Quyết định 893/QĐ-UBND

Quyết định 893/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết Thủ tục hành chính lĩnh lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 893/QĐ-UBND 2019 quy trình điện tử giải quyết Thủ tục hành chính Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH THA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 893/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 04 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết Thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết Thủ tục hành chính.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 504/LĐTBXH-VP ngày 15 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết Thủ tục hành chính lĩnh lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Các đơn vị: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung tâm Hành chính công cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thiết lập quy trình điện tử giải quyết Thủ tục hành chính trên phần mềm Hệ thống xử lý một cửa tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể:

1. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thiết lập quy trình điện tử các quy trình quy định tại Phụ lục I và II;

2. Trung tâm Hành chính công cấp huyện; UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thiết lập quy trình điện tử giải quyết Thủ tục hành chính phần việc của đơn vị mình quy định tại Phụ lục II.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND cấp huyện; Giám đốc Trung tâm Hành chính công cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP và các CV;
- Lưu: VT. KSVX.

CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

PHỤ LỤC I

MẪU QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 893/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Thủ tục “Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động” - Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ Phòng LĐ-TB&XH

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

04 giờ làm việc

Bước 3

Chuyên viên Phòng LĐ-TB&XH

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo Quyết định Hỗ trợ chi phí huấn luyện

92 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH

Ký Quyết định Hỗ trợ chi phí huấn luyện

08 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận Văn thư Phòng LĐ-TB&XH

Làm Thủ tục phát hành văn bản, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Công chức tại Bộ phận TN&TKQ Phòng LĐ-TB&XH

04 giờ làm việc

Bước 6

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ Phòng LĐ-TB&XH

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân.

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

112 giờ làm việc

2. Thủ tục “Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập”

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

CCVC tại Bộ phận TN&TKQ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Lãnh đạo cơ sở giáo dục nghề nghiệp

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

04 giờ làm việc

Bước 3

CCVC cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo Văn bản chi trả học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác

08 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Ký Văn bản chi trả học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác

04 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận văn thư cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Làm Thủ tục phát hành văn bản, chuyển kết quả iện tử và giấy) cho CCVC tại Bộ phận TN&TKQ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

04 giờ làm việc

Bước 6

CCVC tại Bộ phận TN&TKQ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Xác nhận trên phần mềm một cửa; Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

24 giờ làm việc

3. Thủ tục “Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài”

- Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ Phòng LĐ-TB&XH

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

04 giờ làm việc

Bước 3

Chuyên viên Phòng LĐ-TB&XH

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo Văn bản chi trả học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác

08 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH

Ký Văn bản chi trả học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác

04 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận Văn thư Phòng LĐ-TB&XH

Làm Thủ tục phát hành văn bản, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Công chức tại Bộ phận TN&TKQ Phòng LĐ-TB&XH

04 giờ làm việc

Bước 6

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ Phòng LĐ-TB&XH

Xác nhận trên phần mềm một cửa; Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

24 giờ làm việc

4. Thủ tục “Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp”

- Thời hạn giải quyết: Không quy định thời gian.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ Phòng LĐ-TB&XH

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH xử lý

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

04 giờ làm việc

Bước 3

Chuyên viên Phòng LĐ-TB&XH

Tổng hợp, xử lý thông tin kèm theo báo cáo thang lương, bảng lương và lưu văn bản.

Không quy định thời gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

Không quy định thời gian

5. Thủ tục “Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ”

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Lao động - TB&XH xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

04 giờ làm việc

Bước 3

Chuyên viên Phòng Lao động - TB&XH

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo Giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ.

08 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

Ký Giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ.

04 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận Văn thư Phòng Lao động - TB&XH

Vào svăn bản, đóng dấu, ký s, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 6

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

24 giờ làm việc

6. Thủ tục “Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng”

- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Lao động - TB&XH xử lý.

02 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

01 giờ làm việc

Bước 3

Chuyên viên Phòng Lao động - TB&XH

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo Văn bản chi hỗ trợ tiền đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình hoặc phục hồi chức năng

02 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

Ký Văn bản chi hỗ trợ tiền đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình hoặc phục hồi chức năng

01 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận Văn thư Phòng Lao động - TB&XH

Vào svăn bản, đóng dấu, ký s, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 6

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

08 giờ làm việc

7. Thủ tục “Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng L­ao động - Thương binh và Xã hội”

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Lao động - TB&XH xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

04 giờ làm việc

Bước 3

Chuyên viên Phòng Lao động - TB&XH

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký thành lập

24 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

Ký Giấy chứng nhận đăng ký thành lập

04 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận Văn thư Phòng Lao động - TB&XH

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 6

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

40 giờ làm việc

8. Thủ tục “Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội”

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Lao động - TB&XH xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

04 giờ làm việc

Bước 3

Chuyên viên Phòng Lao động - TB&XH

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới

24 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

Ký Giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới

04 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận Văn thư Phòng Lao động - TB&XH

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 6

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

40 giờ làm việc

9. Thủ tục “Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội”

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Lao động - TB&XH xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

04 giờ làm việc

Bước 3

Chuyên viên Phòng Lao động - TB&XH

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo Quyết định giải thể cơ sở

100 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

Ký Quyết định giải thể cơ sở

08 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận Văn thư Phòng Lao động - TB&XH

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 6

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

120 giờ làm việc

10. Thủ tục “Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội”

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Lao động - TB&XH xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

04 giờ làm việc

Bước 3

Chuyên viên Phòng Lao động - TB&XH

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo Giấy phép hoạt động

100 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

Ký Giấy phép hoạt động

08 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận Văn thư Phòng Lao động - TB&XH

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 6

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

120 giờ làm việc

11. Thủ tục “Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp”

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Lao động - TB&XH xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

04 giờ làm việc

Bước 3

Chuyên viên Phòng Lao động - TB&XH

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo Giấy phép hoạt động được cấp lại hoặc điều chỉnh nội dung

92 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

Ký Giấy phép hoạt động được cấp lại hoặc điều chỉnh nội dung

16 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận Văn thư Phòng Lao động - TB&XH

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 6

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

120 giờ làm việc

12. Thủ tục “Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện”

- Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Cán bộ TN&TKQ cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

- Tiếp nhận hồ sơ cho cá nhân/tổ chức (nếu có);

- Báo cáo Lãnh đạo cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Giải quyết ngay

Bước 2

Lãnh đạo cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Phân công cán bộ giải quyết

Giải quyết ngay

Bước 3

CCVC cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Tổ chức tiếp nhận đối tượng, hướng dẫn cá nhân/tổ chức hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa hoàn thiện)

Giải quyết ngay

Bước 4

Lãnh đạo cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Thẩm định, xem xét, ký Quyết định tiếp nhận đối tượng (trong vòng 10 ngày kể từ khi tiếp nhận đối tượng).

80 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

Giải quyết ngay

13. Thủ tục “Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện”

- Thời hạn giải quyết: Theo thỏa thuận.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Cán bộ TN&TKQ cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

- Tiếp nhận hồ sơ cho cá nhân/tổ chức;

- Báo cáo Lãnh đạo cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Giải quyết ngay

Bước 2

Lãnh đạo cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Phân công cán bộ giải quyết

Giải quyết ngay

Bước 3

CCVC cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Dự thảo Hợp đồng cung cấp dịch vụ, Quyết định tiếp nhận đối tượng

Giải quyết ngay

Bước 4

Lãnh đạo cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện và người hoặc thân nhân người có nhu cầu vào sống tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ

Theo thỏa thuận

Bước 5

Bộ phận Văn thư cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho cá nhân

Giải quyết ngay

Bước 6

Cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Tiếp nhận đối tượng.

Giải quyết ngay

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

Theo thỏa thuận

14. Thủ tục “Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện”

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Cán bộ TN&TKQ cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

- Tiếp nhận hồ sơ cho cá nhân/tổ chức;

- Báo cáo Lãnh đạo cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Phân công cán bộ giải quyết

04 giờ làm việc

Bước 3

CCVC cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Kiểm tra hồ sơ, dự thảo Quyết định dừng trợ giúp xã hội

40 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Ký Quyết định dừng trợ giúp xã hội.

04 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận văn thư cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho cá nhân

04 giờ làm việc

Bước 6

Cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Bàn giao đối tượng

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

56 giờ làm việc

15. Thủ tục “Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội”

- Thời hạn giải quyết: 16 ngày làm việc, trong đó Phòng Tư pháp thực hiện 02 ngày làm việc, Phòng LĐ-TB&XH thực hiện 02 ngày làm việc, Tòa án nhân dân cấp huyện giải quyết trong 10 ngày làm việc và Công an cấp huyện thực hiện 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1.1

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ của Phòng Tư pháp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức, số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 1.2

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

02 giờ làm việc

Bước 1.3

Công chức Phòng Tư pháp

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản giải quyết.

04 giờ làm việc

Bước 1.4

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Ký phê duyệt phê duyệt hồ sơ liên thông.

04 giờ làm việc

Bước 1.5

Bộ phận Văn thư Phòng Tư pháp

Làm Thủ tục phát hành, chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Công chức TN&TKQ của Phòng LĐ-TBXH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

02 giờ làm việc

Bước 2.1

Công chức TN&TKQ của Phòng LĐ-TBXH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức, số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2.2

Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

02 giờ làm việc

Bước 2.3

Công chức Phòng LĐ-TB&XH

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản giải quyết.

04 giờ làm việc

Bước 2.4

Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH

Thẩm định hồ sơ, ký phê duyệt phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

04 giờ làm việc

Bước 2.5

Bộ phận Văn thư Phòng LĐ-TB&XH

Làm Thủ tục phát hành, chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận một cửa của Tòa án nhân dân cấp huyện.

02 giờ làm việc

Bước 3.1

Công chức, viên chức tại Bộ phận một cửa của Tòa án nhân dân cấp huyện

Xác nhận trên phn mềm một cửa;

Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 3.2

Lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp huyện

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

04 giờ làm việc

Bước 3.3

Công chức Tòa án nhân dân cấp huyện

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm

60 giờ làm việc

Bước 3.4

Lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp huyện

Ký Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm

08 giờ làm việc

Bước 3.5

Bộ phận văn thư Tòa án nhân dân cấp huyện

Làm Thủ tục phát hành, chuyển kết quả liên thông cho Công an cấp huyện; Công chức TN&TKQ của Phòng LĐ-TBXH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện và các cơ quan có liên quan.

04 giờ làm việc

Bước 4

Công an cấp huyện chủ trì phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH

Đưa người nghiện đi chấp hành Quyết định

16 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

128 giờ làm việc

 

PHỤ LỤC II

QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG TỪ UBND CẤP XÃ ĐẾN UBND CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 893/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Thủ tục “Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền”

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1.1

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH.

02 giờ làm việc

Bước 1.2

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

02 giờ làm việc

Bước 1.3

Chuyên viên Phòng Lao động - TB&XH

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, xây dựng các dự thảo Tờ trình và Quyết định giải quyết tranh chấp

16 giờ làm việc

Bước 1.4

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

Ký Tờ trình trình UBND cấp huyện phê duyệt Quyết định giải quyết tranh chấp

02 giờ làm việc

Bước 1.5

Bộ phận Văn thư Phòng Lao động - TB&XH

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 2.1

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Phòng Lao động - TB&XH và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng UBND cấp huyện thụ lý

02 giờ làm việc

Bước 2.2

Chuyên viên Văn phòng UBND cấp huyện

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo VP UBND cấp huyện

06 giờ làm việc

Bước 2.3

Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ

02 giờ làm việc

Bước 2.4

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký Quyết định giải quyết tranh chấp

04 giờ làm việc

Bước 2.5

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND cấp huyện

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 3

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

40 giờ làm việc

2. Thủ tục “Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện”

- Thời hạn giải quyết: 39 ngày làm việc, trong đó UBND cấp xã thực hiện 22 ngày làm việc, Phòng LĐ-TB&XH thực hiện 07 ngày làm việc và UBND cấp huyện giải quyết trong 03 ngày làm việc, cơ sở trợ giúp xã hội 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1.1

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân.

- Số hóa hồ sơ (trừ trường hợp trực tuyến), chuyển hồ sơ cho công chức LĐ-TB&XH xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 1.2

Công chức LĐ-TB&XH/Hội đồng xét duyệt cấp xã

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo Văn bản trình UBND cấp huyện

164 giờ làm việc

Bước 1.3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký Văn bản trình UBND cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 1.4

Bộ phận Văn phòng UBND cấp xã

Vào số văn bản, đóng dấu và thu phí, lệ phí (nếu có), chuyển hồ sơ cho Phòng LĐ - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 2.1

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho UBND cấp xã; Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2.2

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

04 giờ làm việc

Bước 2.3

Chuyên viên Phòng Lao động - TB&XH

Xem xét, xử lý hồ sơ, xây dựng các dự thảo Tờ trình, Quyết định tiếp nhận đối tượng vào cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý hoặc Văn bản đề nghị người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội tiếp nhận đối tượng

40 giờ làm việc

Bước 2.4

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

Ký Tờ trình trình UBND cấp huyện phê duyệt Quyết định tiếp nhận đối tượng vào cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý hoặc Văn bản đề nghị người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội tiếp nhận đối tượng

04 giờ làm việc

Bước 2.5

Bộ phận văn thư Phòng Lao động - TB&XH

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 3.1

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Phòng LĐ - TB&XH và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng UBND cấp huyện thụ lý

04 giờ làm việc

Bước 3.2

Chuyên viên Văn phòng UBND cấp huyện

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện

08 giờ làm việc

Bước 3.3

Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ

04 giờ làm việc

Bước 3.4

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký Quyết định tiếp nhận đối tượng vào cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý hoặc Văn bản đề nghị cơ sở trợ giúp xã hội tiếp nhận đối tượng

04 giờ làm việc

Bước 3.5

Bộ phận văn thư Văn phòng UBND cấp huyện

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Công chức TN&TKQ của Phòng LĐ - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc chuyển hồ sơ đến Bộ phận TN&TKQ Cơ sở trợ giúp xã hội

04 giờ làm việc

Bước 4.1

Bộ phận TN&TKQ Cơ sở trợ giúp xã hội

Tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Cơ sở trợ giúp xã hội xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 4.2

Lãnh đạo Cơ sở trợ giúp xã hội

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

04 giờ làm việc

Bước 4.3

Chuyên viên Cơ sở trợ giúp xã hội

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, xây dựng dự thảo Quyết định tiếp nhận đối tượng

40 giờ làm việc

Bước 4.4

Lãnh đạo Cơ sở trợ giúp xã hội

Ký Quyết định tiếp nhận đối tượng

04 giờ làm việc

Bước 4.5

Bộ phận văn thư Cơ sở trợ giúp xã hội

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyn kết quả (điện tử và giấy) cho Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 6

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho UBND cấp xã.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

312 giờ làm việc

Ghi chú:

- Trường hợp Cơ sở trợ giúp xã hội (có chức năng nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội) thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện thì TTHC dừng lại tại Bước 3.5

- Trường hợp Cơ sở trợ giúp xã hội (có chức năng nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội) không thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện thì TTHC thực hiện đến Bước 6.

 

3. Thủ tục “Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi), hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng”

- Thời hạn giải quyết: 38 ngày làm việc, trong đó UBND cấp xã thực hiện 28 ngày làm việc, Phòng LĐ-TB&XH thực hiện 07 ngày làm việc và UBND cấp huyện giải quyết trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1.1

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân.

- Số hóa hồ sơ (trừ trường hợp trực tuyến), chuyển hồ sơ cho công chức LĐ-TB&XH xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 1.2

Công chức LĐ-TB&XH/Hội đồng xét duyệt cấp xã

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo Văn bản trình UBND cấp huyện

212 giờ làm việc

Bước 1.3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký Văn bản trình UBND cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 1.4

Bộ phận văn phòng UBND cấp xã

Vào số văn bản, đóng dấu và thu phí, lệ phí (nếu có), chuyển hồ sơ cho Phòng LĐ - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 2.1

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho UBND cấp xã; số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Lãnh đạo Phòng LĐ - TB&XH xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2.2

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

04 giờ làm việc

Bước 2.3

Chuyên viên Phòng Lao động - TB&XH

Xem xét, xử lý hồ sơ, xây dựng các dự thảo Tờ trình, Quyết định hưởng, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

40 giờ làm việc

Bước 2.4

Lãnh đạo Phòng Lao đng - TB&XH

Ký Tờ trình trình UBND cấp huyện phê duyệt Quyết định hưởng, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

04 giờ làm việc

Bước 2.5

Bộ phận Văn thư Phòng Lao động - TB&XH

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 3.1

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Phòng LĐ - TB&XH và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng UBND cấp huyện thụ lý

04 giờ làm việc

Bước 3.2

Chuyên viên Văn phòng UBND cấp huyện

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện

08 giờ làm việc

Bước 3.3

Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ

04 giờ làm việc

Bước 3.4

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký Quyết định hưởng, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

04 giờ làm việc

Bước 3.5

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND cấp huyện

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 4

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Chuyển kết quả cho Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 5

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho UBND cấp xã.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

304 giờ làm việc

4. Thủ tục “Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh”

- Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc, trong đó UBND cấp xã giải quyết 03 ngày làm việc và Phòng LĐ-TBXH 03 ngày làm việc kể tngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1.1

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân.

- Số hóa hồ sơ (trừ trường hợp trực tuyến), chuyển hồ sơ cho công chức LĐ-TB&XH xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 1.2

Công chức LĐ-TB&XH

Xem xét, xử lý hồ sơ, dự thảo Văn bản Phòng Lao động - TB&XH

12 giờ làm việc

Bước 1.3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký Văn bản gửi Phòng Lao động - TB&XH

04 giờ làm việc

Bước 1.4

Bộ phận Văn phòng UBND cấp xã

Vào số văn bản, đóng dấu và thu phí, lệ phí (nếu có), chuyển hồ sơ cho Phòng LĐ - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 2.1

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho UBND cấp xã; Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2.2

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

04 giờ làm việc

Bước 2.3

Chuyên viên Phòng Lao động - TB&XH

Xem xét, xử lý hồ sơ, xây dựng các dự thảo Quyết định điều chỉnh chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng theo địa chỉ nơi cư trú mới

08 giờ làm việc

Bước 2.4

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

Ký Quyết định điều chỉnh chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng theo địa chỉ nơi cư trú mới

04 giờ làm việc

Bước 2.5

Bộ phận văn thư Phòng Lao động - TB&XH

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ cho Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 3

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho UBND cấp xã

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

48 giờ làm việc

5. Thủ tục “Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh”

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trong đó, 03 ngày làm việc tại Phòng LĐTBXH; 02 ngày làm việc tại UBND cấp huyện.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1.1

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Lãnh đạo Phòng Lao động-TB&XH xử lý.

02 giờ làm việc

Bước 1.2

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

02 giờ làm việc

Bước 1.3

Chuyên viên Phòng Lao động - TB&XH

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, xây dựng các dự thảo Tờ trình và Quyết định hưởng chế độ BTXH tại nơi cư trú mới

16 giờ làm việc

Bước 1.4

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

Ký Tờ trình trình UBND cấp huyện phê duyệt Quyết định hưởng chế độ BTXH tại nơi cư trú mới

02 giờ làm việc

Bước 1.5

Bộ phận Văn thư Phòng Lao động - TB&XH

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 2.1

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Phòng Lao động - TB&XH và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng UBND cấp huyện thụ lý

02 giờ làm việc

Bước 2.2

Chuyên viên Văn phòng UBND cấp huyện

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 2.3

Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ

02 giờ làm việc

Bước 2.4

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký Quyết định hưởng chế độ BTXH tại nơi cư trú mới

04 giờ làm việc

Bước 2.5

Bộ phận văn thư Văn phòng UBND cấp huyện

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 3

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 4

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

40 giờ làm việc

6. Thủ tục “Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp”

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trong đó, 03 ngày làm việc tại Phòng LĐTBXH; 02 ngày làm việc tại UBND cấp huyện, ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1.1

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH xử lý.

02 giờ làm việc

Bước 1.2

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

02 giờ làm việc

Bước 1.3

Chuyên viên Phòng Lao động - TB&XH

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, xây dựng các dự thảo Tờ trình và Quyết định hỗ trợ

16 giờ làm việc

Bước 1.4

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

Ký Tờ trình trình UBND cấp huyện phê duyệt Quyết định hỗ trợ

02 giờ làm việc

Bước 1.5

Bộ phận Văn thư Phòng Lao động - TB&XH

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 2.1

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Phòng Lao động - TB&XH và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng UBND cấp huyện thụ lý

02 giờ làm việc

Bước 2.2

Chuyên viên Văn phòng UBND cấp huyện

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 2.3

Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ

02 giờ làm việc

Bước 2.4

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký Quyết định hỗ trợ

04 giờ làm việc

Bước 2.5

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND cấp huyện

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Bộ phận TN&TKQ của VP UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 3

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 4

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

40 giờ làm việc

7. Thủ tục “Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)”

- Thời hạn giải quyết: 32 ngày làm việc, trong đó UBND cấp xã thực hiện 22 ngày làm việc, Phòng LĐ-TB&XH thực hiện 07 ngày làm việc và UBND cấp huyện giải quyết trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1.1

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân.

- Số hóa hồ sơ (trừ trường hợp trực tuyến), chuyển hồ sơ cho công chức LĐ-TB&XH xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 1.2

Công chc LĐ-TB&XH/Hội đồng xét duyệt cấp xã

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo Văn bản trình UBND cấp huyện

164 giờ làm việc

Bước 1.3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký Văn bản trình UBND cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 1.4

Bộ phận văn phòng UBND cấp xã

Vào số văn bản, đóng dấu và thu phí, lệ phí (nếu có), chuyển hồ sơ cho Phòng LĐ - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 2.1

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho UBND cấp xã; số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Lãnh đạo Phòng LĐ - TB&XH xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2.2

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

04 giờ làm việc

Bước 2.3

Chuyên viên Phòng Lao động - TB&XH

Xem xét, xử lý hồ sơ, xây dựng các dự thảo Tờ trình, Quyết định hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật

40 giờ làm việc

Bước 2.4

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

Ký Tờ trình trình UBND cấp huyện phê duyệt Quyết định hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật

04 giờ làm việc

Bước 2.5

Bộ phận Văn thư Phòng Lao động - TB&XH

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 3.1

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Phòng LĐ - TB&XH và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng UBND cấp huyện thụ lý

04 giờ làm việc

Bước 3.2

Chuyên viên Văn phòng UBND cấp huyện

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện

08 giờ làm việc

Bước 3.3

Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ

04 giờ làm việc

Bước 3.4

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký Quyết định hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật

04 giờ làm việc

Bước 3.5

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND cấp huyện

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 4

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Chuyển kết quả cho Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 5

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho UBND cấp xã.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

256 giờ làm việc

8. Thủ tục “Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)”

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, trong đó UBND cấp xã thực hiện 02 ngày làm việc, Phòng LĐ-TB&XH thực hiện 02 ngày làm việc và UBND cấp huyện giải quyết trong 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1.1

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân.

- Số hóa hồ sơ (trừ trường hợp trực tuyến), chuyển hồ sơ cho công chức LĐ-TB&XH xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 1.2

Công chức LĐ-TB&XH/Hội đồng xét duyệt cấp xã

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo Văn bản trình UBND cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 1.3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký Văn bản trình UBND cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 1.4

Bộ phận văn phòng UBND cấp xã

Vào số văn bản, đóng dấu và thu phí, lệ phí (nếu có), chuyển hồ sơ cho Phòng LĐ - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 2.1

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho UBND cấp xã; số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Lãnh đạo Phòng LĐ - TB&XH xử lý.

02 giờ làm việc

Bước 2.2

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

04 giờ làm việc

Bước 2.3

Chuyên viên Phòng Lao động - TB&XH

Xem xét, xử lý hồ sơ, xây dựng các dự thảo Tờ trình, Quyết định hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật

04 giờ làm việc

Bước 2.4

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

Ký Tờ trình trình UBND cấp huyện phê duyệt Quyết định hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật

04 giờ làm việc

Bước 2.5

Bộ phận Văn thư Phòng Lao động - TB&XH

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 3.1

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Phòng LĐ - TB&XH và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng UBND cấp huyện thụ lý

02 giờ làm việc

Bước 3.2

Chuyên viên Văn phòng UBND cấp huyện

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 3.3

Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ

01 giờ làm việc

Bước 3.4

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký Quyết định hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật

01 giờ làm việc

Bước 3.5

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND cấp huyện

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

01 giờ làm việc

Bước 4

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Chuyển kết quả cho Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

01 giờ làm việc

Bước 5

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho UBND cấp xã.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

40 giờ làm việc

9. Thủ tục “Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc”

- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trong đó, 01 ngày làm việc tại Phòng LĐTBXH và 01 ngày làm việc tại UBND cấp huyện.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1.1

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH xử lý.

02 giờ làm việc

Bước 1.2

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

01 giờ làm việc

Bước 1.3

Chuyên viên Phòng Lao động - TB&XH

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, xây dựng các dự thảo Tờ trình và Quyết định trợ giúp

02 giờ làm việc

Bước 1.4

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

Ký Tờ trình trình UBND cấp huyện phê duyệt Quyết định trợ giúp

02 giờ làm việc

Bước 1.5

Bộ phận văn thư Phòng Lao động - TB&XH

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

01 giờ làm việc

Bước 2.1

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Phòng Lao động - TB&XH và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng UBND cấp huyện thụ lý

02 giờ làm việc

Bước 2.2

Chuyên viên Văn phòng UBND cấp huyện

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 2.3

Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ

01 giờ làm việc

Bước 2.4

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký Quyết định trợ giúp

01 giờ làm việc

Bước 2.5

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND cấp huyện

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

01 giờ làm việc

Bước 3

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

01 giờ làm việc

Bước 4

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

16 giờ làm việc

10. Thủ tục “Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng”

- Thời hạn giải quyết: 32 ngày làm việc, trong đó UBND cấp xã thực hiện 22 ngày làm việc, Phòng LĐ-TB&XH thực hiện 07 ngày làm việc và UBND cấp huyện giải quyết trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1.1

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân.

- Số hóa hồ sơ (trừ trường hợp trực tuyến), chuyển hồ sơ cho công chức LĐ-TB&XH xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 1.2

Công chức LĐ-TB&XH/Hội đồng xét duyệt cấp xã

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo Văn bản trình UBND cấp huyện

164 giờ làm việc

Bước 1.3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký Văn bản trình UBND cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 1.4

Bộ phận văn phòng UBND cấp xã

Vào số văn bản, đóng dấu và thu phí, lệ phí (nếu có), chuyển hồ sơ cho Phòng LĐ - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 2.1

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho UBND cấp xã; số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Lãnh đạo Phòng LĐ - TB&XH xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2.2

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

04 giờ làm việc

Bước 2.3

Chuyên viên Phòng Lao động - TB&XH

Xem xét, xử lý hồ sơ, xây dựng các dự thảo Tờ trình, Quyết định hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật

40 giờ làm việc

Bước 2.4

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

Ký Tờ trình trình UBND cấp huyện phê duyệt Quyết định hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật

04 giờ làm việc

Bước 2.5

Bộ phận văn thư Phòng Lao động - TB&XH

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 3.1

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Phòng LĐ - TB&XH và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng UBND cấp huyện thụ lý

04 giờ làm việc

Bước 3.2

Chuyên viên Văn phòng UBND cấp huyện

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện

08 giờ làm việc

Bước 3.3

Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ

04 giờ làm việc

Bước 3.4

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký Quyết định hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật

04 giờ làm việc

Bước 3.5

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND cấp huyện

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 4

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Chuyển kết quả cho Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 5

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho UBND cấp xã.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

256 giờ làm việc

11. Thủ tục “Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân”

- Thời hạn giải quyết: 11 ngày làm việc, trong đó UBND cấp xã thực hiện 03 ngày làm việc, Phòng LĐ-TB&XH thực hiện 05 ngày làm việc và UBND cấp huyện giải quyết trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1.1

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân.

- Số hóa hồ sơ (trừ trường hợp trực tuyến), chuyển hồ sơ cho công chức LĐ-TB&XH xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 1.2

Công chức LĐ-TB&XH/Hội đồng xét duyệt cấp xã

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo Văn bản trình UBND cấp huyện

14 giờ làm việc

Bước 1.3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký Văn bản trình UBND cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 1.4

Bộ phận Văn phòng UBND cấp xã

Vào số văn bản, đóng dấu và thu phí, lệ phí (nếu có), chuyển hồ sơ cho Phòng LĐ - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 2.1

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho UBND cấp xã; số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Lãnh đạo Phòng LĐ - TB&XH xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2.2

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

04 giờ làm việc

Bước 2.3

Chuyên viên Phòng Lao động - TB&XH

Xem xét, xử lý hồ sơ, xây dựng các dự thảo Tờ trình, Quyết định chi hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

24 giờ làm việc

Bước 2.4

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

Ký Tờ trình trình UBND cấp huyện phê duyệt Quyết định chi hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

04 giờ làm việc

Bước 2.5

Bộ phận Văn thư Phòng Lao động - TB&XH

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 3.1

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Phòng LĐ - TB&XH và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng UBND Cấp huyện thụ lý

04 giờ làm việc

Bước 3.2

Chuyên viên Văn phòng UBND cấp huyện

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện

08 giờ làm việc

Bước 3.3

Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ

04 giờ làm việc

Bước 3.4

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký Quyết định chi hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

04 giờ làm việc

Bước 3.5

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND cấp huyện

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 4

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Chuyển kết quả cho Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 5

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho UBND cấp xã.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

88 giờ làm việc

12. Thủ tục “Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện”

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, trong đó Trung tâm Bảo trợ xã hội thực hiện 02 ngày làm việc, Phòng LĐ-TB&XH thực hiện 03 ngày làm việc và UBND cấp huyện giải quyết trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1.1

CCVC tại Bộ phận TN&TKQ của Trung tâm Bảo trợ xã hội

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân.

- Số hóa hồ sơ (trừ trường hợp trực tuyến), chuyển hồ sơ cho công chức liên quan xử lý hồ sơ.

02 giờ làm việc

Bước 1.2

Công chức Trung tâm Bảo trợ xã hội

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo Văn bản gửi Phòng LĐ-TBXH

08 giờ làm việc

Bước 1.3

Lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội

Ký Văn bản gửi Phòng LĐ-TBXH

04 giờ làm việc

Bước 1.4

Bộ phận Văn phòng Trung tâm Bảo trợ xã hội

Vào số văn bản, đóng dấu và thu phí, lệ phí (nếu có), chuyển hồ sơ cho Phòng LĐ - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 2.1

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho UBND cấp xã; số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Lãnh đạo Phòng LĐ - TB&XH xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2.2

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

04 giờ làm việc

Bước 2.3

Chuyên viên Phòng Lao động - TB&XH

Xem xét, xử lý hồ sơ, xây dựng các dự thảo Tờ trình, Quyết định hoãn chấp hành áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm Bảo trợ xã hội

08 giờ làm việc

Bước 2.4

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

Ký Tờ trình trình UBND cấp huyện phê duyệt Quyết định hoãn chấp hành áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm Bảo trợ xã hội

04 giờ làm việc

Bước 2.5

Bộ phận văn thư Phòng Lao động - TB&XH

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 3.1

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Phòng LĐ - TB&XH và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng UBND Cấp huyện thụ lý

02 giờ làm việc

Bước 3.2

Chuyên viên Văn phòng UBND cấp huyện

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 3.3

Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ

02 giờ làm việc

Bước 3.4

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký Quyết định hoãn chấp hành áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm Bảo trợ xã hội

04 giờ làm việc

Bước 3.5

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND cấp huyện

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 4

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Chuyển kết quả cho Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 5

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho UBND cấp xã.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

56 giờ làm việc

13. Thủ tục “Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện”

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, trong đó Trung tâm Bảo trợ xã hội thực hiện 02 ngày làm việc, Phòng LĐ-TB&XH thực hiện 03 ngày làm việc và UBND cấp huyện giải quyết trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1.1

CCVC tại Bộ phận TN&TKQ của Trung tâm Bảo trợ xã hội

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân.

- Số hóa hồ sơ (trừ trường hợp trực tuyến), chuyển hồ sơ cho công chức liên quan xử lý hồ sơ.

02 giờ làm việc

Bước 1.2

Công chức Trung tâm Bảo trợ xã hội

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo Văn bản gửi Phòng LĐ-TBXH

08 giờ làm việc

Bước 1.3

Lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội

Ký Văn bản gửi Phòng LĐ-TBXH

04 giờ làm việc

Bước 1.4

Bộ phận văn phòng Trung tâm Bảo trợ xã hội

Vào số văn bản, đóng dấu và thu phí, lệ phí (nếu có), chuyển hồ sơ cho Phòng LĐ - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 2.1

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho UBND cấp xã; số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Lãnh đạo Phòng LĐ - TB&XH xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2.2

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

04 giờ làm việc

Bước 2.3

Chuyên viên Phòng Lao động - TB&XH

Xem xét, xử lý hồ sơ, xây dựng các dự thảo Tờ trình, Quyết định miễn chấp hành áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

08 giờ làm việc

Bước 2.4

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

Ký Tờ trình trình UBND cấp huyện phê duyệt Quyết định miễn chấp hành áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

04 giờ làm việc

Bước 2.5

Bộ phận Văn thư Phòng Lao động - TB&XH

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 3.1

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Phòng LĐ - TB&XH và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng UBND Cấp huyện thụ lý

02 giờ làm việc

Bước 3.2

Chuyên viên Văn phòng UBND cấp huyện

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện

04 giờ làm việc

Bước 3.3

Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ

02 giờ làm việc

Bước 3.4

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký Quyết định miễn chấp hành áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

04 giờ làm việc

Bước 3.5

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND cấp huyện

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 4

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Chuyển kết quả cho Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 5

Công chức TN&TKQ của Phòng Lao động - TB&XH tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho UBND cấp xã.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

56 giờ làm việc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 893/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu893/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2019
Ngày hiệu lực08/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 893/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 893/QĐ-UBND 2019 quy trình điện tử giải quyết Thủ tục hành chính Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 893/QĐ-UBND 2019 quy trình điện tử giải quyết Thủ tục hành chính Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu893/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Ngọc Thọ
        Ngày ban hành08/04/2019
        Ngày hiệu lực08/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 893/QĐ-UBND 2019 quy trình điện tử giải quyết Thủ tục hành chính Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 893/QĐ-UBND 2019 quy trình điện tử giải quyết Thủ tục hành chính Thừa Thiên Huế

            • 08/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực