Quyết định 887/QĐ-UBND

Quyết định 887/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Dự án Điều tra trám lấp giếng khoan nước không sử dụng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 887/QĐ-UBND dự án điều tra trám lấp giếng khoan nước không sử dụng Hưng Yên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 887/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 11 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐIỀU TRA TRÁM LẤP GIẾNG KHOAN NƯỚC KHÔNG SỬ DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chc HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn c Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012;

Căn cứ Ngh định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phu quy định chi tiết thi hành một s điu của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Quyết định số 81/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 của Th tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược Quốc gia về Tài nguyên nước đến năm 2020;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường: S14/2007/QĐ-BTNMT ngày 04/9/2007 quy định v việc xử , trám lấp giếng không sử dụng; số 15/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 quy định bảo vệ tài nguyên nước dưới đt;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: S2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 về việc giao ch tiêu kế hoạch nhà nước năm 2012; số 570/QĐ-UBND ngày 10/4/2014 về việc chi chuyển nguồn ngân sách tỉnh năm 2013 sang năm 2014; s 822/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 về việc chi chuyn nguồn ngân sách tnh năm 2014 sang năm 2015; s 711/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 về việc chi chuyn nguồn ngân sách tnh năm 2015 sang năm 2016;

Căn cứ các Công văn của UBND tỉnh: Số 2156/UBND-KT2 ngày 28/11/2013 v việc thực hiện Kết luận thanh tra ca Bộ Tài nguyên và Môi trường; số 2204/UBND-KT2 ngày 03/12/2013 về việc trám lấp giếng khoan nước không sử dng;

t đề nghị của Giám đốc S Tài nguyên và Môi trưng tại Tờ trình số 146/TTr-STNMT ngày 05/4/2016 và Giám đc Sở Kế hoạch và Đu tư tại T trình số 510/TTr-SKHĐT ngày 29/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Phê duyệt Dự án Điu tra trám lấp giếng khoan nước không sử dụng trên địa bàn tnh Hưng Yên với những nội dung cơ bn, như sau:

1. Tên dự án: Điều tra trám lấp giếng khoan nước không sử dụng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

2. Chủ đầu tư: STài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên.

3. Mục tiêu của dự án

Xác định các công trình giếng khoan, giếng đào khai thác nước dưới đất phục vụ sản xut, sinh hoạt, giếng thăm dò, nghiên cứu khoa học không còn sử dụng hoặc còn sdụng nhưng không đảm bo theo quy định gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước ngầm và ảnh hưởng đến an toàn các công trình trên mặt đất tại các cơ quan, đơn v, doanh nghiệp, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Qua đó làm cơ sthực hiện công tác quản lý, bảo vệ nguồn nước ngầm và bo vệ các công trình kết cu hạ tầng, kinh tế - xã hội và các khu vực bảo hộ vệ sinh.

4. Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

5. Nội dung thực hiện (Có hồ sơ dự án kèm theo)

- Điều tra và xác định các giếng cần phải trám lấp;

- Thu thập tài liệu, cập nhật các thông tin liên quan làm cơ sthực hiện việc trám lp;

- Khảo sát thực địa, đo đạc xác định toạ độ, vị trí (bằng GPS) những giếng khoan, giếng đào đối tượng phi trám lấp làm cơ sở lập h sơ, báo cáo;

- Xây dựng phương án và lập kế hoạch chi tiết cho các đi tượng cn trám lp;

- Thực hiện việc thi công trám lấp giếng;

- Lập bản đồ các giếng khoan phải trám lấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (theo tỷ lệ 1/30.000);

- Lập hồ sơ hoàn công các giếng khoan đã trám lp;

- Báo cáo tng kết quá trình trám lấp giếng khoan không sử dụng trên địa bàn tnh Hưng Yên.

6. Sản phẩm của dự án.

- Kết quả khảo sát, đo đạc (06 bộ), gồm:

+ Phiếu điều tra các thông tin về giếng như; Thời gian khoan giếng (hay tuổi của giếng), vật liệu sử dụng, cht lượng, trữ lượng nước, mục đích sử dụng...;

+ Độ sâu, đường kính giếng khoan;

+ Vtrí, tọa độ các giếng khoan.

- Hồ sơ thi công các giếng khoan đã trám lấp (06 bộ), gồm:

+ Nhật ký thực hiện;

+ Giám sát thi công;

+ Biên bản nghiệm thu;

+ Bản đồ vị trí, tọa độ các giếng (theo t lệ 1/30.000);

+ Hồ sơ tư liệu, tài liệu, phụ lục, bng biểu liên quan.

- Báo cáo tổng kết Dự án Điều tra trám lấp giếng khoan nước không sdụng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (6 bộ).

7. Tổng mức đầu tư.

Tổng mức đầu tư: 991.000.000 đồng (Chín trăm chín mươi mt triệu đồng chẵn). Trong đó:

- Chi phí trực tiếp thc hiện dự án 848.000.000 đồng,

- Chi phí khác (lập dự án; giám sát thi công; xử lý d liệu, lập báo cáo tổng kết; kim tra, nghiệm thu dự án): 143.000.000 đng.

8. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường (Theo các Quyết định của UBND tỉnh: S2008/QĐ-UBND ngày 12/12/2011; s 570/QĐ-UBND ngày 10/4/2014; s 822/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 và s 711/QĐ-UBND ngày 11/4/2016)

9. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2016.

Điều 2. S Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện Dự án Điều tra trám lấp giếng khoan nước không sử dụng trên địa bàn tnh Hưng Yên theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các s: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; thủ trưởng các tổ chức và cá nhân liên quan căn cQuyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Chủ t
ịch, các PCT UBND tỉnh;
-
Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT
, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Đặng Minh Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 887/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu887/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2016
Ngày hiệu lực11/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 887/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 887/QĐ-UBND dự án điều tra trám lấp giếng khoan nước không sử dụng Hưng Yên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 887/QĐ-UBND dự án điều tra trám lấp giếng khoan nước không sử dụng Hưng Yên 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu887/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýĐặng Minh Ngọc
        Ngày ban hành11/05/2016
        Ngày hiệu lực11/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 887/QĐ-UBND dự án điều tra trám lấp giếng khoan nước không sử dụng Hưng Yên 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 887/QĐ-UBND dự án điều tra trám lấp giếng khoan nước không sử dụng Hưng Yên 2016

            • 11/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực