Quyết định 881/QĐ-UBND

Quyết định 881/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai công tác bồi thường của nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 881/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai công tác bồi thường của nhà nước Lâm Đồng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 881/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 4 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Trách nhiệm Bồi thường của Nhà nước năm 2009;

Căn cứ Nghị định 16/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai công tác bồi thường của nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tnh ủy, TT. HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Như Điều 3;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- TAND tnh, VKSND tỉnh;
- Báo Lâm Đồng;
- Cục Thi hành án dân sự tnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Liêm

 

K HOCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2016 của y ban nhân dân tỉnh Lâm Đng)

Thực hiện Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Thông tư số 13/2015/TT-BTP ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2016 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

- Triển khai thực hiện tốt công tác bồi thường nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh; qua đó, đảm bảo quyền và lợi ích hp pháp của nhân dân, tổ chức được bảo vệ, được bồi thường khi bị cơ quan nhà nước gây thiệt hại; đồng thời góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ.

- Lãnh đạo các ngành, các cấp cần phải quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường nhà nước trong cơ quan, đơn vị mình.

II. NỘI DUNG, KẾ HOẠCH

1. Tiếp tục thực hiện việc phổ biến, tuyên truyền về trách nhiệm bồi thường của nhà nước

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; trình tự, thủ tục yêu cầu bồi thường, giải đáp vướng mắc pháp luật về công tác bồi thường của nhà nước.

Thời gian thực hiện: tháng 4 năm 2016.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Cơ quan phối hp: Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan tiến hành tố tụng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể thuộc tỉnh.

2. Kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác bồi thường của nhà nước tại các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước và việc chấp hành các quy định pháp luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước của các cơ quan, đơn vị; việc bố trí cán bộ, công chức phụ trách công tác bi thường của nhà nước tại các Sở, ban, ngành tỉnh (thực hiện lng ghép với công tác kim tra các lĩnh vực tư pháp khác).

Thời gian thực hiện: Quý III, IV.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

3. Theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả bồi thường và trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật

Thời gian thực hiện: khi có vụ việc xảy ra.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hp với các ngành, địa phương có liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện.

4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước

Thời gian thực hiện: theo định kỳ do Bộ Tư pháp quy định, trước ngày 10 tháng 4 năm 2016 (đối với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 10 tháng 10 năm 2016 (đối với báo cáo năm)

Cơ quan thực hiện:

- Các Sở, ban, ngành trong tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước của cơ quan, đơn vị mình về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp).

- Sở Tư pháp hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo theo quy định và tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được phân công tại Mục II của Kế hoạch này.

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ban, ngành trong tỉnh và các địa phương trong triển khai thực hiện công tác bồi thường của nhà nước theo nội dung của Kế hoạch này.

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý về bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh. Triển khai áp dụng bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bảo đảm đúng nội dung, tiến độ đề ra; đồng thời, bố trí kinh phí hợp lý cho hoạt động này.

- Chủ trì, phối hp với Sở Tài chính hướng dẫn các Sở, ban, ngành trong tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lập dự toán bồi thường Nhà nước năm 2016 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 71/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 09 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí từ ngân sách Nhà nước thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

2. Sở Tài chính

Phối hp với Sở Tư pháp hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán bồi thường của Nhà nước năm 2016.

3. Các Sở, ban, ngành tỉnh

- Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác bồi thường của nhà nước tại cơ quan, đơn vị mình.

- Phối hp với Sở Tư pháp thực hiện các nội dung tại Mục II của Kế hoạch này.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Toà án nhân dân tỉnh

Phối hợp và chỉ đạo các tổ chức thành viên, đơn vị trực thuộc phối hp với Sở Tư pháp, y ban nhân dân các huyện, thành phvà các Sở, ban, ngành trong tỉnh có liên quan triển khai thực hiện công tác bồi thường của nhà nước năm 2016 theo nội dung Kế hoạch này.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện công tác bồi thường của nhà nước năm 2016 trên địa bàn mình quản lý; lập dự toán bồi thường Nhà nước năm 2016 theo hướng dẫn của Sở Tư pháp và Sở Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 881/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu881/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2016
Ngày hiệu lực27/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 881/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 881/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai công tác bồi thường của nhà nước Lâm Đồng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 881/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai công tác bồi thường của nhà nước Lâm Đồng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu881/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýTrần Ngọc Liêm
        Ngày ban hành27/04/2016
        Ngày hiệu lực27/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 881/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai công tác bồi thường của nhà nước Lâm Đồng 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 881/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai công tác bồi thường của nhà nước Lâm Đồng 2016

         • 27/04/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/04/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực