Quyết định 894/QĐ-TTg

Quyết định 894/QĐ-TTg năm 2019 phê duyệt Đề án “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019-2022” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 894/QĐ-TTg 2019 Đề án Đoàn Thanh niên bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 894/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH THAM GIA BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2019 - 2022”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị quyết số 45/2009/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT-CP-BCHTWĐ ngày 12 tháng 01 năm 2017 ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2022;

Xét đề nghị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 - 2022” (sau đây gọi tắt là Đề án) với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung: Nâng cao nhận thức và hướng tới thay đổi hành vi cho thanh thiếu niên nói riêng và nhân dân nói chung trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Hàng năm, 100% tổ chức Đoàn các cấp tổ chức ít nhất 01 hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- 100% chi đoàn trên địa bàn dân cư đăng ký đảm nhận và triển khai thực hiện “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”.

- Các cấp bộ Đoàn triển khai hiệu quả Chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, tổ chức trồng mới 30 triệu cây xanh.

- Tổ chức 8.000 lớp tập huấn, nâng cao năng lực về các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho đoàn viên, thanh niên.

- Triển khai thực hiện 200 công trình thanh niên cấp tỉnh, 1.600 công trình thanh niên cấp huyện về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Hỗ trợ 1.000 ý tưởng khởi nghiệp, các mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Hỗ trợ xây dựng 250 nhà tránh lũ cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực miền Trung.

2. Các nội dung nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

a) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

- Tuyên truyền trực quan: Sử dụng hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi; biên tập và phát hành các tài liệu sinh hoạt chi đoàn - chi hội - chi đội...

- Tuyên truyền trên báo chí, phát thanh, truyền hình: Xây dựng các chuyên mục dài kỳ, phóng sự truyền hình, viết tin, bài phản ánh về hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của thanh niên trên hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương; tổ chức các chương trình truyền hình thực tế, các chương trình truyền hình tương tác về bảo vệ môi trường giữa đoàn viên, thanh niên và người dân trên truyền hình.

- Tuyên truyền trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông hiện đại: Xây dựng bộ sản phẩm tuyên truyền hiện đại về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng và triển khai phần mềm tra cứu thông tin về môi trường, thông tin cảnh báo thiên tai, thông tin về giải pháp, công nghệ bảo vệ môi trường.

- Tuyên truyền thông qua tổ chức các chiến dịch, diễn đàn, tọa đàm, cuộc thi, liên hoan: Hàng năm, phát động và triển khai chiến dịch truyền thông thông qua tổ chức các chiến dịch, diễn đàn, tọa đàm, cuộc thi, hoạt động của thanh niên để hưởng ứng các sự kiện về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Xây dựng các tài liệu, sản phẩm tuyên truyền: Thiết kế, biên tập và in các ấn phẩm truyền thông về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Tuyên truyền thông qua tuyên truyền viên: Thành lập các đội tuyên truyền viên về bảo vệ môi trường của thanh niên tham gia tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân địa phương thay đổi hành vi, thói quen, tập quán sinh hoạt gây hại đối với môi trường.

b) Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội và lực lượng nòng cốt về các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

- Biên soạn các tài liệu tập huấn cung cấp các kiến thức, kỹ năng truyền thông và tổ chức hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.

- Tổ chức học tập kinh nghiệm, mô hình, giải pháp công nghệ tiên tiến trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại nước ngoài.

c) Xây dựng, nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong đoàn viên, thanh niên.

- Tiếp tục triển khai hiệu quả và xây dựng, nhân rộng các mô hình, công trình thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp, các mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; vận động đoàn viên, thanh niên sử dụng các nguyên vật liệu đầu vào của sản xuất thân thiện với môi trường, thực hiện xả thải đúng quy định, xây dựng các mô hình kinh tế xanh; hướng dẫn thành lập và duy trì các tổ hp tác, hợp tác xã thanh niên hoạt động trong lĩnh vực môi trường; hướng dẫn thành lập và duy trì hoạt động của các đội hình thanh niên xung kích tham gia làm sạch bờ biển; các đội hình thanh niên tình nguyện chuyên sâu phòng chống thiên tai, hỗ trợ người dân trong xử lý sự cố môi trường; các câu lạc bộ thanh niên tình nguyện về bảo vệ môi trường...

- Xây dựng, nhân rộng các mô hình về ứng phó với biến đổi khí hậu: Triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, xây dựng các mô hình điểm về trồng trọt ứng phó với biến đổi khí hậu, tiết kiệm điện, năng lượng; xây dựng nhà tránh lũ và các công trình bể chứa nước, bể lọc nước... cho đoàn viên, thanh niên và người dân tại các khu vực miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long thường xuyên bị ảnh hưởng của bão, lũ; triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân dân thích ứng với tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

d) Tích cực phối hợp tham gia công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phối hợp giám sát; phát hiện tố giác hoạt động vi phạm về môi trường, công tác tuyên dương, khen thưởng

- Phối hp với các cơ quan chức năng tăng cường giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Hướng dẫn xây dựng, tổ chức quản lý chặt chẽ các câu lạc bộ, đội hình thanh niên trong hoạt động phối hợp giám sát, kịp thời tố giác các hoạt động vi phạm luật bảo vệ môi trường đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý.

- Định kỳ tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho tổ chức Đoàn các cấp, đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

3. Kinh phí thực hiện Đề án.

- Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn vn huy động hợp pháp khác.

- Đối với kinh phí thực hiện của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Bố trí từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp bảo vệ môi trường của ngân sách Trung ương; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HChí Minh phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định các hoạt động chuyên môn, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động bảo vệ môi trường của Đề án theo quy định.

4. Tổ chức thực hiện.

a) Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án.

- Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng nhiệm vụ và dự toán thực hiện Đề án từng năm, để trình duyệt theo quy định.

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai; kiến nghị về những thay đổi, điều chỉnh cần thiết phù hợp với thực tế. Hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện, tng kết Đề án khi kết thúc.

b) Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án.

- Hàng năm, tổng hợp nhu cầu kinh phí triển khai thực hiện Đề án của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và đxuất kinh phí cho Trung ương Đoàn theo cơ chế quản lý của Chương trình sự nghiệp bảo vệ môi trường để trình duyệt theo quy định.

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí kinh phí ngân sách nhà nước được duyệt cho Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để thực hiện Đề án theo quy định.

d) Các Bộ, cơ quan liên quan.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động cụ thể nêu trong Đề án theo thẩm quyền được phân công.

đ) Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HChí Minh trong triển khai thực hiện các nội dung của Đề án.

e) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Hàng năm bố trí kinh phí nguồn ngân sách của tỉnh, thành phố cho các tỉnh, thành đoàn để thực hiện các nội dung của Đề án.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp của địa phương phối hợp triển khai thực hiện Đề án.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng T
ng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
-
y ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
-
y ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, QHĐP (2).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 894/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu894/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2019
Ngày hiệu lực17/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 tháng trước
(23/07/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 894/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 894/QĐ-TTg 2019 Đề án Đoàn Thanh niên bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 894/QĐ-TTg 2019 Đề án Đoàn Thanh niên bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu894/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành17/07/2019
        Ngày hiệu lực17/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 tháng trước
        (23/07/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 894/QĐ-TTg 2019 Đề án Đoàn Thanh niên bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 894/QĐ-TTg 2019 Đề án Đoàn Thanh niên bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu

            • 17/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực