Quyết định 896/QĐ-UBND

Quyết định 896/QĐ-UBND phê duyệt phương án tổ chức các kỳ thi, xét tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2019

Nội dung toàn văn Quyết định 896/QĐ-UBND 2019 tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp tỉnh Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 896/-UBND

Lào Cai, ngày 09 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC CÁC KỲ THI, XÉT TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TUYỂN SINH VÀO CÁC LỚP ĐẦU CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 về việc ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông; Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT- BGDĐT ngày 25/01/2017; Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/3/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp ban hành tại Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT và Thông tư 04/2018/TT- BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy; Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy; Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính qui, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở;

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 về việc bổ sung vào điểm a khoản 2 Điều 27 Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động trường THPT chuyên; Thông tư số 12/2014/TT- BGDĐT ngày 18/4/2014 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 23, 24 Quy chế ban hành theo Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 32/TTr- SGD&ĐT ngày 29/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án tổ chức các kthi, xét tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2019, như sau:

1. Xét tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS): Tổ chức 01 đợt trong năm.

1.1. S đợt xét trong năm: 01 đợt.

1.2. Thời gian: 02 ngày (từ ngày 16-17/5/2019).

1.3. Tổ chức xét duyệt: Mỗi trường phổ thông, Trung tâm GDTX có cấp học THCS thành lập 01 Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS; mỗi Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập 01 Hội đồng xét duyệt kết quả tốt nghiệp THCS.

2. Thi trung học phổ thông quốc gia (THPTQG)

2.1. Thời gian đăng ký dự thi, môn thi, lịch thi: Theo Quy chế và hướng dẫn thi THPT quốc gia năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Thành lập Ban chỉ đạo thi:

- Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh;

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo thi cấp huyện.

2.3. Thành lập Hội đồng thi và các điểm thi:

- Hội đồng thi: Toàn tỉnh thành lập 01 Hội đồng thi do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Chủ tịch Hội đồng.

- Điểm thi: Tổ chức 18 điểm thi đặt tại 09 huyện, thành phố. Cụ thể:

+ Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT và thí sinh đang học lớp 12: dự thi tại các điểm thi thuộc các huyện, thành phố theo địa bàn cư trú.

+ Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT thi để lấy kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng: dự thi tại 04 điểm thi đặt tại thành phố Lào Cai.

(có danh sách các điểm thi kèm theo)

- Nơi đăng ký dự thi:

+ Thí sinh đang học lớp 12: đăng ký dự thi tại trường THPT, trung tâm GDTX đang học.

+ Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: đăng ký dự thi tại các trường THPT trên địa bàn cư trú;

+ Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT thi chỉ để lấy kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019: đăng ký dự thi tại các trường THPT số 1 các huyện và trường THPT Chuyên, THPT số 1, 2, 3 thành phố Lào Cai.

2.4. Thành lập các Ban của Hội đồng thi:

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập các Ban của Hội đồng thi và Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT theo quy chế thi THPT quốc gia hiện hành.

3. Tuyển sinh vào lớp đầu cấp THCS và THPT:

3.1. Tuyển sinh vào lớp đầu cấp THCS:

Tuyển sinh THCS theo phương thức xét tuyển. Trường hợp cơ sở giáo dục có số học sinh đăng ký vào lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh thì có ththực hiện phương thức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

3.2. Tuyển sinh vào lớp đầu cấp THPT:

a) Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Chuyên tỉnh Lào Cai:

- Phương thức: Thi tuyển.

- Môn thi: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc) và môn chuyên.

- Thời gian: 03 ngày, từ ngày 03-05/6/2019.

- Tổ chức thi: Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập các Hội đồng coi thi, chấm thi, duyệt tuyển sinh vào trường THPT Chuyên.

- Địa bàn tuyển sinh: Toàn tỉnh.

- Không thực hiện chế độ tuyển thẳng vào lớp 10 trường THPT Chuyên.

b) Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT không chuyên:

- Phương thức:

+ Xét tuyển đối với các trường: THPT số 2 Si Ma Cai; THPT số 3 Bảo Yên; THPT số 4 Văn Bàn; THPT số 2 Sa Pa; THPT số 3 Mường Khương; THPT số 2 Bát Xát, THCS&THPT Bát Xát; THPT số 2 Bắc Hà.

+ Thi tuyển: Các trường THPT còn lại.

- Môn thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung Quốc).

- Thời gian thi: 02 ngày, ngày 03 và 04/6/2019.

- Tổ chức tuyển sinh: Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập tại mỗi trường 01 Hội đồng tuyển sinh. Các trường tuyển sinh theo phương thức thi tuyển thành lập thêm 01 Hội đồng coi thi, 01 Hội đồng chấm thi (trừ các trường chấm thi tập trung); Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập 01 Hội đồng chấm thi tập trung cho các trường phổ thông dân tộc nội trú, các trường THPT trên địa bàn thành phố Lào Cai, trường THPT số 1, số 2 Bảo Thắng, THPT số 1 Bát Xát.

- Địa bàn tuyển sinh: Trường THPT số 1 thành phố Lào Cai tuyển sinh trong địa bàn toàn tỉnh; các trường còn lại tuyển sinh trên địa bàn huyện, thành phố theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Chế độ tuyển thẳng: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh THCS và THPT hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (không thực hiện chế độ tuyn thng đi với Trường THPT số 1 thành phố Lào Cai).

c) Tuyển sinh vào Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh và các trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT các huyện:

- Phương thức: Thi tuyển (môn thi, thời gian thi, tổ chức thi như các trường THPT không chuyên).

- Địa bàn tuyển sinh: Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh tuyển sinh trong địa bàn toàn tỉnh; các trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT các huyện tuyển sinh trên địa bàn huyện. Riêng trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Bảo Thắng cho phép tuyển không quá 10 học sinh của thành phố Lào Cai.

- Đăng ký dự thi:

+ Thí sinh có nguyện vọng thi tuyển vào trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh: Đăng ký và dự thi tại Hội đồng thi do trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh tổ chức. Nhng thí sinh không trúng tuyển được sử dụng kết quả thi hoặc kết quả học tập để xét tuyển vào các trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT hoặc trường THPT thuộc địa bàn tuyển sinh theo phương thức tuyển sinh của trường đó.

+ Thí sinh có nguyện vọng thi tuyển vào trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT các huyện: Đăng ký và dự thi tại Hội đồng thi do trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT huyện tổ chức. Những thí sinh không trúng tuyển được sử dụng kết quả thi hoặc kết quả học tập để dự tuyển vào các trường THPT, trường THCS&THPT trên địa bàn tuyển sinh theo phương thức tuyển sinh của trường đó.

- Nguyên tắc xét trúng tuyển:

+ Đối với trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh: Tuyển theo điểm thi từ cao xuống thấp cho tới hết chỉ tiêu được giao (bao gồm cả số thí sinh tuyển thẳng).

+ Đối với trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT huyện: Tuyển theo điểm thi từ cao xuống thấp 75% tổng chỉ tiêu. Số chỉ tiêu còn lại của mỗi trường được xét tuyển dựa trên cơ cấu dân tộc, vùng miền kết hợp với điểm xét tuyển (bao gồm cả số thí sinh tuyển thẳng).

- Chế độ tuyển thẳng: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh THCS và THPT hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.3. Quy định về điểm cộng ưu tiên, khuyến khích, đối tượng tuyển thẳng và địa bàn tuyn sinh:

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ Quy chế tuyển sinh và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo để hướng dẫn chi tiết.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với trường Đại học, Cao đẳng được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức các kỳ thi, xét tốt nghiệp THCS, THPT và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (
QĐ);
- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- CVP, PCVP2;
- Lưu: VT, TH
1, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Dương

 

DANH SÁCH

CÁC ĐIM THI KỲ THI THPT QUỐC GIA TẠI TỈNH LÀO CAI NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Lào Cai)

TT

Tên điểm thi

Địa điểm

Địa chỉ

Số thí sinh (dự kiến)

Số phòng thi

Số phòng chờ thi

Số phòng hiện có

1

Điểm thi số 1 huyện Bảo Thắng

Trường THPT số 1 huyện Bo Thắng

Thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng

533

23

2

32

2

Điểm thi số 2 huyện Bảo Thắng

Trường THCS thị trấn Phố Lu

Thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng

267

12

2

16

3

Điểm thi số 1 huyện Bảo Yên

Trường THPT số 1 huyện Bảo Yên

Thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên

485

21

2

29

4

Điểm thi số 2 huyện Bảo Yên

Trường THCS Phố Ràng 1

Thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên

216

9

2

12

5

Điểm thi số 1 huyện Bát Xát

Trường THPT số 1 huyện Bát Xát

Thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát

321

14

3

18

6

Điểm thi số 2 huyện Bát Xát

Trường THCS thị trấn Bát Xát

Thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát

217

10

2

12

7

Điểm thi số 1 huyện Bắc Hà

Trường THPT số 1 huyện Bắc Hà

Thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà

270

12

3

18

8

Điểm thi số 2 huyện Bắc Hà

Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Bắc Hà

Thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà

232

10

2

14

9

Điểm thi số 1 thành phố Lào Cai

Trường THPT số 1 TP Lào Cai

Phường Cốc Lếu, TP Lào Cai

632

27

4

32

10

Điểm thi số 2 thành phố Lào Cai

Trường THPT số 2 TP Lào Cai

Phường Bình Minh, TP Lào Cai

479

20

3

24

11

Điểm thi số 3 thành phố Lào Cai

Trường THPT số 3 TP Lào Cai

Phường Duyên Hải, TP Lào Cai

445

19

2

21

12

Điểm thi số 4 thành phố Lào Cai

Trường THPT Chuyên

Phường Bắc Cường, TP Lào Cai

454

19

4

24

13

Điểm thi số 1 huyện Mường Khương

Trường THPT số 1 huyện Mường Khương

Thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương

286

12

2

18

14

Điểm thi số 2 huyện Mường Khương

Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Mường Khương

Thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương

136

6

2

13

15

Điểm thi huyện Sa Pa

Trường THPT số 1 huyện Sa Pa

Thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa

381

16

2

18

16

Điểm thi huyện Si Ma Cai

Trường THPT số 1 huyện Si Ma Cai

Xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai

300

13

2

17

17

Điểm thi số 1 huyện Văn Bàn

Trường THPT số 1 huyện Văn Bàn

Thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn

535

23

2

26

18

Điểm thi số 2 huyện Văn Bàn

Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Văn Bàn

Thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn

329

14

2

16

Cộng

6.518

280

43

360

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 896/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu896/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2019
Ngày hiệu lực09/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 896/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 896/QĐ-UBND 2019 tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp tỉnh Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 896/QĐ-UBND 2019 tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp tỉnh Lào Cai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu896/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Thanh Dương
        Ngày ban hành09/04/2019
        Ngày hiệu lực09/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 896/QĐ-UBND 2019 tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp tỉnh Lào Cai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 896/QĐ-UBND 2019 tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp tỉnh Lào Cai

            • 09/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực