Quyết định 893/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 893/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực điện Sở Công Thương Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 893/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 05 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN VÀ LĨNH VỰC QUẢN LÝ BÁN HÀNG ĐA CẤP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 08/7/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1206/QĐ-BCT ngày 19/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-BCT ngày 31/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 1375/TTr-SCT ngày 30 tháng 6 năm 2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện và lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận (đính kèm 02 Phụ lục).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Công thương căn cứ Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được công bố tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm:

1. Cung cấp đúng, đầy đủ nội dung, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính để Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh niêm yết, công khai thực hiện.

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử theo quy định tại khoản 4 Điều 36 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Điều 8 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế:

1. Thủ tục hành chính số 7, 8, 9, 10, Mục II - Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và thủ tục hành chính số 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Mục G - Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính số 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tại Mục G - Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Cục kiểm soát TTHC (VPCP); (báo cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- TT CNTT&TT (Sở TTTT);
- VPUB: LĐ, KTTH;
- Lưu: VT, PVHCC. NTL

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Tấn Cảnh

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 05/7/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

A

Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

I

Lĩnh vực điện

1

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương.

12 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận

Theo quy định của Bộ Tài chính

Thực hiện Quyết định số 1206/QĐ-BCT ngày 19/5/2023 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương

2

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

06 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

- Như trên-

Theo quy định của Bộ Tài chính

- Như trên -

3

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương

12 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

- Như trên-

Theo quy định của Bộ Tài chính

- Như trên -

4

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương

06 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận

Theo quy định của Bộ Tài chính

- Như trên -

5

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

12 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

- Như trên-

Theo quy định của Bộ Tài chính

- Như trên -

6

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

06 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

- Như trên-

Theo quy định của Bộ Tài chính

- Như trên -

7

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

12 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

- Như trên-

Theo quy định của Bộ Tài chính

- Như trên -

8

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

06 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

- Như trên-

Theo quy định của Bộ Tài chính

- Như trên -

II

Lĩnh vực Quản lý bán hàng đa cấp

1

Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

08 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận

Theo quy định của Bộ Tài chính

Thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-BCT ngày 31/5/2023 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương

2

Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

06 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

- Như trên-

Theo quy định của Bộ Tài chính

- Như trên -

3

Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

08 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

- Như trên-

Theo quy định của Bộ Tài chính

- Như trên -

4

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp

Ngay khi nhận được hồ sơ hợp lệ

- Như trên-

Theo quy định của Bộ Tài chính

- Như trên -

PHỤ LỤC II

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 05/7/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

I. Lĩnh vực Điện

1. Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương.

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (TTPVHCC tỉnh)

Hướng dẫn, kiểm tra đầy đủ thành phần trong hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đã quét (scan) qua phần mềm hành chính công đến Phòng QLCN (hồ sơ gốc giao trực tiếp cho nhân viên bưu điện chuyển cho Văn thư Sở để giao cho Phòng QLCN)

0,5 ngày

Bước 2

Phòng Quản lý công nghiệp (Phòng QLCN)

Xem xét thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, tham mưu văn bản đề nghị tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, thẩm định hồ sơ, dự thảo Giấy phép, trình Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt.

9,5 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

01 ngày

Bước 4

Văn thư Sở

Chuyển kết quả cho TTPVHCC tỉnh

0,5 ngày

Bước 5

TTPVHCC tỉnh

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 12 ngày làm việc

2. Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (TTPVHCC tỉnh)

Hướng dẫn, kiểm tra đầy đủ thành phần trong hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đã quét (scan) qua phần mềm hành chính công đến Phòng QLCN (hồ sơ gốc giao trực tiếp cho nhân viên bưu điện chuyển cho Văn thư Sở để giao cho Phòng QLCN)

0,5 ngày

Bước 2

Phòng Quản lý công nghiệp (Phòng QLCN)

Xem xét thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, tham mưu văn bản đề nghị tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, thẩm định hồ sơ, dự thảo Giấy phép, trình Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt.

3,5 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

01 ngày

Bước 4

Văn thư Sở

Chuyển kết quả cho TTPVHCC tỉnh

0,5 ngày

Bước 5

TTPVHCC tỉnh

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 06 ngày làm việc

3. Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (TTPVHCC tỉnh)

Hướng dẫn, kiểm tra đầy đủ thành phần trong hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đã quét (scan) qua phần mềm hành chính công đến Phòng QLCN (hồ sơ gốc giao trực tiếp cho nhân viên bưu điện chuyển cho Văn thư Sở để giao cho Phòng QLCN)

0,5 ngày

Bước 2

Phòng Quản lý công nghiệp (Phòng QLCN)

Xem xét thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, tham mưu văn bản đề nghị tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, thẩm định hồ sơ, dự thảo Giấy phép, trình Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt.

9,5 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

01 ngày

Bước 4

Văn thư Sở

Chuyển kết quả cho TTPVHCC tỉnh

0,5 ngày

Bước 5

TTPVHCC tỉnh

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 12 ngày làm việc

4. Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (TTPVHCC tỉnh)

Hướng dẫn, kiểm tra đầy đủ thành phần trong hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đã quét (scan) qua phần mềm hành chính công đến Phòng QLCN (hồ sơ gốc giao trực tiếp cho nhân viên bưu điện chuyển cho Văn thư Sở để giao cho Phòng QLCN)

0,5 ngày

Bước 2

Phòng Quản lý công nghiệp (Phòng QLCN)

Xem xét thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, tham mưu văn bản đề nghị tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, thẩm định hồ sơ, dự thảo Giấy phép, trình Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt.

3,5 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

01 ngày

Bước 4

Văn thư Sở

Chuyển kết quả cho TTPVHCC tỉnh

0,5 ngày

Bước 5

TTPVHCC tỉnh

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 06 ngày làm việc

5. Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (TTPVHCC tỉnh)

Hướng dẫn, kiểm tra đầy đủ thành phần trong hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đã quét (scan) qua phần mềm hành chính công đến Phòng QLCN (hồ sơ gốc giao trực tiếp cho nhân viên bưu điện chuyển cho Văn thư Sở để giao cho Phòng QLCN)

0,5 ngày

Bước 2

Phòng Quản lý công nghiệp (Phòng QLCN)

Xem xét thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, tham mưu văn bản đề nghị tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, thẩm định hồ sơ, dự thảo Giấy phép, trình Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt.

9,5 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

01 ngày

Bước 4

Văn thư Sở

Chuyển kết quả cho TTPVHCC tỉnh

0,5 ngày

Bước 5

TTPVHCC tỉnh

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 12 ngày làm việc

6. Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (TTPVHCC tỉnh)

Hướng dẫn, kiểm tra đầy đủ thành phần trong hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đã quét (scan) qua phần mềm hành chính công đến Phòng QLCN (hồ sơ gốc giao trực tiếp cho nhân viên bưu điện chuyển cho Văn thư Sở để giao cho Phòng QLCN)

0,5 ngày

Bước 2

Phòng Quản lý công nghiệp (Phòng QLCN)

Xem xét thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, tham mưu văn bản đề nghị tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, thẩm định hồ sơ, dự thảo Giấy phép, trình Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt.

3,5 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

01 ngày

Bước 4

Văn thư Sở

Chuyển kết quả cho TTPVHCC tỉnh

0,5 ngày

Bước 5

TTPVHCC tỉnh

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 06 ngày làm việc

7. Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (TTPVHCC tỉnh)

Hướng dẫn, kiểm tra đầy đủ thành phần trong hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đã quét (scan) qua phần mềm hành chính công đến Phòng QLCN (hồ sơ gốc giao trực tiếp cho nhân viên bưu điện chuyển cho Văn thư Sở để giao cho Phòng QLCN)

0,5 ngày

Bước 2

Phòng Quản lý công nghiệp (Phòng QLCN)

Xem xét thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, tham mưu văn bản đề nghị tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, thẩm định hồ sơ, dự thảo Giấy phép, trình Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt.

9,5 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

01 ngày

Bước 4

Văn thư Sở

Chuyển kết quả cho TTPVHCC tỉnh

0,5 ngày

Bước 5

TTPVHCC tỉnh

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 12 ngày làm việc

8. Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (TTPVHCC tỉnh)

Hướng dẫn, kiểm tra đầy đủ thành phần trong hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đã quét (scan) qua phần mềm hành chính công đến Phòng QLCN (hồ sơ gốc giao trực tiếp cho nhân viên bưu điện chuyển cho Văn thư Sở để giao cho Phòng QLCN)

0,5 ngày

Bước 2

Phòng Quản lý công nghiệp (Phòng QLCN)

Xem xét thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, tham mưu văn bản đề nghị tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, thẩm định hồ sơ, dự thảo Giấy phép, trình Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt.

3,5 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

01 ngày

Bước 4

Văn thư Sở

Chuyển kết quả cho TTPVHCC tỉnh

0,5 ngày

Bước 5

TTPVHCC tỉnh

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 06 ngày làm việc

II. Lĩnh vực Quản lý bán hàng đa cấp.

1. Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra đầy đủ thành phần trong hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý thương mại

0,5 ngày

Bước 2

Phòng Quản lý Thương mại

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, tham mưu văn bản xác nhận cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo tính đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương ban hành thông báo. Sở Công Thương trả lại hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn nêu trên.

Trường hợp từ chối xác nhận, tham mưu văn bản trả lời và nêu rõ lý do cho doanh nghiệp.

3,5 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

01 ngày

Bước 4

Văn thư Sở

Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

Bước 5

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính

06 ngày làm việc

2. Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra đầy đủ thành phần trong hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý thương mại

0,5 ngày

Bước 2

Phòng Quản lý Thương mại

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, tham mưu văn bản xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung. Doanh nghiệp được bổ sung hồ sơ 01 lần trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương ban hành thông báo. Sở Công Thương trả lại hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn nêu trên.

Trường hợp từ chối xác nhận sửa đổi, bổ sung, tham mưu văn bản trả lời và nêu rõ lý do cho doanh nghiệp.

3,5 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

01 ngày

Bước 4

Văn thư Sở

Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

Bước 5

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính

06 ngày làm việc

3. Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra đầy đủ thành phần trong hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ Phòng Quản lý thương mại

0,5 ngày

Bước 2

Phòng Quản lý Thương mại

Tham mưu ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

5,5 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

01 ngày

Bước 4

Văn thư Sở

Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

Bước 5

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính

08 ngày làm việc

4. Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; đồng thời trả ngay kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ

Bước 2

Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Chuyển phòng Quản lý Thương mại biết (rà soát, hậu kiểm)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 893/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu893/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 893/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 893/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực điện Sở Công Thương Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 893/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực điện Sở Công Thương Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu893/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýPhan Tấn Cảnh
        Ngày ban hành05/07/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 893/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực điện Sở Công Thương Ninh Thuận

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 893/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực điện Sở Công Thương Ninh Thuận

              • 05/07/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực