Quyết định 896/QĐ-UBND

Quyết định 896/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch thi hành Luật Bảo hiểm y tế Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 896/QĐ-UBND 2015 thi hành Luật Bảo hiểm y tế Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 896/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 2028/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch giữa Bộ Y tế Bộ Tài chính số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Căn cứ Kế hoạch số 998/KH-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Bộ Y tế triển khai thi hành Luật Bảo hiểm Y tế;

Xét đề nghị của Sở Y tế Thành phố tại Tờ trình số 605/TTr-SYT ngày 04 tháng 02 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH HĐND.TP;
- Các Báo, Đài Thành phố;
- VPUB: Các PVP;
- Phòng VX, THKH;
- Lưu:VT, (VX-P) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày      tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Thực hiện Quyết định số 2028/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (sau đây gọi tắt Luật BHYT) Công điện số 01/CĐ-TTg ngày 01 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đã được Quốc hội khóa XIII thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015; Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đơn vị, tổ chức nhân dân về vị trí vai trò của chính sách BHYT; nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân Thành phố.

- Tổ chức thực hiện Luật BHYT thống nhất, đồng bộ có hiệu quả trên địa bàn Thành phố.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ nội dung công việc, đảm bảo chất lượng tiến độ hoàn thành trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Bảo hiểm y tế.

- Trong tổ chức thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ triển khai thi hành Luật BHYT.

II. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế

- Đổi mới nội dung thông tin, tuyên truyền, vận động, giáo dục đa dạng, phong phú để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng BHYT quyền lợi, nghĩa vụ của người dân trong tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT.

- Tổ chức tuyên truyền Luật BHYT đến mọi tầng lớp nhân dân, tập trung những nội dung mới của Luật, bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả: xây dựng cụm panô, áp phích; biên soạn, phát hành tờ rơi tuyên truyền; viết bài tuyên truyền trên đài phát thanh, truyền hình của Thành phố quận, huyện. Tổ chức các cuộc đối thoại, toạ đàm theo từng nhóm đối tượng nhằm giải đáp khó khăn, vướng mắc kịp thời, từ đó tăng nhanh được tỷ lệ bao phủ của các nhóm tham gia BHYT.

- Công tác truyền thông, tuyên truyền cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, bảo đảm các đối tượng của truyền thông tiếp cận đầy đủ với thông tin về chính sách, pháp luật BHYT cách thức tham gia, quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia BHYT, đặc biệt hình thức tham gia BHYT theo hộ gia đình.

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời các đơn vị, tổ chức, cá nhân có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện chế độ, chính sách BHYT. Có biện pháp xử lý đối với những đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hành vi tiêu cực, vi phạm luật BHYT trên các phương tiện thông tin.

2. Đẩy mạnh thực hiện lộ trình BHYT toàn dân

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW Quyết định 3651/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 32-CTrHĐ/TU của Ủy ban nhân dân Thành phố. Theo đó, đến cuối năm 2015, đạt 76% dân số Thành phố tham gia BHYT đến năm 2020 đạt 90% dân số Thành phố tham gia BHYT.

- Đến tháng 10 năm 2015, theo lộ trình của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung Ủy ban nhân dân cấp xã) phải thực hiện việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.

- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên từng địa bàn phải thực hiện lập danh sách tham gia BHYT của các đối tượng theo quy định của Luật BHYT.

3. Đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT

- Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; năng lực cung cấp dịch vụ y tế tuyến cơ sở đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia BHYT .

- Tổ chức triển khai tốt việc khám chữa bệnh BHYT, giám sát việc bảo đảm đầy đủ quyền lợi hợp pháp của người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật; công khai, minh bạch các khoản thu viện phí để người bệnh giám sát kiểm soát; ngăn chặn không để xảy ra tình trạng lạm dụng dịch vụ kỹ thuật, thuốc, trục lợi quỹ BHYT sử dụng quỹ BHYT hiệu quả, đảm bảo cân đối quỹ BHYT trên địa bàn.

4. Xây dựng các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện theo quy định của Luật BHYT

Các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách pháp luật về BHYT theo các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện Luật BHYT

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, thanh tra liên ngành tại các đơn vị sử dụng lao động, các cơ sở khám chữa bệnh BHYT nhằm kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực để trục lợi quỹ BHYT.

Giải quyết kịp thời, không để tồn đọng các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc giải quyết chính sách BHYT.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bảo hiểm xã hội Thành phố

- Phối hợp với các cơ quan báo, đài xây dựng chuyên mục chính sách BHXH, BHYT. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền đa dạng hiệu quả trên địa bàn Thành phố để đảm bảo Luật BHYT sửa đổi, bổ sung được phổ biến rộng rãi đến người dân.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp m công tác về BHYT ; hướng dẫn thực hiện chính sách BHYT lập danh sách tham gia BHYT đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhân dân trên địa bàn Thành phố in cấp thẻ kịp thời.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiện đảm bảo đạt được mục tiêu BHYT toàn dân theo Kế hoạch Ủy ban nhân dân Thành phố đã đề ra.

- Phối hợp Sở Y tế các cơ sở khám chữa bệnh BHYT đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung.

- Tăng cường công tác giám định BHYT, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tham gia BHYT tăng cường kiểm tra phòng chống trục lợi, lạm dụng quỹ BHYT, đảm bảo cân đối quỹ BHYT trên địa bàn.

- Chủ động phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT tổ chức thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT tạm ứng kinh phí khám chữa bệnh BHYT đúng quy định của Luật BHYT.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng chuyên nghiệp, đảm bảo thuận lợi nhất cho người tham gia BHYT.

2. Sở Y tế

- Tổ chức phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật BHYT các văn bản pháp liên quan đến các đơn vị, các cơ sở y tế trực thuộc.

- Chỉ đạo các cơ sở y tế đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về BHYT đến người bệnh, người nhà bệnh nhân nhân dân trên địa bàn Thành phố.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT; cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình khám bệnh, chữa bệnh BHYT giảm thời gian chờ đợi, giảm phiền hà cho người bệnh.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát quy chế chuyên môn để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT -BYT ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi gian lận, trục lợi quỹ BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh.

- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực, y đức cho cán bộ y tế, đảm bảo chất lượng phục vụ sự hài lòng của người bệnh. Xử lý nghiêm những trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm, gây phiền hà cho người bệnh để tiêu cực, vụ lợi cá nhân

3. Sở Lao động - Thương binh Xã hội

- Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu đến mọi người lao động trên địa bàn Thành phố về chính sách pháp luật BHYT.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra về trách nhiệm tham gia BHXH - BHYT của đơn vị sử dụng lao động cho người lao động theo quy định của Luật BHYT.

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện việc xác định, quản lý, lập danh sách các đối tượng do Sở Lao động Thương binh Xã hội quản lý theo quy định của Luật BHYT, đảm bảo đúng thời gian, đúng đủ đối tượng.

4. Sở Giáo dục Đào tạo

- Chỉ đạo các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tính nhân văn, tính cộng đồng của chính sách BHYT, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi khi tham gia BHYT của học sinh, sinh viên theo quy định của Luật BHYT. Xác định việc tổ chức thu BHYT học sinh trách nhiệm của mỗi nhà trường, đảm bảo từ năm 2015, 100% các trường có 100% học sinh tham gia BHYT.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các trường học thực hiện việc lập danh sách tham gia BHYT của các đối tượng quy định của Luật BHYT.

- Chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Sở Nội vụ Bảo hiểm xã hội Thành phố thành lập, kiện toàn hệ thống y tế trường học để chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với trẻ em, học sinh, sinh viên.

- Đưa chỉ tiêu tham gia BHYT học sinh, sinh viên một chỉ tiêu đánh giá thi đua hàng năm của các trường học.

5. Sở Tài chính

Hàng năm, xây dựng dự toán để đảm bảo mua thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc Ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mua BHYT theo quy định các đối tượng khó khăn khác được Thành phố hỗ trợ mua thẻ. Thực hiện chuyển kinh phí ngân sách hỗ trợ mức đóng BHYT của các đối tượng theo quy định.

6. Sở Thông tin Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan thông tin truyền thông của Thành phố dành chuyên trang, chuyên mục thời lượng phù hợp phổ biến Luật BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng với nhiều hình thức (Đăng tải các bài viết, nội dung tuyên truyền Luật BHYT, cập nhật kịp thời những thay đổi về chính sách BHYT trên các báo, Cổng Giao tiếp điện tử của Thành phố, Website các đơn vị trực thuộc…).

7. Sở Tư pháp

- Chủ trì phối hợp với BHXH Thành phố các ngành liên quan có kế hoạch phổ biến Luật BHYT đến các đơn vị sử dụng lao động người lao động trên địa bàn Thành phố (thông qua Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố).

- Chỉ đạo phòng Tư pháp các quận, huyện tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT đến mọi người dân Thành phố.

8. Công an Thành phố

văn bản chỉ đạo công an xã, phường, thị trấn thực hiện các thủ tục tạm trú, tạm vắng xác nhận tạm trú, tạm vắng một cách thuận lợi, nhanh chóng giúp người dân tham gia BHYT hộ gia đình theo quy định của Luật BHYT.

9. Các sở, ban, ngành

- Tổ chức phổ biến Luật BHYT các văn bản hướng dẫn thi hành cho đối tượng công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị nhân dân thuộc địa bàn quản lý.

- Có trách nhiệm tổ chức thực hiện Luật BHYT bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

10. Ủy ban nhân dân các quận, huyện

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập danh sách tham gia BHYT trên địa bàn cho các đối tượng theo quy định của Luật BHYT; lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em đồng thời với việc cấp giấy khai sinh, gửi Bảo hiểm xã hội các quận, huyện (gọi chung BHXH cấp huyện), cụ thể:

+ Năm 2015, Ủy ban nhân dân cấp xã lập danh sách tham gia BHYT trên địa bàn gửi 01 bản danh sách về Bảo hiểm xã hội cấp huyện trước ngày 01 tháng 10 năm 2015.

+ Từ năm 2016, hàng tháng Ủy ban nhân dân cấp xã lập danh sách tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn gửi 01 bản danh sách về Bảo hiểm xã hội cấp huyện để thực hiện việc điều chỉnh, kịp thời in thẻ, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

- Chỉ đạo các phòng chức năng, Ủy ban nhân dân cấpthực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHYT; phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện thực hiện phát triển đối tượng tham gia, giải quyết đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng hưởng chế độ BHYT kịp thời, đúng quy định.

- Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện Quyết định số 3651/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 32-CTrHĐ/TU của Ủy ban nhân dân Thành phố, để đạt được mục tiêu năm 2015 có từ 76% đến năm 2020 ít nhất 90% dân số Thành phố tham gia BHYT.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện nghiêm túc tổ chức thực hiện Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Sở Y tế trước ngày 05 tháng 01 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố o ngày 25 tháng 01. Giao Sở Y tế phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện ./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 896/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu896/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2015
Ngày hiệu lực03/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 896/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 896/QĐ-UBND 2015 thi hành Luật Bảo hiểm y tế Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 896/QĐ-UBND 2015 thi hành Luật Bảo hiểm y tế Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu896/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHứa Ngọc Thuận
        Ngày ban hành03/03/2015
        Ngày hiệu lực03/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 896/QĐ-UBND 2015 thi hành Luật Bảo hiểm y tế Hồ Chí Minh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 896/QĐ-UBND 2015 thi hành Luật Bảo hiểm y tế Hồ Chí Minh

         • 03/03/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 03/03/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực