Quyết định 893/QĐ-UBND

Quyết định 893/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 893/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính Sở Khoa học Công nghệ Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 893/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 04/TTr-SKHCN ngày 21/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 37 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm:

1. Chủ trì phối hợp Trung tâm phục vụ hành chính công, triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Phần mềm một cửa điện tử đúng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/201/TT-VPCP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Cổng TTĐT t
nh (đăng tải);
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Phòng Kiểm soát TTHC;
- Lưu: HC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hùng

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Quy trình số: 1

THỦ TỤC: ĐÁNH GIÁ, XÁC NHẬN KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ;

- Nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ (Tham mưu thành lập Hội đồng, Tổ chức họp Hội đồng nếu cần thiết)

Công chức, Lãnh đạo Phòng Quản lý KH&CN/Lãnh đạo Sở KH&CN

2 ngày làm việc (Đối với trường hợp đặc cách cấp giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ); 42 ngày làm việc (Đối với trường hợp không phải là đặc cách cấp giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ)

Giấy xác nhận/Văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân(kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 4

Dự thảo giấy xác nhận/văn bản từ chối cấp giấy xác nhận

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

Bước 5

Xem xét dự thảo giấy xác nhận/văn bản từ chối cấp giấy xác nhận

Lãnh đạo Phòng Quản lý KH&CN

0,5 ngày làm việc

Giấy xác nhận/Văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân(kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 6

Phê duyệt giấy xác nhận/văn bản từ chối cấp giấy xác nhận

Lãnh đạo Sở KH&CN

01 ngày làm việc

Giấy xác nhận/Văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân(kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 7

Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý KH&CN/ Văn thư Sở KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Giấy xác nhận/Văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 8

Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

Bước 9

Đối với hồ sơ trước hạn và đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và thu phí. Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy xác nhận/Văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân được xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và được trao cho cá nhân, tổ chức/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Quản lý KH&CN có trách nhiệm gửi thông báo và văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân cho Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn trả kết quả được thực hiện không quá một (01) lần).

Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Phòng Quản lý KH&CN và Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc đối với trường hợp đặc cách cấp giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ; 45 ngày làm việc đối với trường hợp không phải là đặc cách cấp giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Quy trình số: 2

THỦ TỤC: THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC MÀ CÓ TIỀM ẨN YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI ÍCH QUỐC GIA, QUỐC PHÒNG, AN NINH, MÔI TRƯỜNG, TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE CON NGƯỜI

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ;

- Nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét,thẩm định hồ sơ (Tham mưu thành lập Hội đồng, Tổ chức họp Hội đồng nếu cần thiết)

Công chức, Lãnh đạo Phòng Quản lý KH&CN/Lãnh đạo Sở KH&CN

42 ngày làm việc

Giấy xác nhận/Văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân(kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 4

Dự thảo giấy xác nhận/văn bản từ chối cấp giấy xác nhận

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

Bước 5

Xem xét dự thảo giấy xác nhận/văn bản từ chối cấp giấy xác nhận

Lãnh đạo Phòng Quản lý KH&CN

0,5 ngày làm việc

Giấy xác nhận/Văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân(kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 6

Phê duyệt giấy xác nhận/văn bản từ chối cấp giấy xác nhận

Lãnh đạo Sở KH&CN

01 ngày làm việc

Giấy xác nhận/Văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân(kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 7

Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý KH&CN/ Văn thư Sở KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Giấy xác nhận/Văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 8

Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

Bước 9

Đối với hồ sơ trước hạn và đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và thu phí. Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy xác nhận/Văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân được xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và được trao cho cá nhân, tổ chức/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Quản lý KH&CN có trách nhiệm gửi thông báo và văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân cho Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn trả kết quả được thực hiện không quá một (01) lần).

Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Phòng Quản lý KH&CN và Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 45 ngày làm việc

Quy trình số: 3

THỦ TỤC: ĐÁNH GIÁ ĐỒNG THỜI THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC MÀ CÓ TIỀM ẨN YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI ÍCH QUỐC GIA QUỐC PHÒNG, AN NINH, MÔI TRƯỜNG, TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE, CON NGƯỜI

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ;

- Nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét,thẩm định hồ sơ (Tham mưu thành lập Hội đồng, Tổ chức họp Hội đồng nếu cần thiết)

Công chức, Lãnh đạo Phòng Quản lý KH&CN/Lãnh đạo Sở KH&CN

42 ngày làm việc

Giấy xác nhận/Văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân(kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 4

Dự thảo giấy xác nhận/văn bản từ chối cấp giấy xác nhận

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

Bước 5

Xem xét dự thảo giấy xác nhận/văn bản từ chối cấp giấy xác nhận

Lãnh đạo Phòng Quản lý KH&CN

0,5 ngày làm việc

Giấy xác nhận/Văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân(kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 6

Phê duyệt giấy xác nhận/văn bản từ chối cấp giấy xác nhận

Lãnh đạo Sở KH&CN

01 ngày làm việc

Giấy xác nhận/Văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân(kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 7

Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý KH&CN/ Văn thư Sở KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Giấy xác nhận/Văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 8

Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

Bước 9

Đối với hồ sơ trước hạn và đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và thu phí. Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy xác nhận/Văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân được xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và được trao cho cá nhân, tổ chức/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Quản lý KH&CN có trách nhiệm gửi thông báo và văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân cho Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn trả kết quả được thực hiện không quá một (01) lần).

Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Phòng Quản lý KH&CN và Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 45 ngày làm việc

Quy trình số: 4

THỦ TỤC: ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH, CẤP CƠ SỞ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ NHIỆM VỤ KH&CN DO QUỸ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TÀI TRỢ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ;

- Nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét,thẩm định hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

2 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân(kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 4

Dự thảo giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

Bước 5

Xem xét dự thảo giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận

Lãnh đạo Phòng Quản lý KH&CN

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân(kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 6

Phê duyệt giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận

Lãnh đạo Sở KH&CN

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân(kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 7

Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý KH&CN/ Văn thư Sở KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 8

Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

Bước 9

Đối với hồ sơ trước hạn và đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN. Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân được xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và được trao cho cá nhân, tổ chức/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Quản lý KH&CN có trách nhiệm gửi thông báo và văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân cho Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn trả kết quả được thực hiện không quá một (01) lần).

Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Phòng Quản lý KH&CN và Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc

Quy trình số: 5

THỦ TỤC: ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ;

- Nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét,thẩm định hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

12 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân(kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 4

Dự thảo giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

Bước 5

Xem xét dự thảo giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận

Lãnh đạo Phòng Quản lý KH&CN

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân(kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 6

Phê duyệt giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận

Lãnh đạo Sở KH&CN

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân(kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 7

Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý KH&CN/ Văn thư Sở KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 8

Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

Bước 9

Đối với hồ sơ trước hạn và đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN. Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân được xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và được trao cho cá nhân, tổ chức/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Quản lý KH&CN có trách nhiệm gửi thông báo và văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân cho Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn trả kết quả được thực hiện không quá một (01) lần).

Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Phòng Quản lý KH&CN và Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 15 ngày làm việc

Quy trình số: 6

THỦ TỤC: ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐƯỢC MUA BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ;

- Nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét,thẩm định hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

02 ngày làm việc

Văn bản xác nhận/ Văn bản từ chối xác nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 4

Dự thảo văn bản xác nhận việc đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước/văn bản từ chối xác nhận

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

Bước 5

Xem xét dự thảo văn bản xác nhận việc đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước/văn bản từ chối xác nhận

Lãnh đạo Phòng Quản lý KH&CN

0,5 ngày làm việc

Văn bản xác nhận/ Văn bản từ chối xác nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 6

Phê duyệt văn bản xác nhận việc đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước/văn bản từ chối xác nhận

Lãnh đạo Sở KH&CN

01 ngày làm việc

Văn bản xác nhận/ Văn bản từ chối xác nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 7

Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý KH&CN/ Văn thư Sở KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Văn bản xác nhận/ Văn bản từ chối xác nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 8

Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

 

 

Bước 9

Đối với hồ sơ trước hạn và đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN. Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Văn bản xác nhận/ Văn bản từ chối xác nhận được xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và được trao cho cá nhân, tổ chức/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Quản lý KH&CN có trách nhiệm gửi thông báo và văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân cho Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn trả kết quả được thực hiện không quá một (01) lần).

Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Phòng Quản lý KH&CN và Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc

Quy trình số: 7

THỦ TỤC: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (TRỪ NHỮNG TRƯỜNG HỢP THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ;

- Nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét,thẩm định hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

12 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 4

Dự thảo giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

Bước 5

Xem xét dự thảo giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận

Lãnh đạo Phòng Quản lý KH&CN

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 6

Phê duyệt giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận

Lãnh đạo Sở KH&CN

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 7

Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý KH&CN/ Văn thư Sở KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 8

Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

Bước 9

Đối với hồ sơ trước hạn và đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và thu phí. Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận được xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và được trao cho cá nhân, tổ chức/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Quản lý KH&CN có trách nhiệm gửi thông báo và văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân cho Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn trả kết quả được thực hiện không quá một (01) lần).

Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Phòng Quản lý KH&CN và Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 15 ngày làm việc

Quy trình số: 8

THỦ TỤC: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (TRỪ NHỮNG TRƯỜNG HỢP THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sn phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ;

- Nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét,thẩm định hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

04 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 4

Dự thảo giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

Bước 5

Xem xét dự thảo giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận

Lãnh đạo Phòng Quản lý KH&CN

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 6

Phê duyệt giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận

Lãnh đạo Sở KH&CN

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 7

Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý KH&CN/ Văn thư Sở KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 8

Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

Bước 9

Đối với hồ sơ trước hạn và đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và thu phí. Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận được xác nhận trên phần mềm một của điện tử Sở KH&CN và được trao cho cá nhân, tổ chức/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Quản lý KH&CN có trách nhiệm gửi thông báo và văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân cho Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn trả kết quả dược thực hiện không quá một (01) lần).

Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Phòng Quản lý KH&CN và Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 07 ngày làm việc

Quy trình số: 9

THỦ TỤC: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sn phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ;

- Nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét,thẩm định hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

02 ngày làm việc (đối với trường hợp không cấp giấy chứng nhận); 27 ngày làm việc (đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận)

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 4

Dự thảo giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

Bước 5

Xem xét dự thảo giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận

Lãnh đạo Phòng Quản lý KH&CN

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 6

Phê duyệt giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận

Lãnh đạo Sở KH&CN

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 7

Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý KH&CN/ Văn thư Sở KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 8

Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

 

 

Bước 9

Đối với hồ sơ trước hạn và đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN. Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận được xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và được trao cho cá nhân, tổ chức/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Quản lý KH&CN có trách nhiệm gửi thông báo và văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân cho Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn trả kết quả được thực hiện không quá một (01) lần).

Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Phòng Quản lý KH&CN và Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc, đối với trường hợp không cấp giấy chứng nhận; 30 ngày làm việc, đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận

Quy trình số: 10

THỦ TỤC: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sn phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ;

- Nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

07 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 4

Dự thảo giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

Bước 5

Xem xét dự thảo giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận

Lãnh đạo Phòng Quản lý KH&CN

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 6

Phê duyệt giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận

Lãnh đạo Sở KH&CN

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 7

Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý KH&CN/ Văn thư Sở KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 8

Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

Bước 9

Đối với hồ sơ trước hạn và đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN. Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận được xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và được trao cho cá nhân, tổ chức/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Quản lý KH&CN có trách nhiệm gửi thông báo và văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân cho Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn trả kết quả được thực hiện không quá một (01) lần).

Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Phòng Quản lý KH&CN và Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 10 ngày làm việc

Quy trình số: 11

THỦ TỤC: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sn phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ;

- Nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét,thẩm định hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

07 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 4

Dự thảo giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

Bước 5

Xem xét dự thảo giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận

Lãnh đạo Phòng Quản lý KH&CN

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 6

Phê duyệt giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận

Lãnh đạo Sở KH&CN

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 7

Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý KH&CN/ Văn thư Sở KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 8

Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

Bước 9

Đối với hồ sơ trước hạn và đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN. Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận được xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và được trao cho cá nhân, tổ chức/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Quản lý KH&CN có trách nhiệm gửi thông báo và văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân cho Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn trả kết quả được thực hiện không quá một (01) lần).

Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Phòng Quản lý KH&CN và Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 10 ngày làm việc

Quy trình số: 12

THỦ TỤC: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG LẦN ĐẦU CHO TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sn phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ;

- Nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

12 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 4

Dự thảo giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

Bước 5

Xem xét dự thảo giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận

Lãnh đạo Phòng Quản lý KH&CN

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 6

Phê duyệt giấy chứng nhận/ văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận

Lãnh đạo Sở KH&CN

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 7

Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý KH&CN/ Văn thư Sở KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 8

Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

Bước 9

Đối với hồ sơ trước hạn và đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và thu phí. Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận được xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và được trao cho cá nhân, tổ chức/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Quản lý KH&CN có trách nhiệm gửi thông báo và văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân cho Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn trả kết quả được thực hiện không quá một (01) lần).

Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Phòng Quản lý KH&CN và Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 15 ngày làm việc

Quy trình số: 13

THỦ TỤC: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sn phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ;

- Nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ / Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét,thẩm định hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

07 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 4

Dự thảo giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

Bước 5

Xem xét dự thảo giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận

Lãnh đạo Phòng Quản lý KH&CN

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 6

Phê duyệt giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận

Lãnh đạo Sở KH&CN

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 7

Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý KH&CN/ Văn thư Sở KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 8

Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

Bước 9

Đối với hồ sơ trước hạn và đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và thu phí. Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận được xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và được trao cho cá nhân, tổ chức/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Quản lý KH&CN có trách nhiệm gửi thông báo và văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân cho Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn trả kết quả được thực hiện không quá một (01) lần).

Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Phòng Quản lý KH&CN và Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 10 ngày làm việc

Quy trình số: 14

THỦ TỤC: THAY ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG GIẤY NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sn phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ;

- Nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

07 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 4

Dự thảo giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

Bước 5

Xem xét dự thảo giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận

Lãnh đạo Phòng Quản lý KH&CN

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 6

Phê duyệt giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận

Lãnh đạo Sở KH&CN

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 7

Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý KH&CN/ Văn thư Sở KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 8

Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

Bước 9

Đối với hồ sơ trước hạn và đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và thu phí. Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận được xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và được trao cho cá nhân, tổ chức/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Quản lý KH&CN có trách nhiệm gửi thông báo và văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân cho Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn trả kết quả được thực hiện không quá một (01) lần).

Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Phòng Quản lý KH&CN và Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 10 ngày làm việc

Quy trình số: 15

THỦ TỤC: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG LẦN ĐẦU CHO VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sn phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ;

- Nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

12 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 4

Dự thảo giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

Bước 5

Xem xét dự thảo giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận

Lãnh đạo Phòng Quản lý KH&CN

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 6

Phê duyệt giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận

Lãnh đạo Sở KH&CN

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 7

Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý KH&CN/ Văn thư Sở KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 8

Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

Bước 9

Đối với hồ sơ trước hạn và đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và thu phí. Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận được xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và được trao cho cá nhân, tổ chức/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Quản lý KH&CN có trách nhiệm gửi thông báo và văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân cho Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn trả kết quả được thực hiện không quá một (01) lần).

Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Phòng Quản lý KH&CN và Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 15 ngày làm việc

Quy trình số: 16

THỦ TỤC: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG CHO VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sn phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ;

- Nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

07 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 4

Dự thảo giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

Bước 5

Xem xét dự thảo giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận

Lãnh đạo Phòng Quản lý KH&CN

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 6

Phê duyệt giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận

Lãnh đạo Sở KH&CN

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 7

Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý KH&CN/ Văn thư Sở KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 8

Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

Bước 9

Đối với hồ sơ trước hạn và đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và thu phí. Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận được xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và được trao cho cá nhân, tổ chức/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Quản lý KH&CN có trách nhiệm gửi thông báo và văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân cho Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn trả kết quả được thực hiện không quá một (01) lần).

Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Phòng Quản lý KH&CN và Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 10 ngày làm việc

Quy trình số: 17

THỦ TỤC: THAY ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG CHO VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sn phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ;

- Nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

07 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 4

Dự thảo giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

Bước 5

Xem xét dự thảo giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận

Lãnh đạo Phòng Quản lý KH&CN

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 6

Phê duyệt giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận

Lãnh đạo Sở KH&CN

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 7

Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý KH&CN/ Văn thư Sở KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 8

Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý KH&CN

Bước 9

Đối với hồ sơ trước hạn và đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và thu phí. Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận được xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và được trao cho cá nhân, tổ chức/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Quản lý KH&CN có trách nhiệm gửi thông báo và văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân cho Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn trả kết quả được thực hiện không quá một (01) lần).

Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Phòng Quản lý KH&CN và Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 10 ngày làm việc

Quy trình số: 18

THỦ TỤC: ĐẶT VÀ TẶNG GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CƯ TRÚ HOẶC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP TẠI VIỆT NAM

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sn phẩm

Bước 1

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

- Nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Hành chính công

01 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn để xử lý

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Hành chính công

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ

Công chức Văn phòng Sở KH&CN

02 ngày làm việc

Hồ sơ đủ/ không đủ điều kiện giải quyết TTHC

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

Công chức Văn phòng Sở KH&CN

08 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định)

Bước 5

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định

Lãnh đạo Sở KH&CN

01 ngày làm việc

Văn bản trình UBND tỉnh xem xét, quyết định (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình và hồ sơ TTHC đã được thẩm định)

Bước 6

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết hồ sơ

UBND tỉnh

09 ngày làm việc

Văn bản trả lời của Ủy ban nhân dân tỉnh (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 7

Nhận kết quả giải quyết từ UBND tỉnh

Công chức Văn phòng Sở KH&CN

01 ngày làm việc

Văn bản trả lời của Ủy ban nhân dân tỉnh (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 8

Lưu hồ sơ, chuyển kết quả cho trung tâm Hành chính công

Công chức Văn phòng Sở KH&CN

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình (kèm theo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 9

Đối với hồ sơ trước hạn và đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN. Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày làm việc

Văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân được xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và được trao cho cá nhân, tổ chức/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày hết hạn, Văn phòng Sở KH&CN có trách nhiệm gửi thông báo và văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân cho Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn trả kết quả được thực hiện không quá một (01) lần).

Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Văn phòng Sở KH&CN và Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tổng thời gian giải quyết TTHC là 25 ngày làm việc

Quy trình số: 19

THỦ TỤC: BỔ NHIỆM GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sn phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ;

- Nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ / Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Văn phòng Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ, dự thảo Công văn gửi hồ sơ đến Sở Tư pháp thẩm định

Công chức Văn phòng Sở KH&CN

04 ngày làm việc

Dự thảo Công văn kèm hồ sơ gửi Sở Tư pháp (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 4

Xem xét dự thảo Công văn gửi hồ sơ đến Sở Tư pháp thẩm định

Lãnh đạo Văn phòng Sở KH&CN

01 giờ/ ngày làm việc

Dự thảo Công văn kèm hồ sơ gửi Sở Tư pháp (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 5

Phê duyệt Công văn gửi hồ sơ đến Sở Tư pháp thẩm định

Giám đốc Sở/ Phó Giám đốc Sở KH&CN

01 giờ/ ngày làm việc

Công văn kèm hồ sơ gửi Sở Tư pháp (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 6

Vào số văn bản, gửi hồ sơ đến Sở Tư pháp

Văn thư Sở KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Công văn kèm hồ sơ gửi Sở Tư pháp (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 7

Thẩm định hồ sơ

Sở Tư pháp

05 ngày làm việc

Công văn thẩm định gửi Sở KH&CN

Bước 8

Dự thảo Công văn gửi UBND tỉnh xem xét, phê duyệt

Công chức Văn phòng Sở KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Dự thảo Công văn (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 9

Xem xét dự thảo Công văn gửi UBND tỉnh xem xét, phê duyệt

Lãnh đạo Văn phòng Sở KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Dự thảo Công văn (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 10

Phê duyệt Công văn gửi UBND tỉnh xem xét, phê duyệt

Giám đốc Sở/Phó Giám đốc Sở KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Công văn kèm hồ sơ gửi UBND tỉnh Công văn kèm hồ sơ gửi UBND tỉnh (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 11

Vào số văn bản, gửi hồ sơ đến UBND tỉnh

Văn thư Sở KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Công văn kèm hồ sơ gửi UBND tỉnh

Bước 12

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết hồ sơ

UBND tỉnh

20 ngày làm việc

Quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp/Văn bản từ chối

Bước 13

Nhận kết quả giải quyết từ UBND tỉnh

Công chức Văn phòng Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp/Văn bản từ chối (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 14

Lưu hồ sơ, chuyển kết quả cho trung tâm Hành chính công

Công chức Văn phòng Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp/Văn bản từ chối (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 15

Đối với hồ sơ trước hạn và đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN. Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân được xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và được trao cho cá nhân, tổ chức/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày hết hạn, Văn phòng Sở KH&CN có trách nhiệm gửi thông báo và văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân cho Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn trả kết quả được thực hiện không quá một (01) lần).

Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Văn phòng Sở KH&CN và Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tổng thời gian giải quyết TTHC là 33 ngày làm việc

Quy trình số: 20

THỦ TỤC: MIỄN NHIỆM GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sn phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

- Nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Văn phòng Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ, dự thảo Công văn gửi hồ sơ đến Sở Tư pháp thẩm định

Công chức Văn phòng Sở KH&CN

04 ngày làm việc

Dự thảo Công văn kèm hồ sơ gửi Sở Tư pháp (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 4

Xem xét dự thảo Công văn gửi hồ sơ đến Sở Tư pháp thẩm định

Lãnh đạo Văn phòng Sở KH&CN

01 giờ/ ngày làm việc

Dự thảo Công văn kèm hồ sơ gửi Sở Tư pháp (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 5

Phê duyệt Công văn gửi hồ sơ đến Sở Tư pháp thẩm định

Giám đốc Sở/ Phó Giám đốc Sở KH&CN

01 giờ/ ngày làm việc

Công văn kèm hồ sơ gửi Sở Tư pháp (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 6

Vào số văn bản, gửi hồ sơ đến Sở Tư pháp

Văn thư Sở KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Công văn kèm hồ sơ gửi Sở Tư pháp (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 7

Thẩm định hồ sơ

Sở Tư pháp

05 ngày làm việc

Công văn thẩm định gửi Sở KH&CN

Bước 8

Dự thảo Công văn gửi UBND tỉnh xem xét, phê duyệt

Công chức Văn phòng Sở KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Dự thảo Công văn (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 9

Xem xét dự thảo Công văn gửi UBND tỉnh xem xét, phê duyệt

Lãnh đạo Văn phòng Sở KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Dự thảo Công văn (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 10

Phê duyệt Công văn gửi UBND tỉnh xem xét, phê duyệt

Giám đốc Sở/ Phó Giám đốc Sở KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Công văn kèm hồ sơ gửi UBND tỉnh Công văn kèm hồ sơ gửi UBND tỉnh (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 11

Vào số văn bản, gửi hồ sơ đến UBND tỉnh

Văn thư Sở KH&CN

02 giờ/ ngày làm việc

Công văn kèm hồ sơ gửi UBND tỉnh

Bước 12

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định miễn nhiệm giám định viên tư pháp và điều chỉnh danh sách giám định viên tư pháp trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để điều chỉnh danh sách chung về giám định viên tư pháp

UBND tỉnh

10 ngày làm việc

Quyết định miễn nhiệm giám định viên tư pháp, điều chỉnh danh sách giám định viên tư pháp trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, gửi Bộ Tư pháp để điều chỉnh danh sách chung về giám định viên tư pháp

Bước 13

Nhận kết quả giải quyết từ UBND tỉnh

Công chức Văn phòng Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Quyết định miễn nhiệm giám định viên tư pháp (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 14

Lưu hồ sơ, chuyển kết quả cho trung tâm Hành chính công

Công chức Văn phòng Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Quyết định miễn nhiệm giám định viên tư pháp (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 15

Đối với hồ sơ trước hạn và đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN. Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân được xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và được trao cho cá nhân, tổ chức/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày hết hạn, Văn phòng Sở KH&CN có trách nhiệm gửi thông báo và văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân cho Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn trả kết quả được thực hiện không quá một (01) lần).

Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Văn phòng Sở KH&CN và Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tổng thời gian giải quyết TTHC là 23 ngày làm việc

Quy trình số: 21

THỦ TỤC: KHAI BÁO THIẾT BỊ X - QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

- Nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

01 ngày làm việc

 

Bước 4

Dự thảo Giấy xác nhận khai báo

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Giấy xác nhận khai báo (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 5

Xem xét dự thảo Giấy xác nhận khai báo

Lãnh đạo Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Giấy xác nhận khai báo (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 6

Phê duyệt Giấy xác nhận khai báo

Giám đốc Sở/Phó Giám đốc Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Giấy xác nhận khai báo (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Giấy xác nhận khai báo (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 8

Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Giấy xác nhận khai báo (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 9

Đối với hồ sơ trước hạn và đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN.

Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân được xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và được trao cho cá nhân, tổ chức/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Quản lý chuyên ngành có trách nhiệm gửi thông báo và văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân cho Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn trả kết quả được thực hiện không quá một (01) lần).

Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành và Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tổng thời gian giải quyết TTHC là 05 ngày làm việc

Quy trình số: 22

THỦ TỤC: CẤP GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ

(SỬ DỤNG THIẾT BỊ X - QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

- Nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ / Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ; đánh giá tại nơi sử dụng thiết bị (kiểm tra ngoại nghiệp)

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

11 ngày làm việc

Biên bản đo suất liều bức xạ tại cơ sở sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 4

Xử lý kết quả kiểm tra ngoại nghiệp

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành/ Lãnh đạo Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

12 ngày làm việc

Biên bản đo suất liều bức xạ tại cơ sở sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế/ văn bản yêu cầu khắc phục nếu ở bước 3 cơ sở không đạt (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 5

Dự thảo Giấy phép tiến hành công việc bức xạ/ văn bản từ chối cấp giấy phép

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

1,5 ngày làm việc

Giấy phép tiến hành công việc bức xạ/ văn bản từ chối cấp giấy phép (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 6

Xem xét dự thảo Giấy phép tiến hành công việc bức xạ/ văn bản từ chối cấp giấy phép

Lãnh đạo Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Giấy phép tiến hành công việc bức xạ/ văn bản từ chối cấp giấy phép (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 7

Phê duyệt Giấy phép tiến hành công việc bức xạ/ văn bản từ chối cấp giấy phép

Giám đốc Sở/ Phó Giám đốc Sở KH&CN

02 ngày làm việc

Giấy phép tiến hành công việc bức xạ/ văn bản từ chối cấp giấy phép (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 8

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành/ Văn thư, Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Giấy phép tiến hành công việc bức xạ/ văn bản từ chối cấp giấy phép (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 9

Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Giấy phép tiến hành công việc bức xạ/ văn bản từ chối cấp giấy phép (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 10

Đối với hồ sơ trước hạn và đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và thu phí, lệ phí. Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày

Văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân được xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và được trao cho cá nhân, tổ chức/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Quản lý chuyên ngành có trách nhiệm gửi thông báo và văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân cho Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn trả kết quả được thực hiện không quá một (01) lần). Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành và Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tổng thời gian giải quyết TTHC là 30 ngày làm việc

Quy trình số: 23

THỦ TỤC: GIA HẠN GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ (SỬ DỤNG THIẾT BỊ X - QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

- Nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ; đánh giá tại nơi sử dụng thiết bị (kiểm tra ngoại nghiệp)

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

11 ngày làm việc

Biên bản đo suất liều bức xạ tại cơ sở sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 4

Xử lý kết quả kiểm tra ngoại nghiệp

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành/ Lãnh đạo Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

12 ngày làm việc

Biên bản đo suất liều bức xạ tại cơ sở sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế/ văn bản yêu cầu khắc phục nếu ở bước 3 cơ sở không đạt (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 5

Dự thảo Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (gia hạn)/ văn bản từ chối gia hạn giấy phép

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

1,5 ngày làm việc

Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (gia hạn)/ văn bản gia hạn giấy phép (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 6

Xem xét dự thảo Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (gia hạn)/ văn bản từ chối gia hạn giấy phép

Lãnh đạo Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (gia hạn)/ văn bản từ chối gia hạn giấy phép (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 7

Phê duyệt Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (gia hạn)/ văn bản từ chối gia hạn giấy phép

Giám đốc Sở/Phó Giám đốc Sở KH&CN

02 ngày làm việc

Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (gia hạn)/ văn bản từ gia hạn cấp giấy phép (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 8

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành/ Văn thư, Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (gia hạn)/ văn bản từ gia hạn cấp giấy phép (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 9

Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (gia hạn)/ văn bản từ gia hạn cấp giấy phép (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 10

Đối với hồ sơ trước hạn và đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và thu phí, lệ phí. Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày

Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (gia hạn)/ văn bản từ gia hạn cấp giấy phép được xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN

Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Quản lý chuyên ngành có trách nhiệm gửi thông báo và văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân cho Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn trả kết quả được thực hiện không quá một (01) lần).

Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành và Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân được xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và được trao cho cá nhân, tổ chức/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Tổng thời gian giải quyết TTHC là 30 ngày làm việc

Quy trình số: 24

THỦ TỤC: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ (SỬ DỤNG THIẾT BỊ X - QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

- Nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

4,5 ngày làm việc

 

Bước 4

Dự thảo Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sửa đổi, bổ sung)

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

01 ngày làm việc

Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sửa đổi, bổ sung) (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 5

Xem xét dự thảo Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sửa đổi, bổ sung)

Lãnh đạo Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sửa đổi, bổ sung) (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 6

Phê duyệt Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sửa đổi, bổ sung)

Giám đốc Sở/ Phó Giám đốc Sở KH&CN

01 ngày làm việc

Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sửa đổi, bổ sung) (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sửa đổi, bổ sung) (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 8

Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sửa đổi, bổ sung) (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 9

Đối với hồ sơ trước hạn và đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN. Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày

Văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân được xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và được trao cho cá nhân, tổ chức/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Quản lý chuyên ngành có trách nhiệm gửi thông báo và văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân cho Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn trả kết quả được thực hiện không quá một (01) lần). Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành và Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tổng thời gian giải quyết TTHC là 10 ngày làm việc

Quy trình số: 25

THỦ TỤC: CẤP LẠI GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ (SỬ DỤNG THIẾT BỊ X - QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

- Nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

4,5 ngày làm việc

 

Bước 4

Dự thảo Giấy phép tiến hành công việc bức xạ

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

01 ngày làm việc

Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 5

Xem xét dự thảo Giấy phép tiến hành công việc bức xạ

Lãnh đạo Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 6

Phê duyệt Giấy phép tiến hành công việc bức xạ

Giám đốc Sở/Phó Giám đốc Sở KH&CN

01 ngày làm việc

Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 8

Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 9

Đối với hồ sơ trước hạn và đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN. Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày

Văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân được xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và được trao cho cá nhân, tổ chức/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Quản lý chuyên ngành có trách nhiệm gửi thông báo và văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân cho Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn trả kết quả được thực hiện không quá một (01) lần). Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành và Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tổng thời gian giải quyết TTHC là 10 ngày làm việc

Quy trình số: 26

THỦ TỤC: CẤP VÀ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ NHÂN VIÊN BỨC XẠ (NGƯỜI PHỤ TRÁCH AN TOÀN CƠ SỞ X - QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thc hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

- Nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

4,5 ngày làm việc

 

Bước 4

Dự thảo Chứng chỉ nhân viên bức xạ

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

01 ngày làm việc

Chứng chỉ nhân viên bức xạ (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 5

Xem xét dự thảo Chứng chỉ nhân viên bức xạ

Lãnh đạo Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Chứng chỉ nhân viên bức xạ (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 6

Phê duyệt Chứng chỉ nhân viên bức xạ

Giám đốc Sở/Phó Giám đốc Sở KH&CN

01 ngày làm việc

Chứng chỉ nhân viên bức xạ (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Chứng chỉ nhân viên bức xạ (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 8

Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Chứng chỉ nhân viên bức xạ (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 9

Đối với hồ sơ trước hạn và đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và thu phí, lệ phí. Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày

Văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân được xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và được trao cho cá nhân, tổ chức/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Quản lý chuyên ngành có trách nhiệm gửi thông báo và văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân cho Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn trả kết quả được thực hiện không quá một (01) lần). Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành và Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tổng thời gian giải quyết TTHC là 10 ngày làm việc

Quy trình số: 27

THỦ TỤC: PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ HẠT NHÂN CẤP CƠ SỞ (ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG THIẾT BỊ X - QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

- Nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

4,5 ngày làm việc

 

Bước 4

Dự thảo Quyết định phê duyệt/ văn bản trả lời không đồng ý phê duyệt

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

01 ngày làm việc

Quyết định phê duyệt/ văn bản trả lời không đồng ý phê duyệt (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 5

Xem xét dự thảo Quyết định phê duyệt/ văn bản trả lời không đồng ý phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Quyết định phê duyệt/ văn bản trả lời không đồng ý phê duyệt (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 6

Phê duyệt Quyết định phê duyệt/ văn bản trả lời không đồng ý phê duyệt

Giám đốc Sở/Phó Giám đốc Sở KH&CN

01 ngày làm việc

Quyết định phê duyệt/ văn bản trả lời không đồng ý phê duyệt (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành/ Văn thư, Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Quyết định phê duyệt văn bản trả lời không đồng ý phê duyệt (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 8

Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Quyết định phê duyệt văn bản trả lời không đồng ý phê duyệt (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 9

Đối với hồ sơ trước hạn và đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và thu phí, lệ phí. Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày

Quyết định phê duyệt/ văn bản trả lời không đồng ý phê duyệt được xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và được trao cho cá nhân, tổ chức/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Quản lý chuyên ngành có trách nhiệm gửi thông báo và văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân cho Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn trả kết quả được thực hiện không quá một (01) lần). Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành và Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tổng thời gian giải quyết TTHC là 10 ngày làm việc

Quy trình số: 28

THỦ TỤC: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thc hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

- Nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

21 ngày làm việc

 

Bước 4

Dự thảo Quyết định cấp/ từ chối cấp Giấy chứng nhận

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

01 ngày làm việc

Quyết định cấp/ từ chối cấp Giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 5

Xem xét dự thảo Quyết định cấp/ từ chối cấp Giấy chứng nhận

Lãnh đạo Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

02 ngày làm việc

Quyết định cấp/ từ chối cấp Giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 6

Phê duyệt Quyết định cấp/ từ chối cấp Giấy chứng nhận

Giám đốc Sở/Phó Giám đốc Sở KH&CN

03 ngày làm việc

Quyết định cấp/ từ chối cấp Giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành/ Văn thư, Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Quyết định cấp/ từ chối cấp Giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 8

Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Quyết định cấp/ từ chối cấp Giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 9

Đối với hồ sơ trước hạn và đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và thu phí, lệ phí. Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày

Quyết định cấp/ từ chối cấp Giấy chứng nhận được xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và được trao cho cá nhân, tổ chức/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Quản lý chuyên ngành có trách nhiệm gửi thông báo và văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân cho Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn trả kết quả được thực hiện không quá một (01) lần).

Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành và Công chc Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tổng thời gian giải quyết TTHC là 30 ngày làm việc

Quy trình số: 29

THỦ TỤC: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

- Nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

08 ngày làm việc

 

Bước 4

Dự thảo Quyết định cấp lại Giấy chứng nhận

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

01 ngày làm việc

Quyết định cấp lại Giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 5

Xem xét dự thảo Quyết định cấp lại Giấy chứng nhận

Lãnh đạo Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

01 ngày làm việc

Quyết định cấp lại Giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 6

Phê duyệt Quyết định cấp lại Giấy chứng nhận

Giám đốc Sở/ Phó Giám đốc Sở KH&CN

02 ngày làm việc

Quyết định cấp lại Giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Quyết định cấp lại Giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 8

Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN

0,5 ngày làm việc

Quyết định cấp lại Giấy chứng nhận (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Bước 9

Đối với hồ sơ trước hạn và đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN. Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày

Quyết định cấp lại Giấy chứng nhận được xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và được trao cho cá nhân, tổ chức/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Quản lý chuyên ngành có trách nhiệm gửi thông báo và văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân cho Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn trả kết quả được thực hiện không quá một (01) lần).

Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Phòng Quản lý chuyên ngành và Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tổng thời gian giải quyết TTHC là 15 ngày làm việc

Quy trình số: 30

THỦ TỤC: CÔNG BỐ SỬ DỤNG DẤU ĐỊNH LƯỢNG

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ;

- Nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ/ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, Chuyển Hồ sơ TTHC đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục)

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình (Kèm theo Hồ sơ TTHC)

Bước 3

Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Chi cục phân công thực hiện giải quyết TTHC

Văn thư Chi cục

01 giờ/ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình (Kèm theo Hồ sơ TTHC)

Bước 4

Phân công thực hiện

Lãnh đạo Chi cục

02 giờ/ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình (Kèm theo Hồ sơ TTHC)

Bước 5

Thẩm định tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ chuyển đến bước 6;

- Nếu hồ sơ hợp lệ chuyển đến bước 7.

Phòng Quản lý Đo lường

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình (Kèm theo Hồ sơ TTHC)

Bước 6

Thông báo bằng văn bản cho cơ sở những nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh chuyển Phòng Hành chính-Tổng hợp

Phòng Quản lý Đo lường

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình; Thông báo bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ TTHC

Bước 7

Xem xét, xử lý hồ sơ

Phòng Quản lý Đo lường

2,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình (Kèm theo Hồ sơ TTHC)

Bước 8

Kiểm tra thể thức văn bản:

- Nếu đồng ý: ký nháy văn bản, chuyển Văn thư Chi cục trình Lãnh đạo Chi cục.

- Nếu không đồng ý: chuyển lại Phòng Quản lý Đo lường.

Phòng Hành chính-Tổng hợp

01 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình (Kèm theo Hồ sơ TTHC)

Bước 9

Phê duyệt văn bản:

- Nếu đồng ý: Ký vào văn bản.

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại Phòng Quản lý Đo lường.

Lãnh đạo Chi cục

02 giờ/ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình (Kèm theo Hồ sơ TTHC đã được phê duyệt)

Bước 10

Vào số văn bản, chuyển kết quả cho Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Phòng Quản lý Đo lường lưu hồ sơ

Văn thư Chi cục

03 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình (Kèm theo Hồ sơ TTHC đã được phê duyệt)

Bước 11

Đối với hồ sơ trước hạn và đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN. Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 giờ/ ngày làm việc

Kết quả thực hiện TTHC đã được xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và được trao cho cá nhân, tổ chức/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Quản lý Đo lường có trách nhiệm gửi thông báo và văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân cho Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn trả kết quả được thực hiện không quá một (01) lần).

Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Phòng Quản lý Đo lường và Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ghi chú:

- Nếu sau 30 ngày kể từ ngày ra Thông báo bổ sung hồ sơ, cơ sở không bổ sung hồ sơ đúng quy định, Chi cục hủy bỏ việc xử lý hồ sơ TTHC;

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (Việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Quy trình số: 31

THỦ TỤC: ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ SỬ DỤNG DẤU ĐỊNH LƯỢNG

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ;

- Nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ/ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, Chuyển Hồ sơ TTHC đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục)

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình (Kèm theo Hồ sơ TTHC)

Bước 3

Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Chi cục phân công thực hiện giải quyết TTHC

Văn thư Chi cục

01 giờ/ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình (Kèm theo Hồ sơ TTHC)

Bước 4

Phân công thực hiện

Lãnh đạo Chi cục

02 giờ/ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình (Kèm theo Hồ sơ TTHC)

Bước 5

Thẩm định tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ chuyển đến bước 6;

- Nếu hồ sơ hợp lệ chuyển đến bước 7.

Phòng Quản lý Đo lường

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình (Kèm theo Hồ sơ TTHC)

Bước 6

Thông báo bằng văn bản cho cơ sở những nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh chuyển Phòng Hành chính-Tổng hợp

Phòng Quản lý Đo lường

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình; Thông báo bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ TTHC

Bước 7

Xem xét, xử lý hồ sơ

Phòng Quản lý Đo lường

2,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình (Kèm theo Hồ sơ TTHC)

Bước 8

Kiểm tra thể thức văn bản:

- Nếu đồng ý: ký nháy văn bản, chuyển Văn thư Chi cục trình lãnh đạo Chi cục.

- Nếu không đồng ý: chuyển lại Phòng Quản lý Đo lường.

Phòng Hành chính-Tổng hợp

01 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình (Kèm theo Hồ sơ TTHC)

Bước 9

Phê duyệt văn bản:

- Nếu đồng ý: Ký vào văn bản.

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại Phòng Quản lý Đo lường.

Lãnh đạo Chi cục

02 giờ/ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình (Kèm theo Hồ sơ TTHC đã được phê duyệt)

Bước 10

Vào số văn bản, chuyển kết quả cho Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành hành chính công và Phòng Quản lý Đo lường lưu hồ sơ

Văn thư Chi cục

03 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình (Kèm theo Hồ sơ TTHC đã được phê duyệt)

Bước 11

Đối với hồ sơ trước hạn và đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN. Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 giờ/ ngày làm việc

Kết quả thực hiện TTHC đã được xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và được trao cho cá nhân, tổ chức/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Quản lý Đo lường có trách nhiệm gửi thông báo và văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân cho Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn trả kết quả được thực hiện không quá một (01) lần).

Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Phòng Quản lý Đo lường và Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ghi chú:

- Nếu sau 30 ngày kể từ ngày ra Thông báo bổ sung hồ sơ, cơ sở không bổ sung hồ sơ đúng quy định, Chi cục hủy bỏ việc xử lý hồ sơ TTHC;

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (Việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Quy trình số: 32

THỦ TỤC: ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN DỰA TRÊN KẾT QUẢ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN CỦA TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn nộp, kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và ghi Phiếu.

Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

- Nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

- Chuyển hồ sơ đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục)

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Chuyển hồ sơ Lãnh đạo Chi cục để phân công thực hiện

Văn thư Chi cục

03 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 4

Lãnh đạo Chi cục phê duyệt, chuyển phòng chuyên môn thực hiện

Lãnh đạo Chi cục

Bước 5

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

Văn thư Chi cục

Bước 6

Thẩm định tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ chuyển đến bước 7;

- Nếu hồ sơ hợp lệ chuyển đến bước 8.

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 7

Dự thảo Thông báo bằng văn bản đến cá nhân, tổ chức công bố hợp chuẩn bổ sung các loại giấy tờ theo quy định và chuyển Phòng Hành chính-Tổng hợp.

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

0,5 ngày làm việc

Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ TTHC;

Phiếu kiểm soát quá trình;

Bước 8

Dự thảo Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn/ hợp quy và chuyển Phòng Hành chính-Tổng hợp

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

2,5 ngày làm việc

Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn/ hợp quy;

Phiếu kiểm soát quá trình (kèm theo Hồ sơ TTHC)

Bước 9

Kiểm tra thể thức văn bản:

- Nếu đồng ý: ký nháy văn bản, chuyển Văn thư Chi cục trình Lãnh đạo Chi cục.

- Nếu không đồng ý: chuyển lại Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng.

Phòng Hành chính-Tổng hợp

01 giờ/ ngày làm việc

Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ TTHC/ Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn/ hợp quy;

Phiếu kiểm soát quá trình (kèm theo Hồ sơ TTHC)

Bước 10

Phê duyệt văn bản:

- Nếu đồng ý: Ký vào văn bản.

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng.

Lãnh đạo Chi cục

02 giờ/ ngày làm việc

Bước 11

- Chuyển phiếu Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ TTHC/ Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn cho Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công;

- Chuyển hồ sơ TTHC cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng lưu và vào sổ theo dõi tình hình công bố hợp chuẩn/ hợp quy.

Văn thư Chi cục

03 giờ/ ngày làm việc

Bước 12

Đối với hồ sơ trước hạn và đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và thu phí, lệ phí. Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 giờ/ ngày làm việc

Kết quả thực hiện TTHC đã được xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và được trao cho cá nhân, tổ chức/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng có trách nhiệm gửi thông báo và văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân cho Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn trả kết quả được thực hiện không quá một (01) lần).

Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng và Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ghi chú:

- Nếu sau 30 ngày kể từ ngày ra Thông báo bổ sung hồ sơ, cơ sở không bổ sung hồ sơ đúng quy định, Chi cục hủy bỏ việc xử lý hồ sơ TTHC;

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (Việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Quy trình số: 33

THỦ TỤC: ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN DỰA TRÊN KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC SẢN XUẤT, KINH DOANH

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 13

Hướng dẫn nộp, kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và ghi Phiếu.

Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 14

- Nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

- Chuyển hồ sơ đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục)

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 15

Chuyển hồ sơ Lãnh đạo Chi cục để phân công thực hiện

Văn thư Chi cục

03 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 16

Lãnh đạo Chi cục phê duyệt, chuyển phòng chuyên môn thực hiện

Lãnh đạo Chi cục

Bước 17

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

Văn thư Chi cục

Bước 18

Thẩm định tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ chuyển đến bước 7;

- Nếu hồ sơ hợp lệ chuyển đến bước 8.

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 19

Dự thảo Thông báo bằng văn bản đến cá nhân, tổ chức công bố hợp chuẩn bổ sung các loại giấy tờ theo quy định và chuyển Phòng Hành chính-Tổng hợp.

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

0,5 ngày làm việc

Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ TTHC;

Phiếu kiểm soát quá trình;

Bước 20

Dự thảo Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn/ hợp quy và chuyển Phòng Hành chính-Tổng hợp

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

2,5 ngày làm việc

Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn/ hợp quy;

Phiếu kiểm soát quá trình (kèm theo Hồ sơ TTHC)

Bước 21

Kiểm tra thể thức văn bản:

- Nếu đồng ý: ký nháy văn bản, chuyển Văn thư Chi cục trình Lãnh đạo Chi cục.

- Nếu không đồng ý: chuyển lại Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng.

Phòng Hành chính-Tổng hợp

01 giờ/ ngày làm việc

Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ TTHC/ Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn/ hợp quy;

Phiếu kiểm soát quá trình (kèm theo Hồ sơ TTHC)

Bước 22

Phê duyệt văn bản:

- Nếu đồng ý: Ký vào văn bản.

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng.

Lãnh đạo Chi cục

02 giờ/ ngày làm việc

Bước 23

- Chuyển phiếu Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ TTHC/ Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn cho Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công;

- Chuyển hồ sơ TTHC cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng lưu và vào sổ theo dõi tình hình công bố hợp chuẩn/ hợp quy.

Văn thư Chi cục

03 giờ/ ngày làm việc

Bước 24

Đối với hồ sơ trước hạn và đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và thu phí, lệ phí. Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 giờ/ ngày làm việc

Kết quả thực hiện TTHC đã được xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và được trao cho cá nhân, tổ chức/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng có trách nhiệm gửi thông báo và văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân cho Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn trả kết quả được thực hiện không quá một (01) lần).

Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng và Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ghi chú:

- Nếu sau 30 ngày kể từ ngày ra Thông báo bổ sung hồ sơ; cơ sở không bổ sung hồ sơ đúng quy định, Chi cục hủy bỏ việc xử lý hồ sơ TTHC;

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (Việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Quy trình số: 34

THỦ TỤC: ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ HỢP QUY ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, QUÁ TRÌNH, MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC QUẢN LÝ BỞI CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA DO BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH DỰATRÊN KẾT QUẢ CHỨNG NHẬN HỢP QUY CỦA TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 25

Hướng dẫn nộp, kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và ghi Phiếu.

Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 26

- Nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

- Chuyển hồ sơ đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục)

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 27

Chuyển hồ sơ Lãnh đạo Chi cục để phân công thực hiện

Văn thư Chi cục

03 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 28

Lãnh đạo Chi cục phê duyệt, chuyển phòng chuyên môn thực hiện

Lãnh đạo Chi cục

Bước 29

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

Văn thư Chi cục

Bước 30

Thẩm định tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ chuyển đến bước 7;

- Nếu hồ sơ hợp lệ chuyển đến bước 8.

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 31

Dự thảo Thông báo bằng văn bản đến cá nhân, tổ chức công bố hợp chuẩn bổ sung các loại giấy tờ theo quy định và chuyển Phòng Hành chính-Tổng hợp.

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

0,5 ngày làm việc

Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ TTHC;

Phiếu kiểm soát quá trình;

Bước 32

Dự thảo Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn/ hợp quy và chuyển Phòng Hành chính-Tổng hợp

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

2,5 ngày làm việc

Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn/ hợp quy;

Phiếu kiểm soát quá trình (kèm theo Hồ sơ TTHC)

Bước 33

Kiểm tra thể thức văn bản:

- Nếu đồng ý: ký nháy văn bản, chuyển Văn thư Chi cục trình Lãnh đạo Chi cục.

- Nếu không đồng ý: chuyển lại Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng.

Phòng Hành chính-Tổng hợp

01 giờ/ ngày làm việc

Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ TTHC/ Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn/ hợp quy;

Phiếu kiểm soát quá trình (kèm theo Hồ sơ TTHC)

Bước 34

Phê duyệt văn bản:

- Nếu đồng ý: Ký vào văn bản.

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng.

Lãnh đạo Chi cục

02 giờ/ ngày làm việc

Bước 35

- Chuyển phiếu Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ TTHC/ Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn cho Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công;

- Chuyển hồ sơ TTHC cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng lưu và vào sổ theo dõi tình hình công bố hợp chuẩn/ hợp quy.

Văn thư Chi cục

03 giờ/ ngày làm việc

Bước 36

Đối với hồ sơ trước hạn và đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và thu phí, lệ phí. Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 giờ/ ngày làm việc

Kết quả thực hiện TTHC đã được xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và được trao cho cá nhân, tổ chức/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng có trách nhiệm gửi thông báo và văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân cho Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn trả kết quả được thực hiện không quá một (01) lần).

Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng và Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ghi chú:

- Nếu sau 30 ngày kể từ ngày ra Thông báo bổ sung hồ sơ, cơ sở không bổ sung hồ sơ đúng quy định, Chi cục hủy bỏ việc xử lý hồ sơ TTHC;

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (Việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Quy trình số: 35

THỦ TỤC: ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ HỢP QUY ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, QUÁ TRÌNH, MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC QUẢN LÝ BỞI CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA DO BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH DỰA TRÊN KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 37

Hướng dẫn nộp, kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và ghi Phiếu.

Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 38

- Nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

- Chuyển hồ sơ đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục)

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 39

Chuyển hồ sơ Lãnh đạo Chi cục để phân công thực hiện

Văn thư Chi cục

03 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 40

Lãnh đạo Chi cục phê duyệt, chuyển phòng chuyên môn thực hiện

Lãnh đạo Chi cục

Bước 41

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

Văn thư Chi cục

Bước 42

Thẩm định tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ chuyển đến bước 7;

- Nếu hồ sơ hợp lệ chuyển đến bước 8.

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 43

Dự thảo Thông báo bằng văn bản đến cá nhân, tổ chức công bố hợp chuẩn bổ sung các loại giấy tờ theo quy định và chuyển Phòng Hành chính-Tổng hợp.

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

0,5 ngày làm việc

Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ TTHC;

Phiếu kiểm soát quá trình;

Bước 44

Dự thảo Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn/ hợp quy và chuyển Phòng Hành chính-Tổng hợp

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

2,5 ngày làm việc

Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn/ hợp quy;

Phiếu kiểm soát quá trình (kèm theo Hồ sơ TTHC)

Bước 45

Kiểm tra thể thức văn bản:

- Nếu đồng ý: ký nháy văn bản, chuyển Văn thư Chi cục trình Lãnh đạo Chi cục.

- Nếu không đồng ý: chuyển lại Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng.

Phòng Hành chính-Tổng hợp

01 giờ/ ngày làm việc

Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ TTHC/ Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn/ hợp quy;

Phiếu kiểm soát quá trình (kèm theo Hồ sơ TTHC)

Bước 46

Phê duyệt văn bản:

- Nếu đồng ý: Ký vào văn bản.

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng.

Lãnh đạo Chi cục

02 giờ/ ngày làm việc

Bước 47

- Chuyển phiếu Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ TTHC/ Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn cho Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công;

- Chuyển hồ sơ TTHC cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng lưu và vào sổ theo dõi tình hình công bố hợp chuẩn/ hợp quy.

Văn thư Chi cục

03 giờ/ ngày làm việc

Bước 48

Đối với hồ sơ trước hạn và đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và thu phí, lệ phí. Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 giờ/ ngày làm việc

Kết quả thực hiện TTHC đã được xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và được trao cho cá nhân, tổ chức/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng có trách nhiệm gửi thông báo và văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân cho Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn trả kết quả được thực hiện không quá một (01) lần).

Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng và Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ghi chú:

- Nếu sau 30 ngày kể từ ngày ra Thông báo bổ sung hồ sơ, cơ sở không bổ sung hồ sơ đúng quy định, Chi cục hủy bỏ việc xử lý hồ sơ TTHC;

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (Việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Quy trình số: 36

THỦ TỤC: XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG CHT LƯỢNG QUỐC GIA

Trình các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng quốc gia (GTCLQG) và ghi Phiếu.

- Hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp bổ sung hồ sơ theo Kế hoạch hoạt động GTCLQG của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm hành chính công

0,5 ngày làm việc

Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

- Nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

- Chuyển hồ sơ cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục).

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm hành chính công

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Chi cục để phân công thực hiện

Văn thư Chi cục

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 4

Phê duyệt, chuyển phòng chuyên môn thực hiện

Lãnh đạo Chi cục

Bước 5

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

Văn thư Chi cục

Bước 6

Tiến hành tham mưu xem xét, đánh giá hồ sơ tham dự GTCLQG

* Quá trình đánh giá:

- Bước 1 (Đánh giá trên hồ sơ): Hội đồng sơ tuyển cử nhóm chuyên gia tiến hành đánh giá hồ sơ tham dự GTCLQG. Sau khi đánh giá, nhóm chuyên gia lập báo cáo đánh giá thống nhất.

- Bước 2 (Đánh giá tại tổ chức, doanh nghiệp): Hội đồng sơ tuyển cử Đoàn đánh giá tiến hành đánh giá tại tổ chức, doanh nghiệp tham dự GTCLQG. Sau khi đánh giá, nhóm chuyên gia lập biên bản đánh giá tại chỗ.

Thành viên Hội đồng sơ tuyển

Theo Kế hoạch hoạt động GTCLQG của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Hồ sơ đánh giá của Hội đồng sơ tuyển

Bước 7

- Hoàn chỉnh hồ sơ đánh giá.

- Dự thảo Công văn đề nghị gửi Hội đồng quốc gia kèm danh sách tổ chức, doanh nghiệp được đề xuất trao giải.

- Dự thảo Thông báo bằng văn bản kết quả đánh giá và các thông tin phản hồi khác cho tổ chức, doanh nghiệp sau khi có kết quả của Hội đồng sơ tuyển

Thư ký Hội đồng sơ tuyển

Theo Kế hoạch hoạt động GTCLQG của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Hồ sơ đánh giá của Hội đồng sơ tuyển, Công văn đề nghị trao giải

Bước 8

Phê duyệt văn bản:

- Nếu đồng ý: Ký văn bản.

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại bước 7.

Chủ tịch/Phó Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển

Theo Kế hoạch hoạt động GTCLQG của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Công văn đề nghị trao giải

Bước 9

- Chuyển Hồ sơ đánh giá, Công văn đề nghị đến Hội đồng quốc gia (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

- Chuyển Thông báo bằng văn bản kết quả đánh giá cho Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm hành chính công

Thư ký Hội đồng sơ tuyển

Theo Kế hoạch hoạt động GTCLQG của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Hồ sơ đánh giá của HĐST, Công văn đề nghị trao giải

Bước 10

- Vào sổ theo dõi tình hình tham dự GTCLQG.

- Lưu hồ sơ

Công chức- Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

0,5 ngày làm việc

Quyết định trao giải của Thủ tướng Chính phủ.

Bước 11

Đối với hồ sơ trước hạn và đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN. Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Kết quả thực hiện TTHC đã được xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và được trao cho cá nhân, tổ chức/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

 

Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng có trách nhiệm gửi thông báo và văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân cho Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn trả kết quả được thực hiện không quá một (01) lần).

Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng và Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tổng thời gian giải quyết TTHC: theo Kế hoạch hoạt động GTCLQG của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Quy trình số: 37

THỦ TỤC: CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG, HÀNG HÓA CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn nộp, kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và ghi Phiếu.

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm hành chính công

01 giờ/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

- Nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Khoa học và Công nghệ.

- Chuyển hồ sơ đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục)

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm hành chính công

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Chuyển hồ sơ Lãnh đạo Chi cục để phân công thực hiện

Văn thư Chi cục

03 giờ/ ngày làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Chi cục phê duyệt, chuyển phòng chuyên môn thực hiện

Lãnh đạo Chi cục

Bước 5

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

Văn thư Chi cục

Bước 6

Thẩm định tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ không đáp ứng điều kiện quy định: Dự thảo thông báo từ chối cấp Giấy xác nhận và nêu rõ lý do bằng văn bản và chuyển Phòng Hành chính-Tổng hợp.

- Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Chuyển đến bước 7.

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

08 ngày làm việc

Bước 7

Dự thảo Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

01 ngày làm việc

Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Phiếu kiểm soát quá trình (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 8

Kiểm tra thể thức văn bản:

- Nếu đồng ý: ký nháy văn bản, chuyển Văn thư Chi cục trình Lãnh đạo Chi cục.

- Nếu không đồng ý: chuyển lại Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng.

Phòng Hành chính-Tổng hợp

02 giờ/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 9

Xem xét nội dung văn bản:

- Nếu đồng ý: Ký vào văn bản.

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng.

Lãnh đạo Chi cục

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 10

Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Sở KH&CN

Văn thư Chi cục

0,5 ngày làm việc

Bước 11

Phê duyệt văn bản:

- Nếu đồng ý: Ký phê duyệt Kết quả giải quyết TTHC.

- Nếu không đồng ý: chuyển lại Chi cục.

Lãnh đạo Sở KH&CN

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình (kèm theo hồ sơ TTHC đã được phê duyệt)

Bước 12

- Chuyển Kết quả giải quyết TTHC cho Công chức Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm hành chính công.

- Chuyển hồ sơ TTHC cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng lưu và vào sổ theo dõi.

Văn thư Sở KH&CN

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình (kèm theo hồ sơ TTHC đã được phê duyệt)

Bước 13

Đối với hồ sơ trước hạn và đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN. Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC.

Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 giờ/ ngày làm việc

Kết quả thực hiện TTHC đã được xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử Sở KH&CN và được trao cho cá nhân, tổ chức/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (kèm theo phiếu kiểm soát quá trình)

Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng có trách nhiệm gửi thông báo và văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân cho Công chức của Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn trả kết quả được thực hiện không quá một (01) lần).

Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng và Công chức Sở KH&CN làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ghi chú:

- Nếu sau 30 ngày kể từ ngày ra Thông báo bổ sung hồ sơ, cơ sở không bổ sung hồ sơ đúng quy định, Chi cục hủy bỏ việc xử lý hồ sơ TTHC;

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (Việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 893/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu893/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2019
Ngày hiệu lực26/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 893/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 893/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính Sở Khoa học Công nghệ Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 893/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính Sở Khoa học Công nghệ Sóc Trăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu893/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýNgô Hùng
        Ngày ban hành26/03/2019
        Ngày hiệu lực26/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 893/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính Sở Khoa học Công nghệ Sóc Trăng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 893/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính Sở Khoa học Công nghệ Sóc Trăng

            • 26/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực