Quyết định 88/2014/QĐ-UBND

Quyết định 88/2014/QĐ-UBND bổ sung Điều 2 Quyết định 58/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 88/2014/QĐ-UBND quản lý hoạt động kinh doanh du lịch Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/2014/QĐ-UBND

Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 25 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/2014/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 40/2010/NĐ-CP">20/2010/TT-BTP ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1847/TTr-STP ngày 14 tháng 11 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung nội dung “Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành” vào Điều 2 Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Đại

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 88/2014/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 88/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/11/2014
Ngày hiệu lực 05/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 88/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 88/2014/QĐ-UBND quản lý hoạt động kinh doanh du lịch Ninh Thuận


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 88/2014/QĐ-UBND quản lý hoạt động kinh doanh du lịch Ninh Thuận
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 88/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Ninh Thuận
Người ký Võ Đại
Ngày ban hành 25/11/2014
Ngày hiệu lực 05/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 88/2014/QĐ-UBND quản lý hoạt động kinh doanh du lịch Ninh Thuận

Lịch sử hiệu lực Quyết định 88/2014/QĐ-UBND quản lý hoạt động kinh doanh du lịch Ninh Thuận

  • 25/11/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/12/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực