Quyết định 887/QĐ-UBND

Quyết định 887/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Quyết định 887/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính 2013 lĩnh vực Xây dựng Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 1711/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính xây dựng Ủy ban nhân dân cấp huyện Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 16/08/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 887/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính 2013 lĩnh vực Xây dựng Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 887/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 28 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 08 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; 05 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 68/TTr-SXD ngày 20 tháng 5 năm 2013 và Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 683/TTr-VPUBND ngày 27 tháng 5 năm 2013,  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 08 thủ tục hành chính mới ban hành; 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2013  của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành:

STT

Số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

Lĩnh vực xây dựng

01

 

Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến

Ban hành mới

02

 

Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị

Ban hành mới

03

 

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị

Ban hành mới

04

 

Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

Ban hành mới

05

 

Gia hạn giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

Ban hành mới

06

 

Cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

Ban hành mới

07

 

Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

Ban hành mới

08

 

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

Ban hành mới

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ:

STT

Số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ

Lĩnh vực xây dựng

01

156844

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng; Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng và Quyết định số 172/QĐ-BXD ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

02

156967

Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ

03

156972

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

04

156975

Gia hạn giấy phép xây dựng

05

156980

Cấp giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 887/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu887/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2013
Ngày hiệu lực28/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/08/2018
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 887/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 887/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính 2013 lĩnh vực Xây dựng Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 887/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính 2013 lĩnh vực Xây dựng Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu887/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýCao Văn Trọng
        Ngày ban hành28/05/2013
        Ngày hiệu lực28/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/08/2018
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 887/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính 2013 lĩnh vực Xây dựng Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 887/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính 2013 lĩnh vực Xây dựng Bến Tre