Quyết định 897/QĐ-TTg

Quyết định 897/QĐ-TTg năm 2016 về tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 897/QĐ-TTg tiêu chí quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu vùng An toàn khu 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 897/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊU CHÍ, QUY TRÌNH THỦ TỤC CÔNG NHẬN XÃ AN TOÀN KHU, VÙNG AN TOÀN KHU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu như sau:

1. Đối tượng

a) Đơn vị hành chính cấp xã (theo địa bàn hiện nay) có các sự kiện lịch scách mạng liên quan đến tiêu chí xác định xã An toàn khu.

b) Vùng (gồm các đơn vị hành chính cấp xã theo địa bàn hiện nay ở trong vùng) có các sự kiện lịch sử cách mạng liên quan đến tiêu chí xác định vùng An toàn khu.

2. Tiêu chí xác định xã An toàn khu, vùng An toàn khu

a) Xã An toàn khu phải có 03 trong 05 tiêu chí sau:

- Tiêu chí 1: Được cấp ủy đảng từ Khu ủy, Quân khu ủy trở lên chỉ đạo xây dựng An toàn khu cách mạng (nơi có các điều kiện về địa hình, địa thế, chính trị, quân sự, kinh tế - xã hội, dân cư và bo đảm an toàn cho các hoạt động lãnh đạo cách mạng của Đảng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ).

- Tiêu chí 2: Nơi ở (nuôi, giấu, giữ bí mật), làm việc và hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của các đồng chí cán bộ của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội từ cấp Khu và Quân khu trở lên.

- Tiêu chí 3: Nơi diễn ra các sự kiện đặc biệt quan trọng, có các quyết sách chiến lược của Đảng mang tính chất bước ngoặt trong các giai đoạn của 02 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hoặc nơi đóng trụ scác cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội từ cấp Khu và Quân khu trlên, trụ sngoại giao (Sứ quán, Tổng Lãnh sự quán,...) của nước ngoài, cơ quan Bộ Chỉ huy Mặt trận cấp chiến dịch trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

- Tiêu chí 4: Nơi đóng quân, đào tạo, huấn luyện, tập kết, trung chuyển của các lực lượng vũ trang (quân đội, công an) từ cấp đại đội trlên; nơi có kho cất trữ lương thực, thực phẩm, vũ khí, khí tài, quân trang, quân dụng,... trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ phục vụ cho Mặt trận cấp chiến dịch hoặc cấp Quân khu trở lên.

- Tiêu chí 5: Nơi có cơ sở và phong trào cách mạng vững mạnh trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; đồng thời, lực lượng vũ trang của địa phương đã chủ động hoặc phối hợp với lực lượng vũ trang chính quy tổ chức các trận đánh địch để bảo vệ an toàn cho cán bộ, cơ quan, tổ chức của Đảng và Nhà nước đóng trên địa bàn hoặc là nơi đã diễn ra trận đánh thắng lợi quan trọng góp phần tạo ra cục diện chiến trường lợi thế cho cách mạng và kháng chiến tại địa bàn và khu vực lân cận.

b) Vùng An toàn khu phải có đủ 02 tiêu chí sau:

- Tiêu chí 1: Vùng có địa bàn thuộc 01 hoặc một số đơn vị hành chính cấp huyện liền kề của 01 hoặc một stỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các đơn vị hành chính cấp xã trong vùng này có cơ svà phong trào cách mạng vững mạnh trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

- Tiêu chí 2: Có từ 30% trở lên số đơn vị hành chính cấp xã trong vùng được công nhận xã An toàn khu, trong đó có đơn vị hành chính cấp xã được phong tặng Danh hiệu Anh hùng lực lưng vũ trang hoặc có các Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia, các công trình di tích lịch sử cách mạng được các tổ chức, cơ quan từ cấp Khu ủy, Quân khu trở lên đầu tư xây dựng trên địa bàn.

3. Quy trình thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu:

a) Quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu:

Căn cứ các tiêu chí xác định xã An toàn khu, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân cấp huyện trực thuộc có liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu theo quy trình thủ tục như sau:

- Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ khoa học công nhận xã An toàn khu, báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp, lập tờ trình kèm theo hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận xã An toàn khu.

- Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu của Ủy ban nhân dân cấp xã bảo đảm theo đúng quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chc thẩm định hồ sơ, báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp, lập tờ trình (kèm theo hồ sơ) trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Hội đồng thẩm định cấp huyện có từ 05 đến 07 người, gồm: Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các phòng, ban, đoàn thể liên quan thuộc huyện và đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã có hồ sơ đề nghị.

- Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu của Ủy ban nhân dân cấp huyện bảo đảm theo đúng quy định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm đnh hồ sơ (Sở Nội vụ chủ trì, phi hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để thẩm định), báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp, lập tờ trình Thủ tướng Chính phủ (kèm theo hồ sơ), gửi Bộ Nội vụ để tổ chức thẩm định.

- Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bảo đảm theo đúng quy định, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Trong trường hợp hồ sơ chưa bảo đảm theo quy định thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, các cơ quan nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và hướng dẫn để địa phương, cơ sở biết, thực hiện.

b) Quy trình thủ tục đề nghị công nhận vùng An toàn khu:

- Trường hợp vùng An toàn khu thuộc địa bàn của 01 tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương: Căn cứ tiêu chí xác định vùng An toàn khu, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập hồ sơ theo quy định đề nghị công nhận vùng An toàn khu thuộc địa bàn của địa phương, báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp, lập tờ trình Thủ tướng Chính phủ (kèm theo hồ sơ), gửi Bộ Nội vụ để tổ chức liên ngành thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Trường hợp vùng An toàn khu thuộc địa bàn của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Căn cứ hồ sơ đề nghị của các địa phương liên quan và tiêu chí xác định vùng An toàn khu, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, lập tờ trình và danh sách các xã An toàn khu trong vùng (hồ sơ của các địa phương kèm theo) trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Trong trường hợp hồ sơ chưa bảo đảm theo quy định thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Bộ Nội vụ có văn bn trả lời và hướng dẫn để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh biết, thực hiện.

c) Hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu, gồm có:

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Thtướng Chính phủ công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu.

- Hồ sơ khoa học của xã An toàn khu, vùng An toàn khu, bao gồm: Phần lý lịch (trong đó nêu rõ tên gọi trước đây và hiện nay của xã, các xã trong vùng; vị trí, diện tích và dân số hiện nay của xã, các xã trong vùng; nêu rõ và phân tích các sự kiện, di tích lịch sử cách mạng, thành tích phục vụ cách mạng được cấp có thẩm quyền ghi nhận,... diễn ra trên địa bàn); bng tổng hợp các sự kiện, di tích lịch scách mạng; các tài liệu, tư liệu, hình ảnh, xác nhận của nhân chứng lịch sử,...

+ Báo cáo tóm tắt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về các xã đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn (biên bản thẩm định hồ sơ của cấp tỉnh và văn bản liên quan kèm theo).

+ Công văn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (gửi kèm theo hồ sơ) gửi Bộ Nội vụ đề nghị thẩm định.

Điều 2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí lập hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu do ngân sách địa phương đảm bảo theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

Điều 3. Tổ chức thc hin

1. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan và địa phương liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu của các địa phương, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Đối với các địa phương: Thành lập Ban chđạo cấp tỉnh (Sở Nội vụ là cơ quan thường trực) để thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu theo đúng tiêu chí, quy trình thủ tục quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- U
BND các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân ti cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát trin Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương ca các đoàn thể;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, V.III (3b). M

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 897/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu897/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2016
Ngày hiệu lực27/05/2016
Ngày công báo10/06/2016
Số công báoTừ số 379 đến số 380
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 897/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 897/QĐ-TTg tiêu chí quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu vùng An toàn khu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 897/QĐ-TTg tiêu chí quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu vùng An toàn khu 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu897/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành27/05/2016
        Ngày hiệu lực27/05/2016
        Ngày công báo10/06/2016
        Số công báoTừ số 379 đến số 380
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 897/QĐ-TTg tiêu chí quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu vùng An toàn khu 2016

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 897/QĐ-TTg tiêu chí quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu vùng An toàn khu 2016

             • 27/05/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/06/2016

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/05/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực