Quyết định 90/2014/QĐ-UBND

Quyết định 90/2014/QĐ-UBND bổ sung danh mục khoáng sản đá bazan làm phụ gia xi măng vào Bảng giá tối thiểu tài nguyên, thiên nhiên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định 90/2014/QĐ-UBND bổ sung khoáng sản đá bazan làm phụ gia xi măng tính thuế Tài nguyên Nghệ An đã được thay thế bởi Quyết định 73/2017/QĐ-UBND Bảng giá tính thuế tài nguyên Nghệ An và được áp dụng kể từ ngày 15/12/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 90/2014/QĐ-UBND bổ sung khoáng sản đá bazan làm phụ gia xi măng tính thuế Tài nguyên Nghệ An


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 90/2014/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 9 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BỔ SUNG DANH MỤC KHOÁNG SẢN BAZAN LÀM PHỤ GIA XI MĂNG VÀO BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÀI NGUYÊN, THIÊN NHIÊN ĐỂ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 26/11/2006; Luật thuế tài nguyên ngày 25/11/2009; Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế tài nguyên; Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính Phủ quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 50/2010/NĐ-CP">105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 5111/STNMT ngày 05/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành bổ sung danh mục khoáng sản đá bazan tại phụ lục kèm theo Quyết định này vào “Bảng giá tối thiểu tài nguyên thiên nhiên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An” được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 17/10/2014.

Điều 2. Mức giá quy định tại bảng giá ban hành kèm theo Quyết định này là mức giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên. Trường hợp giá bán ghi trong hóa đơn cao hơn mức giá tại Bảng giá này thì tính theo giá ghi trên hóa đơn, trường hợp giá bán thấp hơn mức giá quy định tại Bảng giá này thì tính theo mức quy định tại Bảng giá này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; thành phố; Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 90/2014/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 90/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/12/2014
Ngày hiệu lực 19/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/12/2017
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 90/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 90/2014/QĐ-UBND bổ sung khoáng sản đá bazan làm phụ gia xi măng tính thuế Tài nguyên Nghệ An


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 90/2014/QĐ-UBND bổ sung khoáng sản đá bazan làm phụ gia xi măng tính thuế Tài nguyên Nghệ An
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 90/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Nghệ An
Người ký Đinh Viết Hồng
Ngày ban hành 09/12/2014
Ngày hiệu lực 19/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/12/2017
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 90/2014/QĐ-UBND bổ sung khoáng sản đá bazan làm phụ gia xi măng tính thuế Tài nguyên Nghệ An

Lịch sử hiệu lực Quyết định 90/2014/QĐ-UBND bổ sung khoáng sản đá bazan làm phụ gia xi măng tính thuế Tài nguyên Nghệ An