Quyết định 882/QĐ-UBND

Quyết định 882/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 882/QĐ-UBND 2013 Quy chế Ban Chỉ đạo Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá Vĩnh Long


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 882/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ" TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá";

Căn cứ Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Vĩnh Long;

Xét Tờ trình số 95/TTr-BCĐ ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Vĩnh Long (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Vĩnh Long (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch) có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan thực hiện tốt Quy chế này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ” TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 17/5/2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh, được thành lập theo Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo).

Điều 2. Hoạt động của Ban Chỉ đạo nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về văn hoá, nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hoá dân tộc trong giai đoạn mới; chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ngày càng sâu rộng trong tỉnh và gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động khác.

Điều 3. Ban Chỉ đạo thường xuyên hoạt động, có kế hoạch cụ thể, hiệu quả; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung và phương thức hoạt động, theo nguyên tắc chỉ đạo tập trung, thống nhất; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân của các thành viên Ban Chỉ đạo.

Chương II

NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO, PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO, THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO VÀ THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

Điều 4. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trong toàn tỉnh.

2. Đề ra chủ trương, giải pháp nhằm huy động mọi nguồn lực, tập hợp mọi lực lượng đẩy mạnh việc thực hiện và nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

3. Chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn tỉnh.

4. Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tham gia công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

5. Chỉ đạo hoạt động, kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp theo hướng: Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện làm Trưởng ban Chỉ đạo; Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và Trưởng phòng Văn hoá Thông tin cấp huyện làm Phó Trưởng ban; Trưởng ban Tuyên giáo, Chủ tịch Liên đoàn Lao động, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Phó Trưởng phòng Văn hoá Thông tin cấp huyện và lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể có liên quan cơ cấu làm uỷ viên thường trực. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã làm Trưởng ban Chỉ đạo; Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phụ trách văn hoá - xã hội và Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã làm Phó Trưởng ban; các uỷ viên do Trưởng ban Chỉ đạo cấp xã quyết định; ở khu dân cư củng cố tổ chức và hoạt động của ban vận động hiện có, Trưởng ấp, khóm, khu (hoặc Bí thư) làm Trưởng ban, Trưởng ban Công tác Mặt trận làm Phó Trưởng ban vận động.

6. Sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, khen thưởng và đề nghị các cấp khen thưởng các cá nhân, gia đình, cộng đồng, tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” theo thẩm quyền.

Điều 5. Nhiệm vụ của Trưởng ban Chỉ đạo:

1. Trực tiếp lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo; chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Ban Chỉ đạo. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo.

2. Triệu tập, chủ trì hoặc uỷ quyền cho Phó Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, các hội nghị triển khai công tác, sơ kết, tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

3. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, chỉ đạo việc phối hợp hoạt động giữa các thành viên Ban Chỉ đạo, giữa Ban Chỉ đạo của tỉnh với Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố.

4. Chỉ đạo việc xây dựng, ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban Chỉ đạo.

Điều 6. Nhiệm vụ của Phó Trưởng ban thường trực và các Phó Trưởng ban Chỉ đạo:

1. Thay mặt Trưởng ban Chỉ đạo triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, hội nghị triển khai công tác, sơ kết, tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, khi được Trưởng ban uỷ quyền.

2. Chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo ban hành theo sự phân công của Trưởng ban Chỉ đạo.

3. Chỉ đạo việc xây dựng, ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền.

Điều 7. Nhiệm vụ của Thường trực Ban Chỉ đạo:

Thường trực Ban Chỉ đạo gồm các uỷ viên thường trực Ban Chỉ đạo: Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động.

Nhiệm vụ của Thường trực Ban Chỉ đạo:

1. Tham gia chuẩn bị nội dung các cuộc họp, hội nghị, xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo để đưa ra Ban Chỉ đạo thảo luận, quyết định.

2. Thay mặt Ban Chỉ đạo để chỉ đạo thực hiện các hoạt động đột xuất, quan trọng, cấp bách.

3. Thảo luận, quyết định các hoạt động của Ban Chỉ đạo giữa hai kỳ họp và báo cáo Ban Chỉ đạo tại kỳ họp gần nhất.

4. Chỉ đạo thực hiện các hoạt động của Ban Chỉ đạo theo sự phân công của Trưởng ban Chỉ đạo.

5. Xét đề nghị khen thưởng các đơn vị, tập thể, cá nhân có thành tích trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

Điều 8. Nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo:

1. Tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, nhiệm vụ cụ thể của thành viên, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo được quy định trong Quy chế này.

2. Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” theo hệ thống tổ chức của sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh theo chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

3. Xây dựng và chỉ đạo tổ chức các chương trình phối hợp, kế hoạch phối hợp liên ngành lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

Điều 9. Nhiệm vụ cụ thể của thành viên và cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo:

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Là cơ quan Thường trực chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo: Thực hiện quản lý nhà nước, tổ chức thi đua - khen thưởng phong trào gia đình văn hoá; ấp, khu, khóm văn hoá và tương đương; “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở địa phương.

2. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các đoàn thể tỉnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn kết các dân tộc tham gia hưởng ứng xây dựng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; chủ trì Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: Chủ trì, định hướng về tư tưởng chỉ đạo trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

4. Ban Dân vận Tỉnh uỷ: Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn kết các dân tộc tham gia hưởng ứng sâu rộng xây dựng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

5. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban Chỉ đạo giao.

6. Liên đoàn Lao động tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức, chỉ đạo triển khai, thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá và phong trào học tập, lao động, sáng tạo trong công nhân viên chức lao động.

7. Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” theo hệ thống đoàn thể từ tỉnh đến địa phương.

8. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Bố trí nguồn kinh phí thực hiện phong trào; hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp.

9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phòng chống tệ nạn xã hội trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, gắn với xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới”.

11. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức triển khai công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; xây dựng nếp sống văn minh ở bệnh viện, trạm y tế.

12. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trong các trường học.

13. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch chỉ đạo, tổ chức triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trong lực lượng công an nhân dân và Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội.

14. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch chỉ đạo, tổ chức triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trong lực lượng quân đội nhân dân và Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội.

15. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong phong trào; tổ chức triển khai thực hiện việc xây dựng nếp sống văn minh ở các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng, thờ tự trên địa bàn tỉnh.

16. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc thực hiện quy hoạch đô thị, xây dựng nông thôn mới.

17. Sở Giao thông vận tải: Chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn địa phương quy hoạch xây dựng đường giao thông nông thôn; chỉ đạo các cơ quan quản lý giao thông vận tải tỉnh và địa phương cung cấp thông tin liên quan về bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho Ban Chỉ đạo cùng cấp; phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tấn, báo chí chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền thực hiện có hiệu quả phong trào; tổ chức triển khai thực hiện việc xây dựng nếp sống văn minh nơi bến xe, tàu, phà.

18. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện tuyên truyền, vận động giữ gìn vệ sinh môi trường trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

19. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng phát sóng nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, các điển hình tiên tiến về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

20. Ban Dân tộc: Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tỉnh hướng dẫn, xây dựng kế hoạch tuyên truyền đoàn kết các dân tộc, phát huy vai trò người có uy tín trong việc vận động hưởng ứng và thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở nơi có đông đồng bào dân tộc.

21. Sở Công thương: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Lao động, thực hiện nếp sống văn minh ở chợ và trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ nhằm phát huy quyền và nghĩa vụ của người bán hàng, nhà sản xuất, người kinh doanh và người tiêu dùng, tạo sự công bằng, văn minh trong hoạt động thương mại.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 10. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ tập thể. Thường trực Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tuân thủ sự phân công của Trưởng ban Chỉ đạo.

Điều 11. Theo đề nghị của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Chỉ đạo trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định bổ sung hoặc thay thế danh sách thành viên Ban Chỉ đạo.

Điều 12. Ban Chỉ đạo thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh. Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện sự phân công của Trưởng ban Chỉ đạo.

Điều 13. Trưởng ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Phó Trưởng ban thường trực sử dụng con dấu của Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch; các Phó Trưởng ban Chỉ đạo ký các văn bản theo nhiệm vụ được phân công (hoặc được uỷ quyền) sử dụng con dấu của cơ quan mình.

Điều 14. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo:

Thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch) chịu trách nhiệm lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, thông qua Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 15. Phối hợp hoạt động:

Phối hợp hoạt động thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo; giữa các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo và các địa phương với hình thức:

1. Phối hợp theo chương trình, kế hoạch liên ngành đã được ký kết.

2. Phối hợp thực hiện các hoạt động cụ thể trong từng thời gian.

3. Phối hợp triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên cùng lĩnh vực, địa bàn.

Điều 16. Họp Ban Chỉ đạo:

1. Họp Thường trực Ban Chỉ đạo: 03 tháng một lần.

2. Hội nghị sơ kết phong trào: 01 năm một lần.

3. Hội nghị tổng kết phong trào: 05 năm một lần.

4. Trường hợp cần thiết, Trưởng ban Chỉ đạo có thể triệu tập họp bất thường.

Điều 17. Kiểm tra phong trào:

1. Ban Chỉ đạo tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở các địa phương, sở, ban ngành, đoàn thể định kỳ hàng năm.

2. Ban Chỉ đạo tổ chức kiểm tra việc công nhận “Xã văn hoá nông thôn mới”, “Phường, thị trấn văn minh đô thị” của Ban Chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố hàng năm.

Điều 18. Báo cáo hàng năm:

1. Các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố báo cáo 6 tháng, năm bằng văn bản về tình hình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” với Thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch), báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 20/6 và báo cáo năm gửi trước ngày 15/11 hàng năm.

2. Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo bằng văn bản về tình hình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn tỉnh với Ban chỉ đạo Trung ương, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Trưởng ban Chỉ đạo trước ngày 30/11 hàng năm.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Điều 20. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quy chế này, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá các huyện, thị xã, thành phố./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 882/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu882/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2013
Ngày hiệu lực17/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 882/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 882/QĐ-UBND 2013 Quy chế Ban Chỉ đạo Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 882/QĐ-UBND 2013 Quy chế Ban Chỉ đạo Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu882/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýNguyễn Văn Thanh
        Ngày ban hành17/05/2013
        Ngày hiệu lực17/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 882/QĐ-UBND 2013 Quy chế Ban Chỉ đạo Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá Vĩnh Long

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 882/QĐ-UBND 2013 Quy chế Ban Chỉ đạo Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá Vĩnh Long

            • 17/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực