Quyết định 89/2007/QĐ-UBND

Quyết định 89/2007/QĐ-UBND sửa đổi cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển xuất khẩu dịch vụ có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 240/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 89/2007/QĐ-UBND chính sách khuyến khích phát triển xuất khẩu dịch vụ có lợi thế cạnh tranh thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
*****

Số: 89/2007/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUI ĐỊNH MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU DỊCH VỤ CÓ LỢI THẾ CẠNH TRANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 240/2006/QĐ-UBND NGÀY 28/12/2006

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 và Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 23/1/2007 về việc Ban hành Qui định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11, ngày 29/11/2005 và Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2005;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2006;
Căn cứ Luật Thuế thu nhập Doanh nghiệp số 09/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003.
Căn cứ Quyết định số 240/2006/QĐ-UBHN ngày 28/12/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Qui định một số cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển xuất khẩu dịch vụ có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại tại Tờ trình số 80/TTr-STM ngày 31/7/2007 và ý kiến của Sơ Tư pháp tại công văn số 796/STP-VBPQ ngày 20/7/2007.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung của “Qui định một số cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển xuất khẩu dịch vụ có lợi thế cạnh tranh trên đại bàn Thành phố Hà Nội” ban hành theo Quyết định số 240/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006 như sau:

1. Sửa đổi Khoản 2, Điều 6 của Qui định như sau:

“2. Về tài chính, tín dụng.

Tổ chức, cá nhân được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp qui định tại Nghị định 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ qui định chi tiết Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp”.

2. Sửa đổi Điểm b, Khoản 3, Điều 6 của quy định như sau:

"b. Về đất đai: Thực hiện theo Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 23/1/2007 về việc Ban hành quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội".

3. Sửa đổi Điểm d, Khoản 3, Điều 6 như sau:

“d. Chủ đầu tư dự án: Việc lực chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố thực hiện theo Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 23/1/2007 về việc Ban Hành Qui định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện; Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Thành ủy, TT HĐND TP; (để b/c)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để b/c)
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND TP; (để biết)
- Như điều 3; (để thực hiện)
- Lưu VPUBND TP, CN, TH, PC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phí Thái Bình

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 89/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu89/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2007
Ngày hiệu lực23/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 89/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 89/2007/QĐ-UBND chính sách khuyến khích phát triển xuất khẩu dịch vụ có lợi thế cạnh tranh thành phố Hà Nội


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 89/2007/QĐ-UBND chính sách khuyến khích phát triển xuất khẩu dịch vụ có lợi thế cạnh tranh thành phố Hà Nội
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu89/2007/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
     Người kýPhí Thái Bình
     Ngày ban hành08/08/2007
     Ngày hiệu lực23/08/2007
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật13 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 89/2007/QĐ-UBND chính sách khuyến khích phát triển xuất khẩu dịch vụ có lợi thế cạnh tranh thành phố Hà Nội

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 89/2007/QĐ-UBND chính sách khuyến khích phát triển xuất khẩu dịch vụ có lợi thế cạnh tranh thành phố Hà Nội

         • 08/08/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 23/08/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực