Quyết định 895/QĐ-UBND

Quyết định 895/QĐ-UBND năm 2017 thực hiện Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND về Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, rừng giống trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 895/QĐ-UBND 2017 thực hiện Nghị quyết Phí bình tuyển công nhận rừng giống Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 895/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 19 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ PHÍ BÌNH TUYỂN, CÔNG NHẬN CÂY MẸ, CÂY ĐẦU DÒNG, RỪNG GIỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 27/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khoá IX, Kỳ họp thứ Ba (bất thường) về Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, rừng giống trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 27/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa IX, Kỳ họp thứ Ba (bất thường) về Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, rừng giống trên địa bàn tỉnh Cà Mau (kèm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh).

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết nêu trên khi có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- PVP UBND tỉnh (Q);
- TTCB-TH, CTTĐT tỉnh;
- PNN-TN, TH (Ch);

- Lưu: VT. Tr40/3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Sử

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 895/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu895/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2017
Ngày hiệu lực19/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 895/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 895/QĐ-UBND 2017 thực hiện Nghị quyết Phí bình tuyển công nhận rừng giống Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 895/QĐ-UBND 2017 thực hiện Nghị quyết Phí bình tuyển công nhận rừng giống Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu895/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýLê Văn Sử
        Ngày ban hành19/05/2017
        Ngày hiệu lực19/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 895/QĐ-UBND 2017 thực hiện Nghị quyết Phí bình tuyển công nhận rừng giống Cà Mau

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 895/QĐ-UBND 2017 thực hiện Nghị quyết Phí bình tuyển công nhận rừng giống Cà Mau

            • 19/05/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/05/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực