Quyết định 8963/2004/QĐ-UB

Quyết định 8963/2004/QĐ-UB về Quy chế mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2004 - 2008

Nội dung toàn văn Quyết định 8963/2004/QĐ-UB Quy chế mối quan hệ giữa Ủy ban và Liên đoàn Lao động Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8963/2004/QĐ-UB

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 11 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA UBND TỈNH VỚI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU. GIAI ĐOẠN 2004 - 2008

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Căn c Luật Công đoàn ngày 30/6/1990;

- Căn cứ Nghị định số 133/HĐBT ngày 20/4/1991 ca Hội đồng Bộ trưng (nay là Chính phủ).

- Sau khi có thỏa thuận ca Liên đoàn lao động tnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh với Liên đoàn lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quy chế gồm: 4 chương và 11 điều.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, ktừ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, th xã, thành phchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo)
- Bộ Tư pháp (để báo cáo)
- Tổng LĐLĐ Việt Nam (để báo cáo)
- TTrT
U; TTrHĐND tỉnh (để báo cáo)
- UBMTTQVN tỉnh và các ĐT (để phối hợp)
-
Ban Tuyên giáo Tnh y
- Ban VHXH-H
ĐND tỉnh
- Liên đoàn lao đ
ng tnh (đ phối hợp)
- Như Đi
u 3
- Báo BR-VT
, Đài PTTH tnh
- Lưu VT,TH.

TM. UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Quang Khải

 

QUY CHẾ

VỀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỚI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo QĐ số 8963/QĐ-UBND ngày 12/11/2004 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Chương I:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mối quan hệ công tác gia Ủy ban Nhân dân tnh (UBND) với Liên đoàn lao động tỉnh (LĐLĐ) dựa vào Luật Công đoàn ngày 30/6/1990, Nghị định 133/HĐBT ngày 20/4/1991 của Hội đng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và Bộ Luật Lao động.

Điều 2: Bn Quy chế này xác định những nội dung phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh và chức năng, nhiệm vụ của công đoàn, gồm những nội dung sau:

- Tham gia xây dựng và thực hiện các cơ chế, chủ trương, chính sách của Đng và Nhà nước liên quan trực tiếp quyền và nghĩa vụ của Công nhân Viên chức, lao động (CNVC-LĐ) trong tnh và việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tnh;

- Phát huy dân ch s, tạo điều kiện để CNVC-LĐ tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị.

- Giải quyết việc làm, nâng cao đời sống và cải thiện điều kiện làm việc cho CNVC-LĐ;

- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng ca CNVC-LĐ;

- Tổ chức giáo dục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CNVC- LĐ;

- Động viên CNVC-LĐ tích cực thực hiện các nhiệm vụ về chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng nhằm đạt các ch tiêu theo Nghị quyết của Đảng bộ tnh và HĐND tỉnh đ ra hàng năm.

Chương II:

CÁC NỘI DUNG PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG

Điều 3: Việc soạn thảo các văn bản thi hành pháp luật, các chính sách vlao động và các chính sách kinh tế xã hội khác có liên quan trực tiếp đến quyn, nghĩa vụ và li ích của CNVC-LĐ, được thực hiện như sau;

- UBND tỉnh hoặc các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tnh chủ trì soạn tho văn bản phải mời đại diện Liên đoàn Lao động tnh trực tiếp tham gia soạn tho văn bản. LĐLĐ tnh cử đại diện có khả năng tham gia soạn thảo văn bn. Trong trường hợp LĐLĐ tnh không trực tiếp tham gia soạn tho văn bản thì UBND tỉnh hoặc các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tnh ch trì soạn tho phải gửi văn bản đến LĐLĐ tnh nghiên cu và tham gia ý kiến bằng văn bản

- Đối với những nội dung mà LĐLĐ tnh và bên soạn thảo văn bản thuc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh chưa thống nhất ý kiến, thì cơ quan ch trì soạn thảo phải báo cáo các ý kiến khác nhau để UBND tỉnh xem xét và quyết định theo thm quyn. Trường hợp văn bản do UBND tỉnh soạn thảo thì hai bên stiếp tục trao đổi. Thẩm quyền quyết định cuối cùng là UBND tỉnh. Khi văn bản được ban hành thì LĐLĐ tỉnh vận động CNVC-LĐ thực hiện.

Điều 4: Việc phát huy quyền làm chủ của CNVC-LĐ trong công tác tham gia qun lý Nhà nước:

- LĐLĐ tnh chỉ đạo các cấp công đoàn tham gia xây dựng kế hoạch kinh tế- xã hội hàng năm của các cấp chính quyền; đồng thời vận động CNVC-LĐ thực hiện kế hoạch. Thông qua đó mà thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát của tổ chức công đoàn.

- UBND tỉnh chỉ đạo các cấp chính quyền, Thủ trưởng cơ quan, Giám đốc các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp, tổ chức Đại hội CNVC trong các DNNN và Hội ngh CBCC trong các cơ quan HCSN để CNVC-LĐ tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, chương trình công tác của cơ quan, doanh nghiệp.

Điều 5: Tổ chức các phong trào thi đua lao động trong CNVC-LĐ:

- Hàng năm UBND tỉnh định ra mục tiêu, nội dung thi đua; tổ chức sơ, tng kết và biểu dương, khen thưởng kịp thời đđộng viên phong trào.

- LĐLĐ tnh tổ chức phát động thi đua; đề ra các biện pháp đphát huy nỗ lực của CNVC-LĐ thực hiện thng lợi những mục tiêu do UBND tỉnh đ ra.

- Cùng với các phong trào thi đua nêu trên, LĐLĐ tnh tổ chức các phong trào thi đua trong hệ thống công đoàn nhm góp phần thúc đy các phong trào thi đua chung trong toàn tỉnh.

Chương III:

NHỮNG ĐẢM BẢO CHO PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG

Điều 8: Về cung cấp thông tin

- LĐLĐ tnh được cử đại diện tham dự các khọp thường kỳ do UBND tỉnh tổ chức. UBND tỉnh chđạo các sở, ban, ngành trực thuộc UBND có trách nhiệm phối hợp cung cấp cho LĐLĐ tnh nhng thông tin v tình hình kinh tế - xã hội; các chủ trương chính sách của Trung ương và địa phương mới ban hành liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi của CNVC-LĐ.

- Đầu năm, giữa năm và cuối năm UBND tỉnh cử đại diện gp CNVC-LĐ ở các thành phần kinh tế để trực tiếp nghe ý kiến của họ về việc thực hiện kế hoạch nhà nước địa phương, vchế độ chính sách và các vấn đề khác cần quan tâm. Thời gian, địa điểm và nội dung làm việc do LĐLĐ tnh chuẩn bị và phải báo trước cho UBND tỉnh biết trước ít nhất 15 ngày làm việc.

Điều 9: Về thời gian báo cáo, tổ chức sơ kết, tổng kết

- Hàng tháng LĐLĐ tỉnh thông báo bng văn bản với UBND tnh về tình hình việc làm, đời sống, tâm tư nguyện vọng của CNVC-LĐ, các hoạt động của tổ chức công đoàn và những kiến nghị (nếu có).

- Định kỳ hàng năm, 6 tháng 1 lần (hoặc khi cần thiết) Thường trực UBND tỉnh và LĐLĐ tnh tổ chức họp liên tịch đ trao đi, bổ sung những vấn đề cần thiết trong mi quan hệ công tác giữa UBND với LĐLĐ tỉnh. Thời gian, chương trình làm việc do Văn phòng HĐND và UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng LĐLĐ tnh chuẩn bị.

Điều 10: UBND tỉnh tạo điều kiện giúp đỡ về tài chính, phương tiện làm việc đ công đoàn hoạt động thuận lợi, đng thời chỉ đạo Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước phối hợp với LĐLĐ tnh thực hiện việc trích nộp kinh phí công đoàn khối hành chính sự nghiệp theo luật định.

Chương IV:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11: Văn phòng HĐND và UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng LĐLĐ tnh triển khai thực hiện Qui chế này, mọi sa đổi, bổ sung phải được UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh thống nhất.

Căn cứ Quy chế này, các bên thống nhất xây dựng kế hoạch công tác hàng năm và triển khai trong toàn hệ thống theo phân cấp quản lý.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8963/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu8963/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2004
Ngày hiệu lực27/11/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/04/2009
Cập nhật20 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8963/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 8963/2004/QĐ-UB Quy chế mối quan hệ giữa Ủy ban và Liên đoàn Lao động Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 8963/2004/QĐ-UB Quy chế mối quan hệ giữa Ủy ban và Liên đoàn Lao động Vũng Tàu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu8963/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýPhạm Quang Khải
        Ngày ban hành12/11/2004
        Ngày hiệu lực27/11/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/04/2009
        Cập nhật20 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 8963/2004/QĐ-UB Quy chế mối quan hệ giữa Ủy ban và Liên đoàn Lao động Vũng Tàu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 8963/2004/QĐ-UB Quy chế mối quan hệ giữa Ủy ban và Liên đoàn Lao động Vũng Tàu

            • 12/11/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/11/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực