Quyết định 879/QĐ-BTP

Quyết định 879/QĐ-BTP năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Quyết định 879/QĐ-BTP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã được thay thế bởi Quyết định 1663/QĐ-BTP 2014 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 15/07/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 879/QĐ-BTP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 879/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chức năng

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây gọi là Vụ) là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở và quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học; quản lý công tác báo chí, xuất bản của Bộ và thực hiện tuyên truyền về ngành Tư pháp.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Vụ có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng kế hoạch công tác dài hạn, 5 năm, hàng năm của Vụ; tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm của ngành Tư pháp;

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, trình Bộ trưởng chiến lược, quy hoạch và chính sách về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở và quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học (sau đây gọi là quản lý, khai thác tủ sách pháp luật);

3. Chủ trì xây dựng các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các đề án, chương trình thuộc phạm vi quản lý của Vụ để Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; thẩm định, tham gia thẩm định, góp ý các dự án, dự thảo văn bản và dự thảo đề án, chương trình trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Vụ và các văn bản khác do Bộ trưởng giao;

4. Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành và hướng dẫn sử dụng mẫu văn bản về phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở và quản lý, khai thác tủ sách pháp luật;

5. Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Vụ;

6. Tổ chức triển khai thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Vụ;

7. Theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Vụ;

8. Về phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở và quản lý, khai thác tủ sách pháp luật:

a) Theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ chung về phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở và quản lý, khai thác tủ sách pháp luật;

b) Giúp Bộ trưởng - Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Hội đồng;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan Tư pháp địa phương, tổ chức pháp chế các bộ, ngành, đoàn thể về xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật, hoà giải viên ở cơ sở;

d) Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành, đoàn thể có liên quan chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn công tác giáo dục pháp luật trong trường học;

đ) Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở và quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.

9. Về quản lý công tác báo chí, xuất bản của Bộ:

a) Hướng dẫn việc thực hiện quy hoạch mạng lưới báo chí của Bộ sau khi được Bộ trưởng phê duyệt;

b) Theo dõi, hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động báo chí, xuất bản của Bộ;

c) Theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ, phương hướng và kế hoạch hoạt động của cơ quan báo chí, xuất bản theo tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ và các nội dung khác được quy định trong giấy phép, quy định pháp luật và phân cấp của Bộ.

10. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện việc tuyên truyền về ngành Tư pháp;

11. Tổ chức sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về các lĩnh vực, nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của Vụ theo quy định của pháp luật;

12. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Vụ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;

13. Tổ chức kiểm tra, tham gia thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Vụ; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;

14. Tham gia nghiên cứu khoa học, tập huấn cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở;

15. Về thi đua, khen thưởng:

a) Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong đơn vị theo quy định của pháp luật;

b) Phối hợp với các cơ quan tổ chức hữu quan ở Trung ương theo dõi và đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.

16. Quản lý công chức của Vụ; quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;

17. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế

1. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Vụ:

Lãnh đạo Vụ gồm có Vụ trưởng và không quá 03 Phó Vụ trưởng.

Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Vụ.

Các Phó Vụ trưởng giúp Vụ trưởng quản lý, điều hành hoạt động của Vụ; được Vụ trưởng phân công trực tiếp quản lý một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác; chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công.

b) Các tổ chức trực thuộc Vụ:

- Phòng Tổng hợp - Hành chính;

- Phòng Nghiệp vụ phổ biến pháp luật;

- Phòng Giáo dục pháp luật trong trường học;

- Phòng Quản lý công tác hòa giải ở cơ sở.

Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức trực thuộc Vụ do Bộ trưởng quyết định trên cơ sở đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các tổ chức trực thuộc Vụ do Vụ trưởng quy định.

2. Biên chế của Vụ thuộc biên chế hành chính của Bộ Tư pháp, do Bộ trưởng quyết định phân bổ trên cơ sở đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Điều 4. Trách nhiệm và mối quan hệ công tác

Trách nhiệm và mối quan hệ công tác giữa Vụ với Lãnh đạo Bộ, các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác được thực hiện theo Quy chế làm việc của Bộ và các quy định cụ thể sau:

1. Vụ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng và Thứ trưởng được phân công phụ trách; có trách nhiệm tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về kết quả giải quyết công việc được giao.

2. Vụ là đầu mối giúp Lãnh đạo Bộ thực hiện quan hệ với bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Vụ.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 2 Quyết định này, nếu có vấn đề phát sinh liên quan đến các đơn vị khác thuộc Bộ thì Vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với đơn vị đó để giải quyết.

Khi có yêu cầu của các đơn vị khác thuộc Bộ trong việc giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đó mà liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Vụ thì Vụ có trách nhiệm phối hợp giải quyết.

Trường hợp phát sinh vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc có ý kiến khác nhau giữa Vụ với các đơn vị có liên quan, Vụ trưởng có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng phụ trách trực tiếp.

4. Quan hệ công tác giữa Vụ với các đơn vị thuộc Bộ:

a) Chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trong việc theo dõi, đánh giá và thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật và tuyên truyền về ngành Tư pháp;

b) Phối hợp với Nhà xuất bản Tư pháp biên soạn và phát hành các tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tuyên truyền về ngành Tư pháp;

c) Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Vụ;

d) Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính trong việc xây dựng, thực hiện dự toán kinh phí của đơn vị, phối hợp với các đơn vị chức năng của các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tủ sách pháp luật;

đ) Phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng trong việc đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Vụ;

e) Chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh trong việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của Vụ.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 168/QĐ-BTP ngày 27 tháng 02 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo;
- Thành viên Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Chính phủ và Tổ thư ký Hội đồng;
- Văn phòng Đảng uỷ;
- Các tổ chức chính trị- xã hội cơ quan Bộ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Vụ TCCB, Vụ PBGDPL.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 879/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu879/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2009
Ngày hiệu lực28/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 879/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 879/QĐ-BTP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 879/QĐ-BTP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu879/QĐ-BTP
      Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
      Người kýHà Hùng Cường
      Ngày ban hành28/04/2009
      Ngày hiệu lực28/04/2009
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/2014
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 879/QĐ-BTP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 879/QĐ-BTP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật