Quyết định 89/2012/QĐ-SGDHCM

Quyết định 89/2012/QĐ-SGDHCM đình chỉ hoạt động giao dịch của Công ty cổ phần Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 89/2012/QĐ-SGDHCM đình chỉ hoạt động giao dịch Công ty cổ phần Chứng khoán Golden Bridge


BỘ TÀI CHÍNH
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/2012/QĐ-SGDHCM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH CỦA CTCK GOLDEN BRIDGE VIỆT NAM TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 11 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, ban hành kèm theo Quyết định số 2644/QĐ-BTC ngày 06 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-SGDHCM ngày 09 tháng 11 năm 2007 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-HĐQT ngày 20 tháng 05 năm 2008 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc Bổ sung một số điều tại Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, ban hành kèm theo Quyết định số 98/2010/QĐ-SGDHCM ngày 26 tháng 10 năm 2010 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-VSD ngày 17/10/2012 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc kéo dài thời gian đình chỉ tạm thời hoạt động thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán của Công ty cổ phần Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam;

Căn cứ công văn số 4008/UBCK-QLKD ngày 17/10/2012 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử lý Công ty cổ phần Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng Tiểu Ban tư cách Thành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục đình chỉ hoạt động giao dịch đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 18/10/2012 đến ngày 31/10/2012.

Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam có trách nhiệm công bố thông tin về Quyết định đình chỉ hoạt động giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trên website của Công ty và niêm yết tại trụ sở chính, chi nhánh Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng Quản lý Thành viên, Phòng Công nghệ Tin học, các phòng ban liên quan thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBCKNN (để báo cáo);
- TTLKCK;
- Lưu: HCTH, TV, CNTT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thị Tường Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 89/2012/QĐ-SGDHCM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu89/2012/QĐ-SGDHCM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2012
Ngày hiệu lực17/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 89/2012/QĐ-SGDHCM

Lược đồ Quyết định 89/2012/QĐ-SGDHCM đình chỉ hoạt động giao dịch Công ty cổ phần Chứng khoán Golden Bridge


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 89/2012/QĐ-SGDHCM đình chỉ hoạt động giao dịch Công ty cổ phần Chứng khoán Golden Bridge
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu89/2012/QĐ-SGDHCM
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýPhan Thị Tường Tâm
        Ngày ban hành17/10/2012
        Ngày hiệu lực17/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Chứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 89/2012/QĐ-SGDHCM đình chỉ hoạt động giao dịch Công ty cổ phần Chứng khoán Golden Bridge

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 89/2012/QĐ-SGDHCM đình chỉ hoạt động giao dịch Công ty cổ phần Chứng khoán Golden Bridge

            • 17/10/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/10/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực