Quyết định 89/QĐ-UBND

Quyết định 89/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần

Nội dung toàn văn Quyết định 89/QĐ-UBND 2017 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 14 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 10/TTr-STP ngày 24/01/2017 về việc đề nghị công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần, cụ thể như sau:

1. Văn bản hết hiệu lực toàn bộ: 22 văn bản, gồm 12 Nghị quyết, 08 Quyết định, 02 Chỉ thị.

2. Văn bản hết hiệu lực một phần: 01 Quyết định.

(Chi tiết tại Phụ lục Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh; Báo cáo
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng Tin học công báo;
- TP, Phó TP, CV khối NCTH;
- Lưu: VT, NC (P.Hà).

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN
(ban hành kèm theo Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 14/02 /2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I

NGHỊ QUYẾT:

1

Nghị quyết

08/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2011 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2011-2015

Hết thời gian thực hiện được quy định trong văn bản.

01/01/2017

2

Nghị quyết

09/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010

Quy định về định mức phân bổ và định mức chi thường xuyên ngân sách năm 2011 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2011-2015

Hết thời gian thực hiện được quy định trong văn bản.

01/01/2017

3

Nghị quyết

19/2010/NQ-HĐND ngày 27/12/2010

Quy định mức học phí giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình giáo dục đại trà kể từ năm 2011 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Được thay thế tại Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 12/7/2016 của HĐND tỉnh Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021.

01/8/2016

4

Nghị quyết

25/2011/NQ-HĐND ngày 31/8/2011

Ban hành Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012 - 2015

Được thay thế tại Nghị quyết số 42/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 – 2020.

01/01/2016

5

Nghị quyết

35/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011

Điều chỉnh mức hỗ trợ các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp quy định tại Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010 của HĐND tỉnh khóa XVI

Hết thời gian thực hiện được quy định trong văn bản.

01/01/2017

6

Nghị quyết

43/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011

Ban hành Quy định về mức thu học phí của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề công lập do địa phương quản lý bảo đảm áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Được thay thế tại Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 12/7/2016 của HĐND tỉnh Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021.

01/8/2016

7

Nghị quyết

47/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011

Về chính sách hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao và hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ

Được thay thế tại Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ sau đại học, giai đoạn 2017 - 2021.

01/01/2017

8

Nghị quyết

04/2012/NQ-HĐND ngày 18/7/2012

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND ngày 27/12/2010 của HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVI về việc Quy định mức thu học phí giáo dục mầm non phổ thông công lập đối với chương trình giáo dục đại trà kể từ năm 2011 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Được thay thế tại Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 12/7/2016 của HĐND tỉnh Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021.

01/8/2016

9

Nghị quyết

06/2012/NQ-HĐND ngày 18/7/2012

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010 của HĐND tỉnh Quy định về định mức phân bổ và định mức chi thường xuyên ngân sách năm 2011 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2011 - 2015.

Hết thời gian thực hiện được quy định trong văn bản.

01/01/2017

10

Nghị quyết

07/2012/NQ-HĐND ngày 18/7/2012

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010 của HĐND tỉnh khóa XVI về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2011 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2011-2015

Hết thời gian thực hiện được quy định trong văn bản.

01/01/2017

11

Nghị quyết

13/2014/NQ-HĐND ngày 22/4/2014

Quy định mức thu học phí đào tạo đại học năm học 2014 - 2015 của trường Đại học Tân Trào

Được thay thế tại Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 12/7/2016 của HĐND tỉnh Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021.

01/8/2016

12

Nghị quyết

09/2015/NQ-HĐND ngày 18/01/2015

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Được bãi bỏ tại Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 18/01/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, kỳ họp thứ 9 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

13/7/2016

II

QUYẾT ĐỊNH:

13

Quyết định

72/2006/QĐ-UBND ngày 25/9/2006

Ban hành Quy định về cơ chế hỗ trợ và khuyến khích hoạt động sáng tạo và phổ biến các tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Được bãi bỏ tại Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

29/02/2016

14

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND ngày 27/6/2009

Ban hành cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ giải tỏa hành lang an toàn đường bộ theo Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Được bãi bỏ tại Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

29/02/2016

15

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND ngày 18/3/2011

Quy định trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Tuyên Quang

Được bãi bỏ tại Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

01/7/2016

16

Quyết định

13/2011/QĐ-UBND ngày 15/8/2011

Về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2011 - 2016.

- Hết thời gian có hiệu lực được quy định trong văn bản.

- UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Tuyên Quang (văn bản có hiệu lực từ ngày 17/11/2016).

16/11/2016

17

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 của UBND tỉnh

Ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

- Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2015, vì căn cứ ban hành Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND là Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 39/2016/QĐ-TTg ngày 16/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Hiện nay, hoạt động đối ngoại của tỉnh được thực hiện theo Quyết định số 277-QĐ/TU ngày 25/11/2016 của Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

24/11/2016

18

Quyết định

11/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 của UBND tỉnh

Được bãi bỏ tại Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

01/7/2016

19

Quyết định

22/2013/QĐ-UBND ngày 08/11/2013

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính và kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Được bãi bỏ tại Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

29/02/2016

20

Quyết định

35/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

Quy định khoảng cách và địa hình để học sinh trung học phổ thông được hưởng chế độ theo quy định tại Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ

- Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015, vì văn bản được quy định chi tiết thi hành là Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

- Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII đã ban hành Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2017).

31/12/2016

III

CHỈ THỊ

21

Chỉ thị

07/2006/CT-UBND ngày 19/6/2006

Đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Được bãi bỏ tại Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

29/02/2016

22

Chỉ thị

05/2008/CT-UBND ngày 01/8/2008

Tăng cường công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Được bãi bỏ tại Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

29/02/2016

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành, tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia, khu vực quốc gia, kỳ thi cấp tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Điểm a Khoản 2 Điều 1; Điểm a Khoản 1 Điều 2; Khoản 1 Điều 4; Khoản 2 Điều 6; Khoản 1 Điều 7; Điểm c, Khoản 1 Điều 5; Khoản 2 Điều 6; Khoản 1 Điều 7 của Quy định chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia, khu vực quốc gia, kỳ thi cấp tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một phần tại Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 20/02/2016 của UBND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia, khu vực quốc gia, kỳ thi cấp tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang.

01/3/2016

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 89/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu89/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2017
Ngày hiệu lực14/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 89/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 89/QĐ-UBND 2017 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 89/QĐ-UBND 2017 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Tuyên Quang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu89/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
       Người kýPhạm Minh Huấn
       Ngày ban hành14/02/2017
       Ngày hiệu lực14/02/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 89/QĐ-UBND 2017 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 89/QĐ-UBND 2017 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Tuyên Quang

           • 14/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực