Quyết định 877/QĐ-UBND

Quyết định 877/QĐ-UBND năm 2017 ban hành tạm thời giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản là kim loại Vàng, Thiếc trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Quyết định 877/QĐ-UBND 2017 giá tối thiểu tính thuế tài nguyên khoáng sản Vàng Thiếc Hà Giang đã được thay thế bởi Quyết định 02/2018/QĐ-UBND bảng giá tính thuế nhóm tài nguyên có tính chất lý giống nhau Hà Giang và được áp dụng kể từ ngày 04/02/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 877/QĐ-UBND 2017 giá tối thiểu tính thuế tài nguyên khoáng sản Vàng Thiếc Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 877/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 17 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI GIÁ TỐI THIỂU TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN LÀ KIM LOẠI VÀNG, THIẾC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thuế Tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25/11/2009;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 năm của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Tài nguyên;

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế Tài nguyên;

Căn cứ Thông báo số 140/TB-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2017;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 139/TTr-STC ngày 15 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tạm thời giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản là kim loại Vàng, Thiếc trên địa bàn tỉnh Hà Giang như sau:

1. Đối với kim loại Thiếc 99,75%, mức giá là 280.000.000đ/tấn.

2. Đối với kim loại Vàng

- Hàm lượng Au từ 90 đến < 95%, mức giá là: 824.600.000đồng/kg.

- Hàm lượng Au ≥ 95% đến 97%, mức giá là: 851.200.000đồng/kg.

- Hàm lượng Au > 97%, mức giá là: 877.800.000 đồng/kg.

Điều 2. Mức giá tính thuế tài nguyên quy định tại Điều 1 Quyết định này là giá tạm thời để tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Sau khi Bộ Tài chính ban hành khung giá tính thuế tài nguyên sẽ điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- P
VP UBND tỉnh (đ/c Sắc);
- Cổng Thông tin Điện tử;
- Vnptioffice;
- L
ưu VT; CV: CN, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 877/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu877/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2017
Ngày hiệu lực17/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 877/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 877/QĐ-UBND 2017 giá tối thiểu tính thuế tài nguyên khoáng sản Vàng Thiếc Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 877/QĐ-UBND 2017 giá tối thiểu tính thuế tài nguyên khoáng sản Vàng Thiếc Hà Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu877/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành17/05/2017
        Ngày hiệu lực17/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2018
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 877/QĐ-UBND 2017 giá tối thiểu tính thuế tài nguyên khoáng sản Vàng Thiếc Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 877/QĐ-UBND 2017 giá tối thiểu tính thuế tài nguyên khoáng sản Vàng Thiếc Hà Giang