Quyết định 8921/QĐ-UBND

Quyết định 8921/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 8921/QĐ-UBND 2014 quản lý hoạt động thông tin báo chí của báo chí nước ngoài Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8921/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, BÁO CHÍ CỦA BÁO CHÍ NƯỚC NGOÀI, CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về công tác quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Xét đề nghị của Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 2216/TTr-SNG ngày 25 tháng 11 năm 2014 về dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các sở: Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các sở, ban, ngành cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU Đà Nẵng;
- Bộ Ngoại giao;
- TT HĐND TP Đà Nẵng;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các sở, ban, ngành;
- Các hội, đoàn, thể;
- CATP;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- VPUB: VX, QLĐT, QLĐTh, KTN, KTTH, ĐBGT;
- Lưu: VT, NCPC, TH.

TM. UBND THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phùng Tấn Viết

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, BÁO CHÍ CỦA BÁO CHÍ NƯỚC NGOÀI, CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 8921/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định trách nhiệm phối hợp của các cơ quan chức năng trong việc quản lý các hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài và tổ chức nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng.

Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Công an thành phố là các cơ quan chức năng chịu trách nhiệm chính trong quản lý hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài và tổ chức nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp quản lý

1. Công tác quản lý hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Đà Nẵng phải tuân thủ quy định tại Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012); Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định về công tác quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2. Việc phối hợp phải đảm bảo tính thống nhất, kịp thời, đồng bộ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Điều 3. Sở Ngoại vụ

1. Là cơ quan đầu mối tham mưu UBND thành phố các hoạt động:

a) Thông tin, báo chí tại thành phố Đà Nẵng của phóng viên nước ngoài (bao gồm phóng viên thường trú và phóng viên không thường trú tại Việt Nam);

b) Thành lập Văn phòng thường trú hoặc cử phóng viên thường trú tại Đà Nẵng của báo chí nước ngoài.

2. Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan hướng dẫn hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, Văn phòng thường trú của báo chí nước ngoài tại Đà Nẵng.

Điều 4. Sở Thông tin và Truyền thông

Là cơ quan đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố các hoạt động:

1. Phát hành thông cáo báo chí.

2. Họp báo.

3. Đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố Đà Nẵng.

4. Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở tại thành phố Đà Nẵng.

Điều 5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Là cơ quan đầu mối tham mưu UBND thành phố các hoạt động:

1. Treo pa-nô, áp phích, màn hình bên ngoài trụ sở của cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài.

2. Chiếu phim, triển lãm và các hoạt động tuyên truyền, quảng bá khác.

Điều 6. Công an thành phố

1. Là cơ quan đầu mối tham mưu UBND thành phố về việc kiểm tra, phát hiện, xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật hoặc cố ý làm trái các quy định của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012.

2. Đảm bảo an ninh, an toàn cho báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài và tổ chức nước ngoài trong quá trình hoạt động thông tin, báo chí hợp pháp tại thành phố Đà Nẵng.

Điều 7. Các cơ quan, đơn vị liên quan

1. Tuyên truyền, phổ biến Quy chế này đến các đơn vị trong phạm vi quản lý để phối hợp thực hiện.

2. Phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý các hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài diễn ra tại địa phương.

3. Khi nhận được đề nghị hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài hoặc có nhu cầu tổ chức các hoạt động trên tại thành phố Đà Nẵng, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm:

a) Thông báo bằng văn bản đến cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định tại Điều 3, 4, 5 của Quy chế này để được hướng dẫn, thực hiện.

b) Đối với hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài:

- Thông báo cho Sở Ngoại vụ bằng văn bản ít nhất 05 ngày làm việc trước khi tổ chức hoạt động để Sở Ngoại vụ tiến hành các thủ tục cần thiết. Nội dung văn bản thông báo gồm:

+ Thông tin về phóng viên: Họ và tên; quốc tịch; ngày, tháng, năm sinh; số hộ chiếu; tên cơ quan báo chí cử phóng viên;

+ Mục đích, chương trình hoạt động dự kiến tại Đà Nẵng;

+ Câu hỏi phỏng vấn (nếu có).

- Sau khi được Vụ Thông tin - Báo chí, Bộ Ngoại giao hoặc UBND thành phố Đà Nẵng cấp phép hoạt động tại Đà Nẵng, phóng viên chỉ được thay đổi chương trình hoạt động sau khi có ý kiến bằng văn bản hoặc bằng thư điện tử của Sở Ngoại vụ.

- Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc hoạt động của phóng viên nước ngoài, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động cho Sở Ngoại vụ để theo dõi, quản lý.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP và Quy chế này tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, triển khai và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này; các cơ quan, đơn vị trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

Điều 10. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8921/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu8921/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2014
Ngày hiệu lực10/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8921/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 8921/QĐ-UBND 2014 quản lý hoạt động thông tin báo chí của báo chí nước ngoài Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 8921/QĐ-UBND 2014 quản lý hoạt động thông tin báo chí của báo chí nước ngoài Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu8921/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýPhùng Tấn Viết
        Ngày ban hành10/12/2014
        Ngày hiệu lực10/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 8921/QĐ-UBND 2014 quản lý hoạt động thông tin báo chí của báo chí nước ngoài Đà Nẵng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 8921/QĐ-UBND 2014 quản lý hoạt động thông tin báo chí của báo chí nước ngoài Đà Nẵng

         • 10/12/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 10/12/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực