Quyết định 881/QĐ-UBND

Quyết định 881/QĐ-UBND năm 2017 điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 881/QĐ-UBND 2017 quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu Cao Bằng 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 881/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 15 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Thông tư số 83/2014/NĐ-CP kinh doanh xăng dầu">38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Cao Bằng Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương kèm biên bản kiểm tra thực địa liên ngành ngày 19/5/2017, Công văn số 821/CC-BCH ngày 05/4/2017 của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 02 cửa hàng xăng dầu loại III tại các địa điểm sau vào quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2020.

1. Một phần lô đất số 19 (phía trước Nhà khách Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh) thuộc địa bàn Khu đô thị mới, Phường ĐThám, thành phố Cao Bằng.

2. Một một phần lô đất số 46 quy hoạch chi tiết thị trấn Trùng Khánh, bên phải đường tỉnh lộ 206 đoạn tránh thị trấn Trùng Khánh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ký từ ngày ký ban hành và là bộ phận không tách rời của Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 14/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi Trường, Kế hoạch và Đầu tư; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh, Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh (K, N);
- CV: Tuệ, Vịnh, Triều;
- C
ng TTĐT tnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 881/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 881/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/06/2017
Ngày hiệu lực 15/06/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 881/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 881/QĐ-UBND 2017 quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu Cao Bằng 2020


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 881/QĐ-UBND 2017 quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu Cao Bằng 2020
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 881/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Cao Bằng
Người ký Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành 15/06/2017
Ngày hiệu lực 15/06/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 881/QĐ-UBND 2017 quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu Cao Bằng 2020

Lịch sử hiệu lực Quyết định 881/QĐ-UBND 2017 quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu Cao Bằng 2020

  • 15/06/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/06/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực