Quyết định 887/QĐ-UBND

Quyết định 887/QĐ-UBND năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành từ ngày 30/6/2012 trở về trước hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 887/QĐ-UBND năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 887/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 01 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH TỪ NGÀY 30/6/2012 TRỞ VỀ TRƯỚC HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 27/TTr-STP ngày 16 tháng 7 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành từ ngày 30/6/2012 trở về trước hết hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- TT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Các chuyên viên VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 


DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH TỪ NGÀY 30/6/2012 TRỞ VỀ TRƯỚC HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

STT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu của văn bản

Ngày, tháng năm ban hành

Trích yếu nội dung

Lý do hết hiệu lực

Ngày, tháng, năm hết hiệu lực

1

Quyết định

184/2003/QĐ-UBND

13/6/2003

Quy định về đối tượng và mức đóng góp quỹ Quốc phòng – An ninh.

Được thay thế bằng Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 01/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng quỹ Quốc phòng – An ninh trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

10/6/2012

2

Quyết định

233/2006/QĐ-UBND

07/6/2006

Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý chất lượng xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bằng Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

28/4/2012

3

Quyết định

247/2006/QĐ-UBND

03/7/2006

Ban hành Quy chế công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”.

Được thay thế bằng Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

13/5/2012

4

Quyết định

10/2007/QĐ-UBND

05/01/2007

Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bằng Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 17/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

27/5/2012

5

Quyết định

1322/2007/QĐ-UBND

04/9/2007

Ban hành Quy định chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bằng Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 29/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

09/4/2012

6

Quyết định

2405/2007/QĐ-UBND

27/12/2007

Về việc quy định trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp với người nghiện ma túy, người bán dâm trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bằng Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 14/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người cai nghiện ma túy, người bán dâm trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

24/5/2012

7

Quyết định

14/2008/QĐ-UBND

09/7/2008

Ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bằng Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 08/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái.

18//6/2012

8

Quyết định

17/2008/QĐ-UBND

06/8/2008

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bằng Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

10/4/2012

9

Quyết định

05/2009/QĐ-UBND

27/4/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung và thay thế một số Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1322/2007/QĐ-UBND ngày 27/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bằng Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 29/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

09/4/2012

10

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND

03/6/2009

Về việc quy định quyền hạn, trách nhiệm đối với công tác quản lý giá tại địa phương.

Được thay thế bằng Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định quyền hạn trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác quản lý nhà nước về giá tại địa phương.

22/03/2012

11

Quyết định

22/2009/QĐ-UBND

23/9/2009

Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bằng Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 06/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Yên Bái.

16/12/2011

12

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND

03/3/2010

Ban hành Quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao của tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bằng Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh Yên Bái.

21/5/2012

13

Quyết định

13/2010/QĐ-UBND

17/5/2010

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm đinh, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bằng Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 09/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm đinh, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

19/4/2012

14

Quyết định

22/2010/QĐ-UBND

26/8/2010

Ban hành Quy định quản lý các hoạt động khoáng sản tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bằng Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 28/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

08/7/2012

15

Quyết định

37/2010/QĐ-UBND

24/12/2010

Ban hành quy định về phân loại đường phố, vị trí và giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2011.

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản.

01/01/2012

16

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND

11/02/2011

Bãi ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ chuyên trách cấp xã không bố trí được công việc sau bầu cử.

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản.

01/01/2012

17

Quyết định

15/2011/QĐ-UBND

09/5/2011

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số mội dung của Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành quy định về phân loại đường phố, vị trí và giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2011.

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản.

01/01/2012

18

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND

22/6/2011

Về việc phê duyệt điều chỉnh giá đất ở tại thị xã Nghĩa Lộ.

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản.

01/01/2012

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 887/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu887/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2012
Ngày hiệu lực01/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 887/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 887/QĐ-UBND năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 887/QĐ-UBND năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu887/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
       Người kýPhạm Duy Cường
       Ngày ban hành01/08/2012
       Ngày hiệu lực01/08/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 887/QĐ-UBND năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 887/QĐ-UBND năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

           • 01/08/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực