Quyết định 88/2016/QĐ-UBND

Quyết định 88/2016/QĐ-UBND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 88/2016/QĐ-UBND phân cấp nguồn thu và chi ngân sách các cấp Thừa Thiên Huế 2017 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/2016/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI VÀ TỶ LỆ PHÂN CHIA NGÂN SÁCH GIỮA CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 91/2016/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2017 - 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2017 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương từ năm 2011 đến năm 2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy, các huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Cao

 

QUY ĐỊNH

PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI VÀ TỶ LỆ PHÂN CHIA NGÂN SÁCH GIỮA CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Nguồn thu ngân sách tỉnh

1.1. Các khoản thu ngân sách tỉnh hưởng 100%:

a) Các khoản thu ngân sách từ các doanh nghiệp trong nước có vốn nhà nước thuộc Trung ương và tỉnh quản lý (bao gồm doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước), doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài, các đơn vị sự nghiệp công lập do Trung ương và tỉnh quản lý có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ;

b) Thu từ các doanh nghiệp ngoài các doanh nghiệp ở điểm a nêu trên, các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lĩnh vực thủy điện và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh có số thu thực nộp ngân sách nhà nước (NSNN) bình quân trong hai năm liên tiếp trên 10 tỷ đồng (Chi tiết tại Phụ lục số 1 đính kèm);

c) Các khoản thu phí, lệ phí do các đơn vị cấp tỉnh thu phần nộp vào ngân sách cấp tỉnh theo quy định của pháp luật (không kể lệ phí trước bạ);

d) Tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất từ các khu đất do các cơ quan cấp tỉnh đầu tư cơ sở hạ tầng, tổ chức việc chuyển quyền sử dụng đất, các khu nhà, đất do các đơn vị cấp tỉnh trực tiếp quản lý;

đ) Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết;

e) Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

g) Các khoản thu khác (bao gồm thu sự nghiệp, viện trợ, đóng góp, tiền phạt, tịch thu, thanh lý, đền bù, kết dư, chuyển nguồn và các khoản thu khác) nộp vào ngân sách tỉnh theo quy định của pháp luật;

1.2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện: Các khoản thu ngân sách từ công ty cổ phần không có vốn nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp doanh (trừ các doanh nghiệp đã nêu tại Phụ lục số 1 nêu trên) phân chia như sau:

- Ngân sách tỉnh hưởng 40%, ngân sách thành phố Huế hưởng 60% đối với số thu phát sinh trên địa bàn thành phố Huế;

- Ngân sách tỉnh hưởng 30%, ngân sách cấp huyện hưởng 70% đối với số thu phát sinh trên địa bàn thị xã Hương Trà, Hương Thủy, các huyện Phong Điền, Phú Vang, Phú Lộc;

- Ngân sách huyện hưởng 100 % đối với số thu phát sinh trên địa bàn các huyện Quảng Điền, Nam Đông, A Lưới.

Trường hợp đặc biệt, trong thời kỳ ổn định ngân sách có phát sinh số nộp ngân sách đột biến làm ngân sách cấp huyện tăng thu lớn, giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phương án xử lý theo đúng quy định tại khoản 7 Điều 9 Luật Ngân sách nhà nước.

2. Nguồn thu ngân sách huyện, xã

2.1. Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%:

a) Các khoản thu ngân sách từ doanh nghiệp tư nhân;

b) Thuế thu nhập cá nhân (trừ thuế thu nhập cá nhân của hộ sản xuất kinh doanh cá thể);

c) Các khoản thu phí, lệ phí, lệ phí trước bạ (không kể lệ phí trước bạ nhà, đất đối với xã, thị trấn) nộp vào ngân sách huyện theo quy định của pháp luật;

d) Các khoản thu khác (bao gồm thu sự nghiệp, viện trợ, đóng góp, tiền phạt, thanh lý, đền bù, kết dư, chuyển nguồn và các khoản thu khác,…) nộp vào ngân sách huyện theo quy định của pháp luật.

2.2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện: Theo quy định tại mục 1.2 nêu trên.

2.3. Các khoản thu ngân sách xã hưởng 100%:

a) Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;

b) Các khoản phí, lệ phí, lệ phí trước bạ nhà, đất (đối với xã, thị trấn) phần thu nộp ngân sách xã theo quy định của pháp luật, trừ các khoản thu phí (bao gồm lệ phí môn bài), thu khác tại chợ đối với các chợ An Cựu thuộc phường Phú Hội, chợ Đông Ba thuộc phường Phú Hòa được phân chia ngân sách thành phố Huế hưởng 100%; chợ Tây Lộc thuộc phường Tây Lộc phân chia ngân sách thành phố Huế hưởng 50%, ngân sách phường hưởng 50%;

c) Các khoản thu khác (bao gồm thu sự nghiệp, hoa lợi công sản, viện trợ, đóng góp, tiền phạt, thanh lý, đền bù, kết dư, chuyển nguồn và các khoản thu khác) nộp vào ngân sách cấp xã theo quy định của pháp luật;

2.4. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ giữa ngân sách huyện với ngân sách xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) đối với: thu từ hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể (kể cả hộ cá thể ở chợ); tiền sử dụng đất và tiền thuê đất do huyện, xã quản lý; thu phí, thu khác tại chợ thuộc huyện, xã quản lý được phân chia tỷ lệ theo Phụ lục số 2 đính kèm.

3. Chi ngân sách tỉnh

3.1. Chi đầu tư phát triển:

a) Đầu tư cho các dự án do tỉnh quản lý theo các lĩnh vực được quy định tại mục 3.2;

b) Đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật;

c) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

3.2. Chi thường xuyên:

a) Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề;

b) Sự nghiệp khoa học và công nghệ;

c) Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội do tỉnh quản lý;

d) Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình;

đ) Sự nghiệp văn hóa thông tin;

e) Sự nghiệp phát thanh, truyền hình;

g) Sự nghiệp thể dục thể thao;

h) Sự nghiệp bảo vệ môi trường;

i) Các hoạt động kinh tế;

k) Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội; hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo quy định của pháp luật;

l) Chi bảo đảm xã hội, bao gồm cả chi thực hiện các chính sách xã hội theo quy định của pháp luật;

m) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

3.3. Chi trả nợ lãi các khoản do tỉnh vay.

3.4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính tỉnh.

3.5. Chi chuyển nguồn sang năm sau của ngân sách tỉnh.

3.6. Chi bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới.

3.7. Chi hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ quy định tại các Điểm a, b và c khoản 9 Điều 9 của Luật Ngân sách nhà nước.

4. Chi ngân sách huyện

4.1. Chi đầu tư phát triển:

a) Đầu tư cho các dự án do cấp huyện quản lý theo các lĩnh vực được quy định tại mục 4.2;

b) Đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật;

c) Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất phân chia cho ngân sách huyện, xã hưởng: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm cân đối, điều hòa nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các xã để tập trung nguồn lực đầu tư cho một số xã có khả năng hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 đảm bảo ngân sách xã được hưởng mức tối thiểu 80% số thu tiền sử dụng đất trên địa bàn xã (không bao gồm phường, thị trấn) để thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

d) Phân cấp cấp vốn xây dựng cơ bản tập trung cho ngân sách thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà trong cân đối ngân sách cấp huyện để thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng các trường phổ thông công lập các cấp, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, giao thông đô thị, vệ sinh đô thị và các công trình phúc lợi công cộng khác theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

đ) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

4.2. Chi thường xuyên:

a) Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề;

b) Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội do huyện quản lý;

c) Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình;

d) Sự nghiệp văn hóa thông tin;

đ) Sự nghiệp phát thanh, truyền hình;

e) Sự nghiệp thể dục thể thao;

g) Sự nghiệp bảo vệ môi trường;

h) Các hoạt động kinh tế;

i) Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội; hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo quy định của pháp luật;

k) Chi bảo đảm xã hội, bao gồm cả chi thực hiện các chính sách xã hội theo quy định của pháp luật;

l) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

4.3. Chi chuyển nguồn sang năm sau của ngân sách cấp huyện.

4.4. Chi bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới.

4.5. Chi hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ quy định tại các điểm a, b và c khoản 9 Điều 9 của Luật Ngân sách nhà nước.

5. Chi ngân sách xã

5.1. Chi đầu tư phát triển:

a) Đầu tư cho các dự án do cấp xã quản lý theo các lĩnh vực được quy định tại mục 5.2;

b) Đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật;

c) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

5.2. Chi thường xuyên:

a) Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề;

b) Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội do xã quản lý;

c) Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình;

d) Sự nghiệp văn hóa thông tin;

đ) Sự nghiệp phát thanh, truyền hình;

e) Sự nghiệp thể dục thể thao;

g) Sự nghiệp bảo vệ môi trường;

h) Các hoạt động kinh tế;

i) Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội; hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo quy định của pháp luật;

k) Chi bảo đảm xã hội, bao gồm cả chi thực hiện các chính sách xã hội theo quy định của pháp luật;

l) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

5.3. Chi chuyển nguồn sang năm sau của ngân sách cấp xã.

5.4. Chi hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ quy định tại các điểm a, b và c khoản 9 Điều 9 của Luật Ngân sách nhà nước./.

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP, CÔNG TY CÓ NGUỒN THU ĐƯỢC PHÂN CẤP CHO NGÂN SÁCH TỈNH HƯỞNG 100%
(Kèm theo Quy định tại Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Tên doanh nghiệp

Địa bàn nộp vào NSNN

Mã số thuế

1

Nhà máy thủy điện A Lưới - Chi nhánh Công ty Cổ phần Thủy điện

Huyện A Lưới

0400477830-001

2

Công ty Cổ phần Đầu tư HD

Thị xã Hương Trà

0101566271

3

Công ty Cổ phần thủy điện Bình Điền

Thị xã Hương Trà

3300361563

4

Công ty Cổ phần thủy điện Tả Trạch

Thị xã Hương Thủy

3300389576

5

Công ty Cổ phần thủy điện Miền Trung

Thành phố Huế

0400477830

6

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Thành phố Huế

3300101082

7

Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm

Huyện Phong Điền

3300384306

 

PHỤ LỤC 2

TỶ LỆ PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH GIỮA CẤP HUYỆN VỚI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ , PHƯỜNG, THỊ TRẤN GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
(Kèm theo Quy định tại Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

TT

Tên đơn vị

Các khoản thu được phân chia tỉ lệ giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã (tỷ lệ %)

Các khoản thu từ hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể (kể cả hộ cá thể ở chợ)

Tiền sử dụng đất và tiền thuê đất do huyện, xã quản lý

Các khoản thu phí, thu khác tại chợ thuộc huyện, xã quản lý

Cấp huyện

Cấp xã

Cấp huyện

Cấp xã

Cấp huyện

Cấp xã

I

Huyện Phong Điền

 

 

 

 

 

 

1

Thị trấn Phong Điền

0

100

80

20

0

100

2

Xã Phong Chương

0

100

30

70

0

100

3

Xã Phong Sơn

0

100

30

70

0

100

4

Xã Phong Xuân

0

100

30

70

0

100

5

Xã Phong Mỹ

0

100

30

70

0

100

6

Xã Phong Hải

0

100

30

70

0

100

7

Xã Điền Hương

0

100

30

70

0

100

8

Xã Điền Môn

0

100

30

70

0

100

9

Xã Điền Hòa

0

100

30

70

0

100

10

Xã Phong Hòa

0

100

30

70

0

100

11

Xã Phong Bình

0

100

30

70

0

100

12

Xã Phong Thu

0

100

30

70

0

100

13

Xã Điền Lộc

0

100

30

70

0

100

14

Xã Điền Hải

0

100

30

70

0

100

15

Xã Phong Hiền

0

100

30

70

0

100

16

Xã Phong An

0

100

30

70

0

100

II

Huyện Quảng Điền

 

 

 

 

 

 

1

Thị trấn Sịa

40

60

60

40

0

100

2

Xã Quảng Phú

40

60

30

70

0

100

3

Xã Quảng Vinh

40

60

30

70

0

100

4

Xã Quảng Thành

40

60

30

70

0

100

5

Xã Quảng Công

0

100

30

70

0

100

6

Xã Quảng Lợi

0

100

30

70

0

100

7

Xã Quảng Thái

0

100

30

70

0

100

8

Xã Quảng An

0

100

30

70

0

100

9

Xã Quảng Phước

0

100

30

70

0

100

10

Xã Quảng Thọ

0

100

30

70

0

100

11

Xã Quảng Ngạn

0

100

30

70

0

100

III

Thị xã Hương Trà

 

 

 

 

 

 

1

Phường Hương Hồ

40

60

60

40

0

100

2

Phường Hương Xuân

40

60

60

40

0

100

3

Phường Hương Văn

40

60

60

40

0

100

4

Phường Hương Vinh

40

60

60

40

0

100

5

Phường Tứ Hạ

40

60

60

40

0

100

6

Phường Hương An

40

60

60

40

0

100

7

Xã Hương Toàn

40

60

60

40

0

100

8

Xã Hương Chữ

40

60

60

40

0

100

9

Xã Hương Vân

40

60

60

40

0

100

10

Xã Hải Dương

40

60

60

40

0

100

11

Xã Hương Thọ

40

60

60

40

0

100

12

Xã Hương Bình

40

60

60

40

0

100

13

Xã Bình Thành

40

60

60

40

0

100

14

Xã Hồng Tiến

40

60

60

40

0

100

15

Xã Hương Phong

40

60

60

40

0

100

16

Xã Bình Điền

40

60

60

40

0

100

IV

Thị xã Hương Thủy

 

 

 

 

 

 

1

Phường Thủy Dương

40

60

70

30

0

100

2

Phường Phú Bài

40

60

70

30

0

100

3

Phường Thủy Phương

0

100

70

30

0

100

4

Phường Thủy Châu

0

100

70

30

0

100

5

Xã Thủy Bằng

0

100

70

30

0

100

6

Phường Thủy Lương

0

100

70

30

0

100

7

Xã Thủy Thanh

0

100

70

30

0

100

8

Xã Thủy Vân

0

100

70

30

0

100

9

Xã Thủy Phù

0

100

60

40

0

100

10

Xã Thủy Tân

0

100

30

70

0

100

11

Xã Phú Sơn

0

100

30

70

0

100

12

Xã Dương Hòa

0

100

30

70

0

100

V

Huyện Phú Vang

 

 

 

 

 

 

1

Thị trấn Phú Đa

0

100

60

40

0

100

2

Thị trấn Thuận An

0

100

60

40

0

100

3

Xã Phú Lương

0

100

60

40

0

100

4

Xã Phú Hồ

0

100

60

40

0

100

5

Xã Phú Thượng

0

100

60

40

0

100

6

Xã Phú Dương

0

100

60

40

0

100

7

Xã Phú Mậu

0

100

60

40

0

100

8

Xã Phú Thuận

0

100

60

40

0

100

9

Xã Phú Hải

0

100

60

40

0

100

10

Xã Phú Thanh

0

100

50

50

0

100

11

Xã Phú Diên

0

100

50

50

0

100

12

Xã Phú Xuân

0

100

50

50

0

100

13

Xã Vinh Thái

0

100

50

50

0

100

14

Xã Vinh Hà

0

100

50

50

0

100

15

Xã Vinh Xuân

0

100

50

50

0

100

16

Xã Vinh Phú

0

100

50

50

0

100

17

Xã Phú Mỹ

0

100

50

50

0

100

18

Xã Phú An

0

100

50

50

0

100

19

Xã Vinh Thanh

0

100

50

50

0

100

20

Xã Vinh An

0

100

50

50

0

100

VI

Huyện Phú Lộc

 

 

 

 

 

 

1

Thị trấn Phú Lộc

0

100

80

20

0

100

2

Thị trấn Lăng Cô

0

100

80

20

0

100

3

Xã Lộc Bổn

0

100

80

20

0

100

4

Xã Lộc Sơn

0

100

80

20

0

100

5

Xã Xuân Lộc

0

100

80

20

0

100

6

Xã Lộc An

0

100

80

20

0

100

7

Xã Lộc Điền

0

100

80

20

0

100

8

Xã Lộc Hòa

0

100

80

20

0

100

9

Xã Lộc Trì

0

100

80

20

0

100

10

Xã Lộc Bình

0

100

80

20

0

100

11

Xã Lộc Thủy

0

100

80

20

0

100

12

Xã Lộc Tiến

0

100

80

20

0

100

13

Xã Lộc Vĩnh

0

100

80

20

0

100

14

Xã Vinh Hưng

0

100

80

20

0

100

15

Xã Vinh Mỹ

0

100

80

20

0

100

16

Xã Vinh Hiền

0

100

80

20

0

100

17

Xã Vinh Giang

0

100

80

20

0

100

18

Xã Vinh Hải

0

100

80

20

0

100

VII

Huyện Nam Đông

 

 

 

 

 

 

1

Thị trấn Khe Tre

60

40

80

20

0

100

2

Xã Thượng Quảng

0

100

60

40

0

100

3

Xã Thượng Long

0

100

60

40

0

100

4

Xã Thượng Nhật

0

100

60

40

0

100

5

Xã Thượng Lộ

0

100

60

40

0

100

6

Xã Hương Hữu

0

100

60

40

0

100

7

Xã Hương Giang

0

100

60

40

0

100

8

Xã Hương Sơn

0

100

60

40

0

100

9

Xã Hương Hòa

0

100

60

40

0

100

10

Xã Hương Lộc

0

100

60

40

0

100

11

Xã Hương Phú

0

100

60

40

0

100

VIII

Huyện A Lưới

 

 

 

 

 

 

1

Thị trấn A Lưới

0

100

80

20

0

100

2

Xã Sơn Thủy

0

100

30

70

0

100

3

Xã Hồng Thượng

0

100

30

70

0

100

4

Xã A Ngo

0

100

30

70

0

100

5

Xã Hương Phong

0

100

30

70

0

100

6

Xã Phú Vinh

0

100

30

70

0

100

7

Xã Hồng Quảng

0

100

30

70

0

100

8

Xã Hồng Vân

0

100

30

70

0

100

9

Xã Hồng Thái

0

100

30

70

0

100

10

Xã Hồng Bắc

0

100

30

70

0

100

11

Xã Hồng Kim

0

100

30

70

0

100

12

Xã Hưong Lâm

0

100

30

70

0

100

13

Xã Nhâm

0

100

30

70

0

100

14

Xã Hồng Thủy

0

100

30

70

0

100

15

Xã A Roàng

0

100

30

70

0

100

16

Xã Bắc Sơn

0

100

30

70

0

100

17

Xã Đông Sơn

0

100

30

70

0

100

18

Xã A Đớt

0

100

30

70

0

100

19

Xã Hồng Hạ

0

100

30

70

0

100

20

Xã Hồng Trung

0

100

30

70

0

100

21

Xã Hương Nguyên

0

100

30

70

0

100

IX

Thành phố Huế

 

 

 

 

 

 

1

Phường Kim Long

90

10

80

20

0

100

2

Phường Vĩnh Ninh

90

10

80

20

0

100

3

Phường Phú Hòa

90

10

80

20

100

0

4

Phường Phú Hội

90

10

80

20

100

0

5

Phường Phú Nhuận

90

10

80

20

0

100

6

Phường Thuận Hòa

60

40

80

20

0

100

7

Phường Tây Lộc

60

40

80

20

50

50

8

Phường Thuận Thành

60

40

80

20

0

100

9

Phường Hương Sơ

0

100

80

20

0

100

10

Phường An Hòa

0

100

80

20

0

100

11

Phường Hương Long

0

100

80

20

0

100

12

Phường Thủy Biều

0

100

80

20

0

100

13

Phường Thủy Xuân

0

100

80

20

0

100

14

Phường An Đông

0

100

80

20

0

100

15

Phường An Tây

0

100

80

20

0

100

16

Phường Xuân Phú

0

100

80

20

0

100

17

Phường Phú Cát

0

100

80

20

0

100

18

Phường Phường Đúc

0

100

80

20

0

100

19

Phường Phú Bình

0

100

80

20

0

100

20

Phường Phước Vĩnh

0

100

80

20

0

100

21

Phường Phú Hiệp

0

100

80

20

0

100

22

Phường Phú Thuận

0

100

80

20

0

100

23

Phường Thuận Lộc

0

100

80

20

0

100

24

Phường Phú Hậu

0

100

80

20

0

100

25

Phường An Cựu

0

100

80

20

0

100

26

Phường Vỹ Dạ

0

100

80

20

0

100

27

Phường Trường An

0

100

80

20

0

100

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 88/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu88/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 88/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 88/2016/QĐ-UBND phân cấp nguồn thu và chi ngân sách các cấp Thừa Thiên Huế 2017 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 88/2016/QĐ-UBND phân cấp nguồn thu và chi ngân sách các cấp Thừa Thiên Huế 2017 2020
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu88/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Văn Cao
       Ngày ban hành20/12/2016
       Ngày hiệu lực01/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 88/2016/QĐ-UBND phân cấp nguồn thu và chi ngân sách các cấp Thừa Thiên Huế 2017 2020

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 88/2016/QĐ-UBND phân cấp nguồn thu và chi ngân sách các cấp Thừa Thiên Huế 2017 2020

          • 20/12/2016

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/01/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực