Quyết định 892/QĐ-TTg

Quyết định 892/QĐ-TTg năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1296/QĐ-TTg về thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 892/QĐ-TTg 2021 sửa đổi Quyết định 1296/QĐ-TTg


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 892/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 1296/QĐ-TTG NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật T chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật T chức Chính phủ và Luật T chức chính quyn địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định s 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về thành lập, t chức lại, giải th t chức hành chính;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, t chức lại, giải th đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định s 154/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung;

Theo đề nghị của y ban nhân dân thành ph Đà Nng tại Tờ trình s 61/TTr-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1296/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nng như sau:

1. Sửa đi, bsung khoản 2 Điều 1 như sau:

“2. Ban Quản lý là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nng và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nng; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nng và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nng theo quy định của pháp luật.”

2. Sửa đi, bsung khoản 3 Điều 2 như sau:

“3. Điều 20 Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung.

4. Các văn bản pháp luật khác có liên quan và phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng.”

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, 3 và 4 Điều 3 như sau:

“2. Biên chế: Biên chế công chức và số lượng người làm việc của Ban Quản lý được tính trong tng số biên chế công chức và số lượng người làm việc của y ban nhân dân thành phố Đà Nng.

3. y ban nhân dân thành phố Đà Nng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Ban Quản lý.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký ban hành.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính ph;
- Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Đà N
ng;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ki
m toán nhà nước;
- Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà N
ng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng
TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, TCCV (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trương Hòa Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 892/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu892/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2021
Ngày hiệu lực08/06/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 892/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 892/QĐ-TTg 2021 sửa đổi Quyết định 1296/QĐ-TTg


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 892/QĐ-TTg 2021 sửa đổi Quyết định 1296/QĐ-TTg
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu892/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýTrương Hòa Bình
       Ngày ban hành08/06/2021
       Ngày hiệu lực08/06/2021
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 ngày trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 892/QĐ-TTg 2021 sửa đổi Quyết định 1296/QĐ-TTg

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 892/QĐ-TTg 2021 sửa đổi Quyết định 1296/QĐ-TTg

           • 08/06/2021

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/06/2021

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực