Quyết định 895/QĐ-TCTK

Quyết định 895/QĐ-TCTK năm 2013 thành lập Hội đồng và Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Thống kê do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 895/QĐ-TCTK 2013 thành lập Quy chế hoạt động Hội đồng Khoa học Công nghệ ngành Thống kê


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 895/QĐ-TCTK

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG VÀ BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGÀNH THỐNG KÊ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 201/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học xã hội và nhân văn;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Thống kê, thành viên Hội đồng trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Thống kê”.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Tổng cục Thống kê và các thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Thống kê chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Các thành viên Hội đồng;
- Lưu: VT, VTKE.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đỗ Thức

 

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGÀNH THỐNG KÊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 895/QĐ-TCTK, ngày 03 tháng 09 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

1. 01 Đồng chí Lãnh đạo Tổng cục, Phụ trách Viện Khoa học Thống kê, Chủ tịch;

2. Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, Phó chủ tịch, Thường trực Hội đồng;

3. Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp, Ủy viên;

4. Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin, Ủy viên;

5. Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia, Ủy viên;

6. Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, Ủy viên;

7. Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp, Ủy viên;

8. Vụ trưởng Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư, Ủy viên;

9. Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ, Ủy viên;

10. Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá, Ủy viên;

11. Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường, Ủy viên;

12. Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Ủy viên;

13. Giám đốc Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Ủy viên;

14. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê, Ủy viên;

15. Cục trưởng Cục Thống kê Hà Nội, Ủy viên;

16. Chủ tịch Hội Thống kê Việt Nam, Ủy viên;

17. Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê phụ trách Quản lý khoa học và chất lượng Thống kê, Ủy viên Thư ký Hội đồng.

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGÀNH THỐNG KÊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 895/QĐ-TCTK, ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 1. Hội đồng khoa học và Công nghệ ngành Thống kê (viết tắt là Hội đồng) được thành lập theo Quyết định số: …../QĐ-TCTK ngày .... tháng ... năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, là tổ chức tư vấn cho Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về mục tiêu, phương hướng, nội dung và ứng dụng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (viết tắt là KH&CN) trong lĩnh vực thống kê phục vụ mục tiêu phát triển của ngành Thống kê.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn về các vấn đề:

1. Chiến lược và kế hoạch phát triển KH&CN thống kê. Xác định phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch 5 năm, hàng năm về các lĩnh vực nghiên cứu khoa học của ngành Thống kê;

2. Tư vấn khen thưởng các công trình KH&CN xuất sắc, những ý kiến có giá trị thuộc phạm vi ngành Thống kê;

3. Các vấn đề khác liên quan đến lĩnh vực thống kê theo yêu cầu của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê;

Điều 3. Hội đồng có các quyền hạn sau:

1. Được cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan tới nhiệm vụ của Hội đồng khi có yêu cầu;

2. Được đảm bảo các điều kiện cần thiết và các chế độ quy định để thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội đồng.

Chương II

TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 4. Hội đồng gồm các nhà khoa học, nhà quản lý trong ngành Thống kê có uy tín, trình độ chuyên môn phù hợp với nghiệp vụ thống kê, có phẩm chất tốt và tinh thần trách nhiệm cao, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký và số lượng thành viên Hội đồng do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quyết định. Nhiệm kỳ Hội đồng KH&CN là 5 năm.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Hội đồng:

1. Chủ tịch Hội đồng

- Lãnh đạo Hội đồng hoạt động theo quy định tại Quy chế và chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về hoạt động của Hội đồng;

- Phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên của Hội đồng;

- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, triệu tập và chủ trì các kỳ họp của Hội đồng;

- Phê duyệt báo cáo và kiến nghị đối với những vấn đề đã được đưa ra thảo luận tại Hội đồng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng cực trưởng Tổng cục Thống kê giao.

2. Phó chủ tịch kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng

- Giúp Chủ tịch Hội đồng trong việc chỉ đạo các hoạt động của Hội đồng và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về các nhiệm vụ được phân công phụ trách;

- Thay mặt Chủ tịch Hội đồng điều hành và giải quyết công việc của Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền;

- Giúp Chủ tịch Hội đồng xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch cho các cuộc họp của Hội đồng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch Hội đồng giao.

3. Ủy viên Hội đồng

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng; nghiên cứu chuẩn bị tốt và tham gia ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận ở Hội đồng hoặc theo yêu cầu của Chủ tịch, Phó Chủ tịch;

- Đề nghị Hội đồng thảo luận những vấn đề do mình phát hiện và xét thấy có lợi cho phát triển KH&CN của Ngành và quản lý tài liệu, số liệu được cung cấp theo quy định của Tổng cục Thống kê và của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao.

4. Ủy viên Thư ký Hội đồng

- Ghi biên bản các cuộc họp của Hội đồng;

- Tổng hợp ý kiến các Ủy viên trong trường hợp Hội đồng lấy ý kiến bằng văn bản, báo cáo Chủ tịch Hội đồng;

- Chuẩn bị báo cáo công việc các cuộc họp của Hội đồng;

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội dung, chương trình, kế hoạch công tác của Hội đồng đã được thông qua tại kỳ họp;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch giao.

Điều 6. Viện Khoa học Thống kê thực hiện chức năng là đơn vị thường trực của Hội đồng, có nhiệm vụ:

1. Đề xuất thành phần đại biểu tham dự các cuộc họp của Hội đồng hoặc tham gia từng phần công việc của Hội đồng theo nội dung, chương trình đã được Chủ tịch phê duyệt;

2. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho các kỳ họp Hội đồng; Thông báo nội dung, chương trình và gửi tài liệu cho các thành viên và đại biểu trước kỳ họp Hội đồng;

3. Đề xuất, giúp Chủ tịch Hội đồng về Chương trình, phương án, giải pháp, biện pháp để đưa ra thảo luận tại Hội đồng đối với nội dung các nhiệm vụ KH&CN và ứng dụng trong lĩnh vực thống kê của ngành Thống kê;

4. Giải quyết các công việc có liên quan đến hoạt động của Hội đồng;

5. Trình Tổng cục trưởng báo cáo kết quả kỳ họp của Hội đồng;

6. Bảo quản hồ sơ, tài liệu của Hội đồng theo quy định của Tổng cục Thống kê và của pháp luật.

Chương III

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 7. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng:

1. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số bằng biểu quyết hoặc bỏ phiếu tại cuộc họp. Trường hợp kết quả biểu quyết hoặc bỏ phiếu ngang nhau quyền quyết định của Hội đồng thuộc về bên có ý kiến của người chủ trì cuộc họp Hội đồng (Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch). Trường hợp ủy viên Hội đồng không đồng ý thì có quyền bảo lưu ý kiến và được ghi nhận đầy đủ trong biên bản họp Hội đồng để báo cáo Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê xem xét quyết định;

2. Kết luận cuộc họp của Hội đồng phải được ghi thành biên bản và được Hội đồng thông qua, có chữ ký của người chủ trì cuộc họp và Thư ký Hội đồng.

Điều 8. Chế độ làm việc của Hội đồng:

1. Hội đồng họp định kỳ một năm hai lần vào Quý I và Quý III hàng năm. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch có thể triệu tập cuộc họp bất thường;

2. Thường trực Hội đồng (gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thư ký) họp định kỳ mỗi quý một lần, ngoài ra có thể họp bất thường hoặc họp mở rộng theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng;

3. Cuộc họp của Hội đồng phải có ít nhất 2/3 tổng số Ủy viên của Hội đồng tham dự và do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì thì mới được ra Nghị quyết của Hội đồng;

Các ủy viên vắng mặt có thể gửi bằng văn bản cho Hội đồng. Ý kiến bằng văn bản của Ủy viên vắng mặt được công bố tại cuộc họp Hội đồng và chỉ có giá trị tham khảo;

4. Trường hợp Ủy viên Thư ký Hội đồng không thể tham dự cuộc họp Hội đồng, người chủ trì cuộc họp chỉ định một Ủy viên của Hội đồng tham dự cuộc họp đó tạm thời làm Thư ký Hội đồng;

5. Tùy theo nội dung của cuộc họp, Hội đồng có thể mời một số nhà khoa học, quản lý có uy tín trong và ngoài Ngành đến dự họp để tham gia ý kiến. Đại biểu được mời có quyền thảo luận các vấn đề nêu trong cuộc họp Hội đồng nhưng không tham gia biểu quyết hoặc bỏ phiếu và phải chấp hành những quy định về chế độ bảo mật. Danh sách, số lượng đại biểu được mời do người chủ trì cuộc họp Hội đồng quyết định;

6. Nội dung, chương trình và tài liệu họp phải được gửi đến các Ủy viên và khách mời trước 5-7 ngày làm việc đối với cuộc họp Hội đồng định kỳ hoặc 03 ngày làm việc đối với các cuộc họp bất thường để Ủy viên và khách mời nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến thảo luận;

7. Trường hợp có những vấn đề quan trọng, cấp bách nhưng không thể tổ chức cuộc họp Hội đồng. Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch (khi Chủ tịch ủy quyền) có thể gửi phiếu yêu cầu đến các Ủy viên để lấy ý kiến bằng văn bản. Thư ký Hội đồng có nhiệm vụ tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các Ủy viên báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét, gửi Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Điều 9. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thực hiện theo chế độ quy định của nhà nước và trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN hàng năm của Tổng cục Thống kê.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Đơn vị thường trực Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức, triển khai và thực hiện quy chế này.

Trong trường hợp cần thiết, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê sẽ ra quyết định sửa đổi hoặc bổ sung những điều quy định trong bản quy chế này.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 895/QĐ-TCTK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu895/QĐ-TCTK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2013
Ngày hiệu lực03/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 895/QĐ-TCTK

Lược đồ Quyết định 895/QĐ-TCTK 2013 thành lập Quy chế hoạt động Hội đồng Khoa học Công nghệ ngành Thống kê


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 895/QĐ-TCTK 2013 thành lập Quy chế hoạt động Hội đồng Khoa học Công nghệ ngành Thống kê
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu895/QĐ-TCTK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thống kê
        Người kýĐỗ Thức
        Ngày ban hành03/09/2013
        Ngày hiệu lực03/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 895/QĐ-TCTK 2013 thành lập Quy chế hoạt động Hội đồng Khoa học Công nghệ ngành Thống kê

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 895/QĐ-TCTK 2013 thành lập Quy chế hoạt động Hội đồng Khoa học Công nghệ ngành Thống kê

            • 03/09/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/09/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực