Quyết định 8813/QĐ-UBND

Quyết định 8813/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 8813/QĐ-UBND 2017 triển khai Luật Quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8813/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ngày 20 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 1356/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 794/TTr-CAHN-PV11 ngày 11/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Thủ trưởng các cơ quan: Công an Thành phố; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố; Sở Công Thương, Sở Tư pháp; các ban, sở, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- TTTU, TTHĐND Thành phố;
- Đ.c Chủ tịch UBND TP Hà Nội;
- Các PCT UBND Thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP P.C.Công, NC, TKBT, KT;
- Lưu: VT, NC
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TCH
PHÓ
CHỦ TCH
Lê Hồng Sơn

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 8813/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 20 tháng 6 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 (sau đây viết tắt là Luật). Thực hiện Quyết định số 1356/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn Thành phố, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Nhằm quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ, biện pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch của Chính phủ về triển khai thi hành Luật;

- Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban, sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã nhằm đảm bảo triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả;

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, sở, ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trong việc tổ chức các hoạt động triển khai Luật trên phạm vi thành phố Hà Nội.

2. Yêu cầu

Các ban, sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã:

- Phải nâng cao trách nhiệm, tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ bảo đảm chất lượng, hiệu quả;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc triển khai Luật;

- Phải có lộ trình cụ thể đbảo đảm từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, Luật được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn thành phố Hà Nội.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật

- Cơ quan chủ trì: Công an Thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, các sở: Công Thương, Tư pháp và các ban, sở, ngành có liên quan.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật

a. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ và nhân dân, nhất là đối với những người trực tiếp làm công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

b. Biên tập tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

c. Phân công thực hiện:

- Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với các ban, sở, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, biên tập, in, cấp phát tài liệu phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành cho cán bộ, chiến sỹ trong Công an Thành phố và cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép kinh doanh, xuất khu, nhập khẩu, trang bị và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của ngành Công an;

- Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, phối hợp với các ban, sở, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, biên soạn, in, cấp phát tài liệu phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành cho cán bộ, chiến sỹ, Công nhân viên quốc phòng thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Dân quân tự vệ;

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ban, sở, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, biên soạn, in, cấp phát tài liệu phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành cho các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu n công nghiệp, tiền chất thuốc n;

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ quan báo chí Hà Nội, các báo Trung ương phối hợp, tham mưu với UBND Thành phố chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phối hợp với các ban, sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành;

- Các ban, sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành trong đơn vị và địa phương mình.

d. Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

3. Rà soát các văn bản pháp luật

Các ban, sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân Thành phố (qua Công an Thành phố) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan bảo đảm phù hợp với Luật.

4. Xây dựng văn bản thi hành Luật, Nghị định, Thông tư

a. Công an Thành phố

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, các sở: Công Thương, Tư pháp, Tài chính và các ban, sở, ngành có liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân Thành phố tham gia góp ý xây dựng các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật khi có yêu cầu;

- Xây dựng văn bản hướng dẫn; biểu mẫu, quy trình cấp phép và xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu; quy định về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu n, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Công an Thành phố sau khi có Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn chi tiết của Bộ Công an.

b. Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các ban, sở, ngành có liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ sau khi có Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Công Thương.

c. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Ban hành hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật, Nghị định của Chính phủ và Thông tư; trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu n, công cụ hỗ trợ; quy chun kỹ thuật kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tiếp nhận thu gom thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sau khi có Thông tư hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

d. Các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quyền hạn có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng Kế hoạch, tổ chức thực hiện và hướng dẫn cụ thể việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của ngành, địa phương mình.

5. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu n và công cụ hỗ trợ

a. Biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ phù hợp với đối tượng được tập huấn.

b. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lãnh đạo, cán bộ và người trực tiếp làm công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

c. Phân công nhiệm vụ

- Công an Thành phố biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho cán bộ, chiến sỹ trong Công an Thành phố và cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, trang bị và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Công an Thành phố;

- Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho cán bộ, chiến sỹ, Công nhân viên quốc phòng thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Dân quân tự vệ;

- Sở Công Thương biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, sử dụng vật liệu ncông nghiệp, tiền chất thuốc nổ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương.

d. Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

6. Bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho hoạt động quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

a. Công an Thành phố

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ làm công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Công an Thành phố;

- Bổ sung dữ liệu thông tin về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ của Công an Thành phố vào Cơ sở dữ liệu của Bộ Công an sau khi có hướng dẫn của Bộ Công an.

b. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

- Kiện toàn tổ chức, biên chế các cơ quan, đơn vị, tăng cường cán bộ làm công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội;

- Xây dựng, cập nhật, đồng bộ dữ liệu thông tin về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội vào Cơ sở dữ liệu của Bộ Quốc phòng sau khi có hướng dẫn của Bộ Quốc phòng;

- Tham mưu với UBND Thành phố:

+ Đầu tư ngân sách xây kho để cất giữ, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ngoài luồng và vật chứng các vụ án trên địa bàn do Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội bàn giao cho Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội quản lý (theo Nghị định số 70/2013/NĐ-CP ngày 02/7/2013 của Chính phủ); đảm bảo kinh phí phục vụ công tác tiêu hủy vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh;

+ Chỉ đạo các chủ đầu tư khi thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ theo Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý và thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ.

c. Sở Công Thương

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ làm công tác quản lý vật liệu n công nghiệp, tiền chất thuốc nthuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương;

- Xây dựng, cập nhật, đồng bộ dữ liệu thông tin về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương vào Cơ sở dữ liệu của Bộ Công Thương sau khi có hướng dẫn của Bộ Công Thương.

d. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tăng cường cơ sở vật chất, nguồn nhân lực thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác quản lý vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ.

7. Kinh phí triển khai thi hành Luật

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật;

- Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật;

- Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ triển khai thi hành Luật được thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước;

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Sở Công Thương bố trí kinh phí thường xuyên cho hoạt động của hệ thống cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ và công cụ hỗ trợ; kinh phí bảo đảm cho việc quản lý, cấp giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu n, công cụ hỗ trtheo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhận được Kế hoạch này, các ban, sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện của đơn vị gửi về UBND Thành phố trước 31/12/2017. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về UBND Thành phố (qua Công an Thành phố - Phòng Tham mưu).

2. Giao Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện. Định kỳ tập hợp kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Chính phủ theo quy định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8813/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu8813/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2017
Ngày hiệu lực21/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8813/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 8813/QĐ-UBND 2017 triển khai Luật Quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 8813/QĐ-UBND 2017 triển khai Luật Quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu8813/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành21/12/2017
        Ngày hiệu lực21/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 8813/QĐ-UBND 2017 triển khai Luật Quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ Hà Nội

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 8813/QĐ-UBND 2017 triển khai Luật Quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ Hà Nội

         • 21/12/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 21/12/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực