Quyết định 888/QĐ-UBND

Quyết định 888/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn

Nội dung toàn văn Quyết định 888/QĐ-UBND 2019 phê duyệt thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ban Dân tộc Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 888/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 14 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CẮT GIẢM THỜI HẠN GIẢI QUYẾT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH LẠNG SƠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về rà soát quy định, thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018; Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc rà soát quy định, thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2019;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tại Tờ trình số 11/TTr-BDT ngày 11/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Các phòng CV, TTPVHCC, TH-CB;
- Lưu: VT, KSTTHC (HTHT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Long Hải

 

DANH MỤC

CẮT GIẢM THỜI HẠN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH LẠNG SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

(ngày làm việc)

Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh

Thời hạn theo quy định

Thời hạn cắt giảm

Thời hạn sau khi cắt giảm

I

LĨNH VỰC DÂN TỘC (02 TTHC)

1

Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

15

5

10

Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 04/6/2018

2

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

15

5

10

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 888/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu888/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2019
Ngày hiệu lực14/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 888/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 888/QĐ-UBND 2019 phê duyệt thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ban Dân tộc Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 888/QĐ-UBND 2019 phê duyệt thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ban Dân tộc Lạng Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu888/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýNguyễn Long Hải
        Ngày ban hành14/05/2019
        Ngày hiệu lực14/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (09/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 888/QĐ-UBND 2019 phê duyệt thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ban Dân tộc Lạng Sơn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 888/QĐ-UBND 2019 phê duyệt thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ban Dân tộc Lạng Sơn

            • 14/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực