Quyết định 893/QĐ-UBND

Quyết định 893/QĐ-UBND phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo quý II năm 2014 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 893/QĐ-UBND phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo quý II năm 2014 Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 893/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ TIỀN ĐIỆN CHO HỘ NGHÈO QUÝ II NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước; các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2504/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 289/STC-NS ngày 26 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo quý II năm 2014, cụ thể như sau:

1. Tổng số kinh phí phân bổ: 1.647.540.000 đồng (một tỷ, sáu trăm bốn bảy triệu, năm trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn), cho các huyện, thành phố như sau:

Đơn vị: đồng

STT

Huyện, thành ph

Số hộ nghèo

Kinh phí phân b

01

Thành phố Đà Lạt

329

29.610.000

02

Thành phố Bảo Lộc

1.015

91.350.000

03

Huyện Lạc Dương

510

45.900.000

04

Huyện Đơn Dương

1.297

116.730.000

05

Huyện Đức Trọng

1.615

145.350.000

06

Huyện Di Linh

2.902

261.180.000

07

Huyện Lâm Hà

2.112

190.080.000

08

Huyện Bảo Lâm

2.614

235.260.000

09

Huyện Đam Rông

2.205

198.450.000

10

Huyện Đạ Huoai

1.045

94.050.000

11

Huyện Đạ Tẻh

1.424

128.160.000

12

Huyện Cát Tiên

1.238

111.420.000

 

Tổng cộng

18.306

1.647.540.000

2. Nguồn kinh phí: Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu theo công văn số 5142/BTC-NSNN ngày 21/4/2014 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Giao Sở Tài chính:

- Thông báo kinh phí; đồng thời hướng dẫn cho các huyện, thành phố thực hiện thanh quyết toán kinh phí được hỗ trợ theo đúng quy định hiện hành

- Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra việc chi trả tiền điện cho hộ nghèo tại các huyện, thành phố; đảm bảo việc chi trả kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 893/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu893/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2014
Ngày hiệu lực07/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 893/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 893/QĐ-UBND phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo quý II năm 2014 Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 893/QĐ-UBND phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo quý II năm 2014 Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu893/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành07/05/2014
        Ngày hiệu lực07/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 893/QĐ-UBND phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo quý II năm 2014 Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 893/QĐ-UBND phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo quý II năm 2014 Lâm Đồng

            • 07/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực