Quyết định 894/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 894/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính khí tượng thủy văn Sở Tài nguyên Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 894/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 05 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1239/QĐ-BTNMT ngày 12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3124/TTr-STNMT ngày 29/6/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được công bố tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm:

1. Cung cấp đúng, đầy đủ nội dung, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính để Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh niêm yết, công khai thực hiện.

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử theo quy định tại khoản 4 Điều 36 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ và Điều 8 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế:

1. Thủ tục hành chính số 1, 2 và 3 tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính số 1, 2 và 3 tại Phụ lục II- ban hành kèm theo Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; (báo cáo)
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP); (báo cáo)
- Chủ tịch, PCT Lê Huyền; (báo cáo)
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- TT. CNTTTT (Sở TTTT);
- VPUB: LĐ, KTTH;
- Lưu: VT, PVHCC. CT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Huyền

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH NINH THUẬN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

1

Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

17 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 44, đường 16/4, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm)

Không quy định

Quyết định số 1239/QĐ- BTNMT ngày 12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

2

Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

17 ngày làm việc

-Như trên-

-Như trên-

-Như trên-

3

Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

05 ngày làm việc

-Như trên-

-Như trên-

-Như trên-

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH NINH THUẬN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Trình tự

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian

Bước 1

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Văn phòng Sở để chuyển cho phòng Tài nguyên khoáng sản, nước và biến đổi khí hậu thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý.

0,5 ngày

Bước 2

Phòng Tài nguyên khoáng sản, Nước và Biến đổi khí hậu

Xem xét, kiểm tra, tổ chức thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết luận; tham mưu dự thảo Văn bản thẩm định và Giấy phép (Đối với trường hợp hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện cấp giấy phép) hoặc dự thảo văn bản thông báo trả lại hồ sơ (Đối với trường hợp hồ sơ không hợp lệ, không đủ điều kiện cấp giấy phép), trình lãnh đạo phòng giải quyết hồ sơ.

8,5 ngày

Bước 3

Lãnh đạo phòng Tài nguyên Khoáng sản, Nước và Biến đổi khí hậu

Xem xét, thông qua dự thảo văn bản xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt

01 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem xét, ký duyệt văn bản trình UBND tỉnh (hoặc Văn bản thông báo trả lại hồ sơ)

01 ngày

Bước 5

Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyển hồ sơ trình đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

Bước 6

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 7

Phòng chuyên môn

Thẩm tra, xử lý hồ sơ trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

02 ngày

Bước 8

Lãnh đạo Văn phòng

Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày

Bước 9

Lãnh đạo UBND tỉnh

Xem xét, ký duyệt Văn bản

01 ngày

Bước 10

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Chuyển kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Bước 11

Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 12

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Tổng thời gian thực hiện: 17 ngày làm việc

2. Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Trình tự

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian

Bước 1

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Văn phòng Sở để chuyển cho phòng Tài nguyên khoáng sản, nước và biến đổi khí hậu thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý.

0,5 ngày

Bước 2

Phòng Tài nguyên khoáng sản, Nước và Biến đổi khí hậu

Xem xét, thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết luận; tham mưu dự thảo Văn bản thẩm định và Giấy phép (Đối với trường hợp hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép) hoặc dự thảo văn bản thông báo trả lại hồ sơ (Đối với trường hợp hồ sơ không hợp lệ, không đủ điều kiện sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép) trình lãnh đạo phòng giải quyết hồ sơ.

8,5 ngày

Bước 3

Lãnh đạo phòng Tài nguyên Khoáng sản, Nước và BĐKH

Xem xét, thông qua dự thảo văn bản xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt

01 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem xét, ký duyệt văn bản trình UBND tỉnh (hoặc Văn bản thông báo trả lại hồ sơ)

01 ngày

Bước 5

Văn phòng Sở

Chuyển hồ sơ trình đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 6

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND tỉnh tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 7

Phòng chuyên môn

Thẩm tra, xử lý hồ sơ trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

02 ngày

Bước 8

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày

Bước 9

Lãnh đạo UBND tỉnh

Xem xét, ký duyệt Văn bản

01 ngày

Bước 10

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Chuyển kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Bước 11

Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 12

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Tổng thời gian thực hiện: 17 ngày làm việc

3. Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Trình tự

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian

Bước 1

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Văn phòng Sở để chuyển cho phòng Tài nguyên khoáng sản, nước và biến đổi khí hậu thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý.

0,5 ngày

Bước 2

Phòng Tài nguyên khoáng sản, Nước và Biến đổi khí hậu

Xem xét, kiểm tra, thẩm định; tham mưu dự thảo Văn bản thẩm định và Giấy phép hoặc dự thảo văn bản thông báo trả lại hồ sơ (Đối với trường hợp hồ sơ không hợp lệ, không đủ điều kiện cấp lại giấy phép) trình lãnh đạo phòng giải quyết hồ sơ.

01 ngày

Bước 3

Lãnh đạo phòng Tài nguyên Khoáng sản, Nước và BĐKH

Xem xét, thông qua dự thảo văn bản xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt

0,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem xét, ký duyệt văn bản trình UBND tỉnh (hoặc Văn bản thông báo trả lại hồ sơ)

0,5 ngày

Bước 5

Văn phòng Sở

Chuyển hồ sơ trình đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/4 ngày

Bước 6

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh

1/4 ngày

Bước 7

Phòng chuyên môn

Thẩm tra, xử lý hồ sơ trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 8

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 9

Lãnh đạo UBND tỉnh

Xem xét, ký duyệt Văn bản

0,5 ngày

Bước 10

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Chuyển kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường

1/4 ngày

Bước 11

Văn phòng Sở

Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/4 ngày

Bước 12

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Tổng thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 894/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu894/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 894/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 894/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính khí tượng thủy văn Sở Tài nguyên Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 894/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính khí tượng thủy văn Sở Tài nguyên Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu894/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýLê Huyền
        Ngày ban hành05/07/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 894/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính khí tượng thủy văn Sở Tài nguyên Ninh Thuận

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 894/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính khí tượng thủy văn Sở Tài nguyên Ninh Thuận

              • 05/07/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực