Quyết định 881/QĐ-UBND

Quyết định 881/QĐ-UBND năm 2008 về thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 881/QĐ-UBND thành lập Hội đồng định giá tài sản


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 881/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 14 tháng 04 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ CẤP TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 26/2005/NĐ-CP ngày 02/03/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự;

Căn cứ Thông tư số 26/2005/NĐ-CP">55/2006/TT-BTC ngày 22/6/2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp tỉnh, gồm các thành viên như sau:

1. Thành phần Hội đồng định giá:

+ Lãnh đạo Sở Tài chính - Chủ tịch hội đồng;

+ Các thành viên:

- Trưởng Ban vật giá thuộc Sở Tài chính - Thành viên thường trực;

- Đại diện cơ quan chuyên môn có liên quan - Thành viên, cụ thể:

+ Đối với tài sản là nhà, vật kiến trúc cơ quan chuyên môn là đại diện của Sở Xây dựng.

+ Đối với tài sản là các phương tiện (ô tô, xe máy, thiết bị khác…) cơ quan chuyên môn là đại diện Trung tâm Đăng kiểm phương tiện.

+ Đối với tài sản là các loại quặng cơ quan chuyên môn là đại diện của Sở Công nghiệp.

2. Căn cứ vào yêu cầu định giá tài sản của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, Chủ tịch Hội đồng định giá quyết định thành viên cụ thể cho từng vụ việc.

3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ định giá tài sản trong tố tụng hình sự, Chủ tịch hội đồng có quyền sử dụng cán bộ thuộc bộ phận chuyên môn thuộc Sở Tài chính để giúp việc.

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ của Hội đồng định giá tài sản và thành viên Hội đồng định giá tài sản

Quyền, nghĩa vụ của Hội đồng định giá tài sản và thành viên Hội đồng định giá tài sản thực hiện theo quy định tại Nghị định 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Thông tư số 26/2005/NĐ-CP">55/2006/TT-BTC ngày 22/6/2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự;

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp tỉnh được phép sử dụng con dấu của Sở Tài chính trong các văn bản định giá của Hội đồng.

Điều 3. Trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Thực hiện theo quy định tại Nghị định 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Công nghiệp, Trung tâm Đăng kiểm phương tiện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và các thành viên Hội đồng định giá tài sản nêu tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp tỉnh trái với quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- TT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh, Thi hành án tỉnh;
- Như điều 4;
- Lưu VT, TH, NC, TM.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Vạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 881/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 881/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/04/2008
Ngày hiệu lực 14/04/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 881/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 881/QĐ-UBND thành lập Hội đồng định giá tài sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 881/QĐ-UBND thành lập Hội đồng định giá tài sản
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 881/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lào Cai
Người ký Nguyễn Hữu Vạn
Ngày ban hành 14/04/2008
Ngày hiệu lực 14/04/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 881/QĐ-UBND thành lập Hội đồng định giá tài sản

Lịch sử hiệu lực Quyết định 881/QĐ-UBND thành lập Hội đồng định giá tài sản

  • 14/04/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/04/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực