Quyết định 896/QĐ-UBND

Quyết định 896/QĐ-UBND về cấp ngân sách năm 2016 cho cơ quan, đơn vị để thực hiện chế độ lương mới theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 896/QĐ-UBND cấp ngân sách cơ quan đơn vị thực hiện chế độ lương mới Ninh Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 896/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 07 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CẤP NGÂN SÁCH NĂM 2016 CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐỂ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ LƯƠNG MỚI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 47/2016/NĐ-CP NGÀY 26/5/2016 CỦA CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định mc lương cơ sở đi với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 1174/STC-HCSN ngày 30/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp ngân sách năm 2016, số kinh phí 10.211 triệu đồng (mười tỷ, hai trăm mười một triệu đồng) cho các cơ quan, đơn vị đthực hiện chế độ lương mới theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ, ( Biu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Tài chính thông báo, đồng thời trích ngân sách tỉnh năm 2016 (ngun kinh phí thực hiện cải cách tin lương) số kinh phí tại Điều 1 chuyn các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ; hướng dn các cơ quan, đơn vị sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Tỉnh ủy;

- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Lưu VT, VP5, VP1;
NN/

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng

 

TỔNG HỢP CẤP KINH PHÍ TĂNG LƯƠNG THEO NĐ 47/2016/NĐ-CP (ĐỢT 1) CÁC ĐƠN VỊ HCSN KHỐI TỈNH

(Kèm theo Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Đơn vị

Kinh phí tăng lương theo NĐ 47/2016/NĐ-CPt 1)

A

B

5

 

Tổng cộng

10.211

I

Các Sở Ban ngành

9.171

1

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

75

2

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

150

3

Trung tâm tin học và công báo

15

4

Sở Kế hoạch và đầu tư

105

5

Sở Tài chính

155

6

Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính công

20

7

Sở Nội vụ

75

8

Ban thi đua khen thưởng

20

9

Ban Tôn Giáo

20

10

Chi cục Văn thư lưu trữ

35

11

Chi cục Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

15

12

Thanh tra tỉnh

80

13

Trung tâm Trợ giúp pháp lý

25

14

Sở Văn hóa Thể thao và du lịch

150

15

Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch

16

16

Trung tâm Văn hóa

35

17

Thư viện

25

18

Bảo tàng

30

19

Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng

25

20

Nhiếp ảnh

5

21

Trung tâm Thể dục thể thao

70

22

Trung tâm hỗ trợ khách Du lịch

5

23

Ban quản lý quần thể danh thắng Tràng an

70

24

Sở Công thương

100

25

Trung tâm Khuyến công và XTTM Ninh Bình

5

26

Chi cục Quản lý thị trường

155

27

Trung tâm phát triển cụm công nghiệp

5

28

Sở Khoa học công nghệ

50

29

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

20

30

Trung tâm ng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

5

31

Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ

5

32

Các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và đào tạo

3.525

-

Sở Giáo dục và đào tạo

160

-

Trường THPT Hoa Lư A

150

-

Trường THPT Trần Hưng Đạo

150

-

Trường THPT Gia Viễn A

120

-

Trường THPT Gia Viễn B

120

-

Trường THPT Gia Viễn C

80

-

Trường THPT Nho Quan A

150

-

Trường THPT Nho Quan B

160

-

Trường THPT Nho Quan C

100

-

Trường THPT Kim Sơn A

140

-

Trường THPT Kim Sơn B

130

-

Trường THPT Kim Sơn C

60

-

Trường THPT Yên Khánh A

160

-

Trường THPT Yên Khánh B

140

-

Trường THPT Yên Mô A

80

-

Trường THPT Yên Mô B

140

-

Trường THPT Nguyễn Huệ

140

-

Trường THPT Bình Minh

100

-

Trường THPT Đinh Tiên Hoàng

170

-

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

90

-

Trường THPT Vũ Duy Thanh

80

-

Trường THPT Tạ Uyên

70

-

Trường THPT Ninh Bình - Bạc Liêu

50

-

Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy

340

-

Trường THPT Dân tộc nội trú

95

-

Trung tâm GDTX huyện Yên Mô

30

-

Trung tâm GDTX huyện Gia Viễn

30

-

Trung m GDTX huyện Kim Sơn

30

-

Trung tâm GDTX huyện Yên Khánh

30

-

Trung tâm GDTX thành phố Tam Điệp

30

-

Trung tâm GDTX Tỉnh Ninh Bình

50

-

Trung tâm GDTX huyện Nho Quan

35

-

Trung tâm GDTX huyện Hoa Lư

30

-

Trung m Tin học ngoại ngữ & HN

85

-

Trường TH Kinh tế Kỹ thuật tại chức

0

33

Trường Trung cấp nghề Nho Quan

20

34

Trường Chính trị

125

35

Các đơn vị thuộc Sở Y tế

1.715

-

Trung tâm Y tế Tam Điệp

100

-

Trung tâm Y tế huyện Yên Mô

200

-

Trung tâm Y tế huyện Nho Quan

350

-

Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn

250

-

Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư

100

-

Trung tâm Y tế huyện Yên Khánh

200

-

Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn

300

-

Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe

15

-

Chi cục Dân số + TT dân số huyện, TP

80

-

Chi cục An toàn Vệ sinh thực phm

10

-

Trung tâm Pháp y

10

-

Trường Cao đẳng y tế

100

36

Thanh tra giao thông

50

37

Ban Đăng kiểm thủy

10

38

Văn phòng Ban ATGT

10

39

Quỹ bảo trì đường bộ

5

40

Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động

15

41

Sở Lao động Thương binh và xã hội

105

42

Trung tâm Phục hồi chức năng tâm thần

95

43

Trung tâm Bảo trợ xã hội

75

44

Trung tâm Chữa bệnh và Giáo dục lao động xã hội

80

45

Trung tâm giới thiệu việc làm

20

46

Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan

80

47

Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội

10

48

Sở Nông nghiệp và PTNT

140

49

Chi cục Thú y

90

50

Chi cục Thủy sản

50

51

Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão

85

52

Chi cục Kim lâm

145

53

Trung tâm Khuyến nông

65

54

Chi cục Thủy lợi

55

55

Chi cục Bảo vệ thực vật

75

56

Chi cục Phát trin nông thôn

50

57

Trung tâm Giống thủy sản nước ngọt

15

58

Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản

30

59

Trung tâm nước sạch &VSMT nông thôn

30

60

BQL Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh NB

15

61

Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và xúc tiến thương mại nông nghiệp

10

62

Các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và môi trường

200

-

Sở Tài nguyên và môi trường

110

-

Chi cục Biển, đảo

10

-

Trung tâm Kỹ thuật đo đạc bản đồ

15

-

Văn phòng Đăng ký quyn sử dụng đất

20

-

Trung tâm Phát triển quỹ đất

20

-

Chi cục Bảo vệ Môi trường

15

-

TT Quan trắc và phân tích môi trường

10

63

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

500

64

Ban quản lý các Khu công nghiệp

55

65

Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp

25

66

Liên minh các hợp tác

25

II

Khối Đảng

620

1

Văn phòng Tỉnh ủy

100

2

Ban tổ chức tỉnh ủy

100

3

Ban nội chính

50

4

Báo Ninh Bình

50

5

Ủy ban kiểm tra

100

6

Ban tuyên giáo

50

7

Ban dân vận

50

8

Đng ủy khối doanh nghiệp

50

9

Đảng ủy khối cơ quan

50

10

Ban bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh

20

III

Đoàn thể

285

1

Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam

70

2

Hội Liên hiệp phụ nữ

60

3

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình

45

4

Hội Nông dân

60

5

Hội Cựu chiến binh

30

6

Trung tâm thanh thiếu nhi

20

IV

Các hội quần chúng

95

1

Hội Chữ thập đỏ

15

2

Hội Người mù

10

3

Hội Văn học nghệ thuật

15

4

Hội Đông y

5

5

Hội Luật gia

5

6

Hiệp hội doanh nghiệp

25

7

Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật

20

V

Hỗ trợ các TCXH & khác

40

1

Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm

35

2

Trung tâm dạy nghề & hỗ trợ nông dân

5

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 896/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu896/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2016
Ngày hiệu lực07/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 896/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 896/QĐ-UBND cấp ngân sách cơ quan đơn vị thực hiện chế độ lương mới Ninh Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 896/QĐ-UBND cấp ngân sách cơ quan đơn vị thực hiện chế độ lương mới Ninh Bình 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu896/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýĐinh Chung Phụng
        Ngày ban hành07/07/2016
        Ngày hiệu lực07/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 896/QĐ-UBND cấp ngân sách cơ quan đơn vị thực hiện chế độ lương mới Ninh Bình 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 896/QĐ-UBND cấp ngân sách cơ quan đơn vị thực hiện chế độ lương mới Ninh Bình 2016

            • 07/07/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/07/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực