổ chức và kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời giới thiệu những nội dung cơ bản các văn bản này;

+ Giới thiệu, khuyến cáo doanh nghiệp thực thi pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

+ Giới thiệu những quy định về các Điều ước quốc tế về thương mại và đầu tư mà Việt Nam đã ký kết, tham gia hoặc đang đàm phán;

+ Thông tin, trao đổi kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật;

+ Tổ chức tiếp nhận, tư vấn và giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp về những quy định của pháp luật kinh doanh;

+ Tổ chức tập hợp các kiến nghị của doanh nghiệp về các vướng mắc trong áp dụng pháp luật đề nghị các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực giải đáp pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực, đăng tải công khai.

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 5 năm 2016 trở đi bắt đầu mở chuyên trang và cập nhật nội dung.

3. Nâng cao năng lực và hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho công chức và doanh nghiệp

- Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức rà soát, đề xuất nội dung các lĩnh vực, đối tượng cần tập huấn, bồi dưỡng năm 2016, trực tiếp làm việc với các tổ chức, chuyên gia để phối hợp mở các lớp hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho công chức làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; các tổ chức đại diện doanh nghiệp và đại diện một số doanh nghiệp.

- Cách thức thực hiện: Sở Tư pháp chịu trách nhiệm làm việc với các tổ chức, chuyên gia; điều tra, khảo sát nhu cầu của các tổ chức đại diện doanh nghiệp, doanh nghiệp để xác định nội dung, lĩnh vực cụ thể nhằm tham mưu UBND tỉnh mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng sát với nhu cầu thực tế của địa phương, doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Quí III, IV năm 2016.

4. Tư vấn và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp

a) Đối với cơ quan nhà nước:

- Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tư vấn và giải đáp pháp luật cho các tổ chức đại diện doanh nghiệp và doanh nghiệp liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

- Cách thức thực hiện: Khi nhận được yêu cầu tư vấn, giải đáp pháp luật của các tổ chức đại diện doanh nghiệp, doanh nghiệp, Sở Tư pháp; các cơ quan, ban ngành của tỉnh, UBND cấp huyện căn cứ vào phạm vi ngành, cơ quan, địa phương mình quản lý tiến hành giải đáp bằng hình thức văn bản, mạng điện tử, trực tiếp, điện thoại hoặc thông qua các hội nghị, hội thảo... tương ứng với yêu cầu giải đáp theo thời gian được quy định tại khoản 4 Điều 10 Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Việc tư vấn, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp không được thu phí và các khoản thu khác.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2016 trở đi.

b) Đề nghị các luật gia, luật sư, tư vấn viên pháp luật tham gia hoạt động tư vấn, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp thông qua các hình thức, phù hợp với khả năng, điều lệ của tổ chức:

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí bảo đảm hoạt động hỗ trợ pháp lý được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các cơ quan, ban ngành của tỉnh, UBND cấp huyện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Ngoài ra được huy động, sử dụng kinh phí tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ quy định tại Thông tư liên tịch số 157/2010/TT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và tình hình trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp của cơ quan, đơn vị mình lập dự toán kinh phí bổ sung năm 2016 gửi cơ quan tài chính để trình UBND phân bổ kinh phí.

- Cơ quan tài chính có trách nhiệm phân bổ, tham mưu UBND phân bổ kinh phí kịp thời theo thẩm quyền khi nhận được dự toán của các cơ quan, ban ngành về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Giữ vai trò là cơ quan đầu mối triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Kế hoạch, tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp về tình hình triển khai, thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh trước ngày 31/12/2016.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao; hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

- Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, địa phương mình tổ chức, triển khai, thực hiện tốt Kế hoạch này. Đồng thời căn cứ Kế hoạch này và các văn bản có liên quan để xây dựng kế hoạch cụ thể về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình và gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp). Đối với những cơ quan, ban ngành đã ban hành kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2016 theo Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh liên quan đến tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, nếu đã có đủ lĩnh vực rà soát thủ tục hành chính của cơ quan, địa phương mình quản lý liên quan đến tổ chức, hoạt động doanh nghiệp thì không nhất thiết đưa nội dung rà soát thủ tục hành chính vào vào kế hoạch của cơ quan, địa phương mình để triển khai, thực hiện Kế hoạch này.

- Báo cáo kết quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016 gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/12/2016 (Số liệu và các hoạt động tính từ ngày 01/01 đến ngày 01/12/2016).

Trên đây là Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2016. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, ban ngành, địa phương gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 876/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu876/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2016
Ngày hiệu lực26/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 876/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 876/QĐ-UBND hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp Phú Yên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 876/QĐ-UBND hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp Phú Yên 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu876/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýHoàng Văn Trà
        Ngày ban hành26/04/2016
        Ngày hiệu lực26/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 876/QĐ-UBND hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp Phú Yên 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 876/QĐ-UBND hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp Phú Yên 2016

         • 26/04/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/04/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực