Quyết định 886/QĐ-UBND

Quyết định 886/QĐ-UBND năm 2013 quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 886/QĐ-UBND năm 2013 chế độ dinh dưỡng đặc thù tại Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 886/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 23 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu; Thông tư liên tịch số 149/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH-BVHTTDL ngày 12 tháng 9 năm 2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2011;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND ngày 24 tháng 4 năm 2009 của HĐND tỉnh về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục - thể thao, xây dựng thiết chế văn hóa, thể dục - thể thao cơ sở và phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2015, tầm nhiền đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 937/TTr-STC-HCSN ngày 06 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Sở Tài chính phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

QUY ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Vận động viên, huấn luyện viên thể thao thuộc đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, vận động viên khuyết tật được cấp có thẩm quyền triệu tập tập huấn và thi đấu.

2. Thời gian áp dụng: là số ngày có mặt thực tế tập trung tập luyện và tập trung thi đấu theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

3. Các nội dung khác liên quan đến chế độ chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao không quy định trong văn bản này thực hiện theo quy định chế độ hiện hành.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 2. Nội dung chi, mức chi

Chế độ dinh dưỡng được tính bằng tiền cho một ngày có mặt thực tế tập trung, tập luyện, thi đấu của một vận động viên, huấn luyện viên quy định cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng/người/ngày

STT

Vận động viên, huấn luyện viên theo tuyến

Mức ăn hàng ngày

I

TRONG THỜI GIAN TẬP TRUNG TẬP LUYỆN

 

1

Đội tuyển tỉnh

120.000

2

Đội tuyển trẻ tỉnh

90.000

3

Đội tuyển năng khiếu các cấp

70.000

II

TRONG THỜI GIAN TẬP TRUNG THI ĐẤU

 

1

Đội tuyển tỉnh

150.000

2

Đội tuyển trẻ tỉnh

110.000

3

Đội tuyển năng khiếu các cấp

110.000

Căn cứ khả năng ngân sách và tình hình thực tế, các huyện, thị xã và thành phố quyết định cụ thể chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thuộc cấp mình quản lý nhưng không thấp hơn 70% mức chi theo Quyết định này.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện

- Nguồn thu bán vé xem thi đấu;

- Nguồn thu tài trợ, quảng cáo;

- Nguồn ngân sách nhà nước;

- Các nguồn thu hợp pháp khác.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 4. Hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập dự toán chi trả chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao cùng dự toán chi thường xuyên gửi Sở Tài chính để thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Điều 5. Giao Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi quy định cho phù hợp.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 886/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu886/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2013
Ngày hiệu lực23/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 886/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 886/QĐ-UBND năm 2013 chế độ dinh dưỡng đặc thù tại Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 886/QĐ-UBND năm 2013 chế độ dinh dưỡng đặc thù tại Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu886/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Cường
        Ngày ban hành23/05/2013
        Ngày hiệu lực23/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 886/QĐ-UBND năm 2013 chế độ dinh dưỡng đặc thù tại Quảng Trị

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 886/QĐ-UBND năm 2013 chế độ dinh dưỡng đặc thù tại Quảng Trị

            • 23/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực